สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 : 1 ## PAGE 2

54.  บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 55.  บ้านเปือยขาม 56.  บ้านเชือก 57.  บ้านเขวา 58.  บ้านเกิ้ง(อสพป.37) 59.  บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 60.  บ้านฮ่องข่า 61.  บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 62.  บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 63.  บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 64.  บ้านอีสร้อย 65.  บ้านอะลาง 66.  บ้านอ้อมแก้ว 67.  บ้านหาด(อสพป.13) 68.  บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 69.  บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 70.  บ้านหอย 71.  บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 72.  บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 73.  บ้านหว้า 74.  บ้านห้วย 75.  บ้านหลักด่านหนองจอก 76.  บ้านหนองโง้ง 77.  บ้านหนองแปน 78.  บ้านหนองแคสวนสวรรค์ 79.  บ้านหนองแคน 80.  บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 81.  บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 82.  บ้านหนองเหล็ก 83.  บ้านหนองอาคูณ 84.  บ้านหนองห้าง 85.  บ้านหนองหัวหมู 86.  บ้านหนองหว้า 87.  บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 88.  บ้านหนองหงอก 89.  บ้านหนองสำโรงน้อย 90.  บ้านหนองสะมอน 91.  บ้านหนองสวง(อสพป.2) 92.  บ้านหนองลุงตาเกษ 93.  บ้านหนองยาง 94.  บ้านหนองม้า 95.  บ้านหนองผือ 96.  บ้านหนองปลาคูณ 97.  บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 98.  บ้านหนองบ่อ 99.  บ้านหนองน้ำขุ่น 100.  บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 101.  บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) 102.  บ้านหนองกก 103.  บ้านสำโรงน้อยหนองบัว 104.  บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 105.  บ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 106.  บ้านสะเดา 107.  บ้านสร้างเรือ 108.  บ้านสร้างปี่ 109.  บ้านสระภู 110.  บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 111.  บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 112.  บ้านยางเอือด 113.  บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 114.  บ้านยาง 115.  บ้านมะยาง 116.  บ้านมะฟัก 117.  บ้านม่วง 118.  บ้านฟ้าผ่า 119.  บ้านพะวร 120.  บ้านพอกหนองแข้ 121.  บ้านพลับฝางผักหม 122.  บ้านพงสิม 123.  บ้านพงพรต 124.  บ้านผือ 125.  บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 126.  บ้านปะโด๊ะ 127.  บ้านปะอาว 128.  บ้านปะหละ 129.  บ้านปลาขาว 130.  บ้านบุยาว 131.  บ้านบึงหมอก 132.  บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 133.  บ้านบอนใหญ่ 134.  บ้านน้ำอ้อมน้อย 135.  บ้านนาโนน 136.  บ้านนานวนหนองแคน 137.  บ้านนาทุ่ง 138.  บ้านทุ่ม 139.  บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 140.  บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) 141.  บ้านท่าบ่อ 142.  บ้านท่า 143.  บ้านทัพส่วยหนองพอก 144.  บ้านตาโกน 145.  บ้านตาทอง 146.  บ้านตัง 147.  บ้านตลาดหนองเรือ 148.  บ้านดู่ค้อ 149.  บ้านด่านนอกดง 150.  บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 151.  บ้านดอนไม้งาม 152.  บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 153.  บ้านดงแดง 154.  บ้านดงเค็งตู้ 155.  บ้านจิก 156.  บ้านจานแสนไชย 157.  บ้านจาน 158.  บ้านจังเอิน 159.  บ้านคูสระ 160.  บ้านค้อโนนเพ็ก 161.  บ้านค้อกำแพง 162.  บ้านคลีกลิ้ง 163.  บ้านครั่ง 164.  บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 165.  บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 166.  บ้านขะยุง 167.  บ้านขวาว 168.  บ้านขนวนสีแก้ว 169.  บ้านกุงขาม 170.  บ้านกุง 171.  บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 172.  บ้านกอย 173.  บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 174.  บ้านกล้วยกว้าง 175.  บ้านกระเต็ล 176.  บ้านกระเดาอุ่มแสง 177.  บ้านกระสังข์ 178.  บ้านกงพาน 179.  ชุมชนบ้านหนองคู 180.  จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)