สพป.สุรินทร์ เขต 1 : 1 ## PAGE 2

1.  ไตรมิตรวิทยาสรรค์ 2.  เสกวิทยาคม 3.  เมืองสุรินทร์ 4.  เมืองที 5.  อุปัชฌาย์พวนอุทิศ 6.  อมรินทร์ราษฎร์วิทยา 7.  อนุบาลเขวาสินรินทร์ 8.  อนุบาลสุรินทร์ 9.  อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 10.  อนุบาลศีขรภูมิ 11.  อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 12.  อนุบาลจอมพระ 13.  หมื่นศรีประชาสรรค์ 14.  หนองโตง"สุรวิทยาคม" 15.  หนองเหล็กเบญจวิทยา 16.  สามัคคีวิทยา 17.  สะโนวิทยา 18.  ศิริราษฎร์วิทยา 19.  วัดประสพ 20.  วัดทักษิณวารี 21.  ลุ่มระวีวิทยา 22.  รุ่งรัฐวิทยา 23.  ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 24.  พรหมประสาทราษฎร์นุกูล 25.  บึงวิทยาคาร 26.  บ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง) 27.  บ้านไถงตรง 28.  บ้านใหม่ 29.  บ้านใต้ฆ้องโนนจิก 30.  บ้านโสน(พิทยศึกษา) 31.  บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 32.  บ้านโนนสวรรค์ 33.  บ้านโนนลี 34.  บ้านโนนถ่อน 35.  บ้านโนนงิ้ว 36.  บ้านโดนโอก 37.  บ้านโดนออง 38.  บ้านโชค 39.  บ้านโชกใต้ 40.  บ้านโชกเหนือ 41.  บ้านโคกเมือง 42.  บ้านโคกเพชร 43.  บ้านโคกเกาะ 44.  บ้านโคกอาโพน 45.  บ้านโคกอารักษ์ 46.  บ้านโคกสำโรง 47.  บ้านโคกสนวน 48.  บ้านโคกวัด 49.  บ้านโคกลำดวน 50.  บ้านโคกลาวหนองเหล็ก 51.  บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) 52.  บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 53.  บ้านโคกพระ 54.  บ้านโคกปราสาท 55.  บ้านโคกกระเพอ 56.  บ้านโคกกรวด 57.  บ้านแสลงพันบุณเยิง 58.  บ้านแสลงพันธ์ 59.  บ้านแสรออ 60.  บ้านแตล 61.  บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) 62.  บ้านแกใหญ่ 63.  บ้านแกสระใหญ่ 64.  บ้านแกน้อย 65.  บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 66.  บ้านเวียย 67.  บ้านเล้าข้าว 68.  บ้านเมืองลีง 69.  บ้านเพี้ยราม 70.  บ้านเปรียง 71.  บ้านเทนมีย์ 72.  บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) 73.  บ้านเกาะแก้ว 74.  บ้านอู่โลก 75.  บ้านอำปึลสนวน 76.  บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3) 77.  บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) 78.  บ้านอาแวะ 79.  บ้านอาวุธ 80.  บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ 81.  บ้านอันโนง 82.  บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 83.  บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 84.  บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) 85.  บ้านหัวแรตนาโพธิ์ 86.  บ้านหัวแรต 87.  บ้านหัวตะพาน 88.  บ้านห้วยโนนเจริญ 89.  บ้านหมื่นศรีน้อย 90.  บ้านหนองแล้ง 91.  บ้านหนองแคน 92.  บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 93.  บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 94.  บ้านหนองเหล็ก 95.  บ้านหนองเต่า 96.  บ้านหนองฮะ 97.  บ้านหนองอีเลิง 98.  บ้านหนองหิน 99.  บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 100.  บ้านหนองสนิท 101.  บ้านหนองยาง 102.  บ้านหนองพลวง 103.  บ้านหนองพญา 104.  บ้านหนองผือโนนแคน 105.  บ้านหนองบัว 106.  บ้านหนองท่ม 107.  บ้านหนองดุม 108.  บ้านหนองจิก 109.  บ้านหนองจอก 110.  บ้านหนองคูสะแบะ 111.  บ้านหนองคู 112.  บ้านหนองขามวิทยาคม 113.  บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 114.  บ้านหนองขนาด 115.  บ้านหนองกุง 116.  บ้านหนองกัว 117.  บ้านหนองกับ 118.  บ้านหนองกระดาน 119.  บ้านหนองกง 120.  บ้านสำโรงนาดี 121.  บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) 122.  บ้านสำโรง-โคกเพชร 123.  บ้านสำโรง 124.  บ้านสามโค 125.  บ้านสังแกหนองคู 126.  บ้านสังแก 127.  บ้านสะโน 128.  บ้านสวายไตรภูมิ 129.  บ้านสวาย 130.  บ้านสว่างโนนแดง 131.  บ้านสลักได 132.  บ้านส้มป่อย 133.  บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) 134.  บ้านสนวนนางแก้ว 135.  บ้านสดอ 136.  บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) 137.  บ้านศรีราชา 138.  บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) 139.  บ้านวารไพรศรี 140.  บ้านว่าน 141.  บ้านลุมพุกหนองกุง 142.  บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 143.  บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 144.  บ้านละหุ่งหนองกก 145.  บ้านราม 146.  บ้านรัตนะ 147.  บ้านระไซร์สองชั้น 148.  บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 149.  บ้านระไซร์ 150.  บ้านระเวียง 151.  บ้านระเภาว์ 152.  บ้านระหาร 153.  บ้านระวี 154.  บ้านระกาสังแก 155.  บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) 156.  บ้านยางเตี้ย 157.  บ้านมะลูจรุงหนองปรีง 158.  บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 159.  บ้านม่วง 160.  บ้านภูมิสตึง 161.  บ้านภูดินหนองตะครอง 162.  บ้านพันษี 163.  บ้านพันธุลี 164.  บ้านพะเนา 165.  บ้านพระปืด 166.  บ้านพม่า 167.  บ้านผือ 168.  บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 169.  บ้านผักไหม 170.  บ้านปะนอยไถง 171.  บ้านปะตาเมาะ 172.  บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 173.  บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58 174.  บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) 175.  บ้านประปืด 176.  บ้านประทุนอายอง 177.  บ้านประทัดบุอาลอ 178.  บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 179.  บ้านบุอาไร 180.  บ้านบุฤๅษี 181.  บ้านบุทม 182.  บ้านบุญโลก 183.  บ้านบึงขวาง 184.  บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253) 185.  บ้านบึง-เบาะอุ่น 186.  บ้านบ่อน้ำใส 187.  บ้านบรมสุข 188.  บ้านนาโพธิ์ 189.  บ้านนาเสือก 190.  บ้านนาเกา 191.  บ้านนาสาม(เกียรติประชา) 192.  บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) 193.  บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 194.  บ้านนาบัว 195.  บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 196.  บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 197.  บ้านทุ่งรูง 198.  บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) 199.  บ้านทุ่งนาค 200.  บ้านท่าสว่าง