สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 : 5 ## PAGE 2

1.  โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 2.  เพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 3.  เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 4.  อนุบาลไพรบึง 5.  อนุบาลศรีประชานุกูล 6.  อนุบาลภูสิงห์ 7.  อนุบาลปรางค์กู่ 8.  หนองอารีพิทยา 9.  สวัสดีวิทยา 10.  สวงษ์พัฒนศึกษา 11.  ศรีสะอาดวิทยาคม 12.  วัดเขียน 13.  วนาสวรรค์ 14.  บ้านไฮเลิง 15.  บ้านไฮน้อย 16.  บ้านไฮ 17.  บ้านไม้แก่น 18.  บ้านไพรพัฒนา 19.  บ้านไทร 20.  บ้านใหม่ประชาสามัคคี 21.  บ้านใจดี 22.  บ้านโสน 23.  บ้านโพนปลัด 24.  บ้านโพธิ์สามัคคี 25.  บ้านโพงกอก 26.  บ้านโพง 27.  บ้านโป่ง(ไพรบึง) 28.  บ้านโป่ง(ปรางค์กู่) 29.  บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 30.  บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 31.  บ้านโนนดู่ 32.  บ้านโนนดั่ง 33.  บ้านโคกใหญ่ 34.  บ้านโคกเพชร 35.  บ้านโคกสูง 36.  บ้านโคกตาล 37.  บ้านแทรง 38.  บ้านแดง 39.  บ้านแซรไปร 40.  บ้านแซรสะโบว 41.  บ้านแขว 42.  บ้านเหล็ก 43.  บ้านเสลาสุขเกษม 44.  บ้านเรือทองคลองคำ 45.  บ้านเรียม 46.  บ้านเริงรมย์ 47.  บ้านเปี่ยมตะลวก 48.  บ้านเคาะสนวนสามัคคี 49.  บ้านเค็ง 50.  บ้านเขวิก 51.  บ้านเขวา 52.  บ้านเกาะกระโพธิ์ 53.  บ้านอาวอย 54.  บ้านอาลัย 55.  บ้านอังกุล 56.  บ้านหัวช้าง 57.  บ้านหว้าน 58.  บ้านหว้า 59.  บ้านห้วยสระภูมิ 60.  บ้านห้วยตามอญ 61.  บ้านหลัก 62.  บ้านหนองแวง 63.  บ้านหนองเพดาน 64.  บ้านหนองเชียงทูน 65.  บ้านหนองอิไทย 66.  บ้านหนองสะแกสน 67.  บ้านหนองระเยียว 68.  บ้านหนองระนาม 69.  บ้านหนองพัง 70.  บ้านหนองบัวตาคง 71.  บ้านหนองคูอาวอย 72.  บ้านหนองคูขาม 73.  บ้านหนองคล้า 74.  บ้านหนองกาด 75.  บ้านสำโรงพลัน 76.  บ้านสำโรงตาเจ็น 77.  บ้านสำโรง 78.  บ้านสามขา 79.  บ้านสะเดาใหญ่ 80.  บ้านสะเดาน้อย 81.  บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 82.  บ้านสวายสนิท 83.  บ้านสวาย-สนวน 84.  บ้านสวาย 85.  บ้านสลักได 86.  บ้านสร้างใหญ่ 87.  บ้านสระบานสามัคคี 88.  บ้านสมอ 89.  บ้านสมบูรณ์ 90.  บ้านสนาย 91.  บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 92.  บ้านสกุล 93.  บ้านศาลาประปุน 94.  บ้านศาลา(ภูสิงห์) 95.  บ้านศาลา(ปรางค์กู่) 96.  บ้านลุมพุกคลองแก้ว 97.  บ้านละเบิกตาฮีง 98.  บ้านละลม 99.  บ้านระกา 100.  บ้านยางชุมภูมิตำรวจ 101.  บ้านมัดกานกทาขุมปูน 102.  บ้านมะขามภูมิ 103.  บ้านมะขาม 104.  บ้านภูมิศาลา 105.  บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 106.  บ้านพอก 107.  บ้านพราน 108.  บ้านพรหมเจริญ 109.  บ้านพนมชัย 110.  บ้านผือ 111.  บ้านปุดเนียม 112.  บ้านป่าใต้ 113.  บ้านปะอุง 114.  บ้านปรือใหญ่ 115.  บ้านปรือคัน 116.  บ้านปราสาทเยอ 117.  บ้านปราสาทกวางขาว 118.  บ้านปราสาท 119.  บ้านบึงกระโพธิ์ 120.  บ้านบัวบก 121.  บ้านบัลลังก์ 122.  บ้านบ่อทอง 123.  บ้านบ่อ 124.  บ้านนาวา 125.  บ้านนาตราว 126.  บ้านนาก๊อก 127.  บ้านนกยูง(อสพป.30) 128.  บ้านธาตุพิทยาคม 129.  บ้านทุ่ม(อสพป.3) 130.  บ้านทุ่งหลวง 131.  บ้านทุ่งศักดิ์ 132.  บ้านทำนบ 133.  บ้านท่าคอยนาง 134.  บ้านทะลอก 135.  บ้านตูม 136.  บ้านติ้ว 137.  บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 138.  บ้านตาโสม 139.  บ้านตาเม็ง(อสพป.9) 140.  บ้านตาเปียง 141.  บ้านตาเจา 142.  บ้านตาอุด 143.  บ้านตาสุด 144.  บ้านตาดม 145.  บ้านตาจวน 146.  บ้านตะเภา 147.  บ้านตะเคียนราม 148.  บ้านตะเคียนบังอีง 149.  บ้านตะเคียนช่างเหล็ก 150.  บ้านตราด 151.  บ้านตรางสวาย 152.  บ้านตรอย 153.  บ้านดู่ 154.  บ้านดินแดง 155.  บ้านดอนหลี่ 156.  บ้านดองดึง 157.  บ้านดองกำเม็ด 158.  บ้านชำแระกลาง 159.  บ้านชำแระ 160.  บ้านจำปานวง 161.  บ้านจันลม 162.  บ้านคูสี่แจ 163.  บ้านคำเผีอ 164.  บ้านคะนาสามัคคี 165.  บ้านคอกหนองไพร 166.  บ้านคล้อโคกกว้าง 167.  บ้านคลองเพชรสวาย 168.  บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 169.  บ้านขี้นาค 170.  บ้านขามหนองครอง 171.  บ้านขามทับขอน 172.  บ้านขามฆ้อง 173.  บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 174.  บ้านขอนแต้ 175.  บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 176.  บ้านกู่ 177.  บ้านกุดปราสาท 178.  บ้านกำแมด 179.  บ้านกันโทรกประชาสรรค์ 180.  บ้านกันแตสระรุน 181.  บ้านกันทรารมย์ 182.  บ้านกันตรวจ 183.  บ้านกันจาน 184.  บ้านกะดึ 185.  บ้านกะกำ 186.  บ้านกอกหวาน 187.  บ้านกฤษณา 188.  บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 189.  บ้านกระแมด 190.  นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 191.  นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) 192.  นิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์) 193.  นิคม ๑ 194.  ทับทิมสยาม ๐๖ 195.  ชุมชนบ้านหัวเสือ 196.  จะกงวิทยา 197.  ขุขันธ์วิทยา 198.  กระต่ายด่อนวิทยา