สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 : 1 ## PAGE 2

131.  บ้านบึงหมอก 132.  บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 133.  บ้านบอนใหญ่ 134.  บ้านน้ำอ้อมน้อย 135.  บ้านนาโนน 136.  บ้านนานวนหนองแคน 137.  บ้านนาทุ่ง 138.  บ้านทุ่ม 139.  บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 140.  บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) 141.  บ้านท่าบ่อ 142.  บ้านท่า 143.  บ้านทัพส่วยหนองพอก 144.  บ้านตาโกน 145.  บ้านตาทอง 146.  บ้านตัง 147.  บ้านตลาดหนองเรือ 148.  บ้านดู่ค้อ 149.  บ้านด่านนอกดง 150.  บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 151.  บ้านดอนไม้งาม 152.  บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 153.  บ้านดงแดง 154.  บ้านดงเค็งตู้ 155.  บ้านจิก 156.  บ้านจานแสนไชย 157.  บ้านจาน 158.  บ้านจังเอิน 159.  บ้านคูสระ 160.  บ้านค้อโนนเพ็ก 161.  บ้านค้อกำแพง 162.  บ้านคลีกลิ้ง 163.  บ้านครั่ง 164.  บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 165.  บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 166.  บ้านขะยุง 167.  บ้านขวาว 168.  บ้านขนวนสีแก้ว 169.  บ้านกุงขาม 170.  บ้านกุง 171.  บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 172.  บ้านกอย 173.  บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 174.  บ้านกล้วยกว้าง 175.  บ้านกระเต็ล 176.  บ้านกระเดาอุ่มแสง 177.  บ้านกระสังข์ 178.  บ้านกงพาน 179.  ชุมชนบ้านหนองคู 180.  จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)