สพป.อุบลราชธานี เขต 1 : 8 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 2.  เมืองอุบล 3.  เขื่องใน(เจริญราษฎร์) 4.  อุบลวิทยาคม 5.  อนุบาลอุบลราชธานี 6.  สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 7.  ศรีศึกษา 8.  วัดท่าวังหิน 9.  ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 10.  มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 11.  ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 12.  ประชาสามัคคี(อำเภอเมือง) 13.  ประชาสามัคคี(อำเภอม่วงสามสิบ) 14.  ประชานุเคราะห์วิทยา 15.  ปทุมวิทยากร 16.  บ้านไพบูลย์ 17.  บ้านไผ่ใหญ่ 18.  บ้านไผ่ 19.  บ้านไทยโพนทราย 20.  บ้านโอดนาดี 21.  บ้านโพนแพง 22.  บ้านโพนเมืองมะทัน 23.  บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 24.  บ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) 25.  บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 26.  บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 27.  บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 28.  บ้านโนนโพธิ์ 29.  บ้านโนนรังใหญ่ 30.  บ้านโนนรังน้อย 31.  บ้านโนนรัง 32.  บ้านโนนบ่อหวายดินดำ 33.  บ้านโนนดู่ 34.  บ้านโนนชาติยูง 35.  บ้านโนนจานหนองแสง 36.  บ้านโนนขวาวนายูง 37.  บ้านแสงไผ่ 38.  บ้านแสงน้อย 39.  บ้านแสง 40.  บ้านแพง 41.  บ้านแต้ใหม่ 42.  บ้านแต้เก่า 43.  บ้านแดงหม้อ 44.  บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 45.  บ้านแคน(ประชาสามัคคี) 46.  บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) 47.  บ้านแก้งซาว 48.  บ้านเอ้ 49.  บ้านเหล่าแดง 50.  บ้านเหล่าแค 51.  บ้านเหล่าเสือโก้ก 52.  บ้านเหล่าบาก 53.  บ้านเหล่าคำ 54.  บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 55.  บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 56.  บ้านเศรษฐี 57.  บ้านเป้า 58.  บ้านเป็ดฟากทุ่ง 59.  บ้านเทพา 60.  บ้านเตย 61.  บ้านเชือก(ทวีปัญญา) 62.  บ้านเค็งนาดี 63.  บ้านเค็ง 64.  บ้านอีต้อม 65.  บ้านหาด 66.  บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ 67.  บ้านหัวคำ 68.  บ้านหวาง 69.  บ้านหมากมี่ 70.  บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 71.  บ้านหนองไข่นก 72.  บ้านหนองโนหนองดูน 73.  บ้านหนองแสงหนองเม็ก 74.  บ้านหนองแล้ง 75.  บ้านหนองแฝกยางเครือ 76.  บ้านหนองแต้ 77.  บ้านหนองแก 78.  บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 79.  บ้านหนองเมืองน้อย 80.  บ้านหนองเป็ด 81.  บ้านหนองเซือม 82.  บ้านหนองเค็ม 83.  บ้านหนองฮีหนองแคน 84.  บ้านหนองฮาง 85.  บ้านหนองหิน 86.  บ้านหนองห้างหนองกวาง 87.  บ้านหนองหว้า 88.  บ้านหนองหลัก 89.  บ้านหนองหล่มหนองเหล่า 90.  บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 91.  บ้านหนองมุก 92.  บ้านหนองมะแซว 93.  บ้านหนองมะทอ 94.  บ้านหนองปลาปาก 95.  บ้านหนองบัวแดง 96.  บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 97.  บ้านหนองบก 98.  บ้านหนองตอแก้ว 99.  บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 100.  บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 101.  บ้านหนองช้าง 102.  บ้านหนองจำนัก 103.  บ้านหนองคูทรายมูล 104.  บ้านหนองขุ่น 105.  บ้านหนองขอนดอนยูง 106.  บ้านหนองก่านคำไผ่ 107.  บ้านสำราญ 108.  บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 109.  บ้านสว่างโนนสวาง 110.  บ้านสว่างหนองเสือ 111.  บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 112.  บ้านสร้างหมากแข้ง 113.  บ้านสร้างมิ่ง 114.  บ้านสร้างถ่อ 115.  บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 116.  บ้านสงยางดอนไม้คูณ 117.  บ้านศรีสุข 118.  บ้านศรีบัว 119.  บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) 120.  บ้านวังมนเดือยไก่ 121.  บ้านวังพระวังไฮ 122.  บ้านรังแร้ง 123.  บ้านยางโยภาพ 124.  บ้านยางเทิง 125.  บ้านยางสักกระโพหลุ่ม 126.  บ้านยางลุ่ม 127.  บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 128.  บ้านยางขี้นก 129.  บ้านยางกะเดา 130.  บ้านยาง 131.  บ้านมะเขือ 132.  บ้านพับ 133.  บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 134.  บ้านผือ 135.  บ้านผึ้ง(สามัคคี) 136.  บ้านผาแก้ว 137.  บ้านผาสุกหนองซองแมว 138.  บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 139.  บ้านป่าข่า 140.  บ้านป่าก่อ 141.  บ้านปากห้วยวังนอง 142.  บ้านปากน้ำ 143.  บ้านปะอาว 144.  บ้านปลาฝา 145.  บ้านปลาดุก 146.  บ้านบุตร 147.  บ้านบัวยาง 148.  บ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี) 149.  บ้านน้ำอ้อมผักระย่า 150.  บ้านน้ำคำน้อย 151.  บ้านนาไร่ใหญ่ 152.  บ้านนาไผ่ 153.  บ้านนาโพธิ์ 154.  บ้านนาแก้วประชาสรรค์ 155.  บ้านนาเลิง 156.  บ้านนาเมือง 157.  บ้านนามึน 158.  บ้านนามน 159.  บ้านนาผาย 160.  บ้านนาดูน 161.  บ้านนาดีทุ่งเจริญ 162.  บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 163.  บ้านนาคำ 164.  บ้านนาขามดอนติ้ว 165.  บ้านนาขมิ้น 166.  บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 167.  บ้านธรรมละ 168.  บ้านทุ่งใหญ่ 169.  บ้านทุ่งใต้ 170.  บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 171.  บ้านทุ่งขุนใหญ่ 172.  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 173.  บ้านทุ่ง 174.  บ้านท่าไห(ไหทอง) 175.  บ้านท่าเมือง 176.  บ้านท่าสนามชัย 177.  บ้านท่าศิลา 178.  บ้านท่าศาลา 179.  บ้านท่าวารี 180.  บ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 181.  บ้านท่าลาด 182.  บ้านท่าลาด 183.  บ้านท่าบ่อ 184.  บ้านท่าค้อ 185.  บ้านทัพไทย 186.  บ้านทัน 187.  บ้านตำแย 188.  บ้านดู่น้อย 189.  บ้านดูน 190.  บ้านดุมใหญ่ดงยาง 191.  บ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) 192.  บ้านด้ามพร้า 193.  บ้านดอนแดง 194.  บ้านดอนประทาย 195.  บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 196.  บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 197.  บ้านดอนกลอยนากลาง 198.  บ้านดงยาง 199.  บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 200.  บ้านชีทวน