สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 : 5 ## PAGE 2

99.  บ้านหนองรัก 100.  บ้านหนองยาง-หนองจาน 101.  บ้านหนองม่วง 102.  บ้านหนองปุนสำโรง 103.  บ้านหนองปลาแดก 104.  บ้านหนองบัวแดง 105.  บ้านหนองบัวเจ้าป่า 106.  บ้านหนองบัว 107.  บ้านหนองน้ำขุ่น 108.  บ้านหนองนางดำ 109.  บ้านหนองนกเกรียน 110.  บ้านหนองติ้ว 111.  บ้านหนองตาด 112.  บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) 113.  บ้านหนองดุม(สตึก) 114.  บ้านหนองดุม(คูเมือง) 115.  บ้านหนองครก 116.  บ้านหนองขุนพรม 117.  บ้านหนองขวาง 118.  บ้านหนองการะโก 119.  บ้านหนองกับ 120.  บ้านหนองกระทุ่ม 121.  บ้านหญ้าคา 122.  บ้านสำโรงพิมาน 123.  บ้านสาวเอ้ 124.  บ้านสวายสอ 125.  บ้านสระปะคำถาวร 126.  บ้านสระบัว(แดนดง) 127.  บ้านสระบัว(คูเมือง) 128.  บ้านสระขี้ตุ่น 129.  บ้านสระกุด 130.  บ้านสระกอไทร 131.  บ้านสตึก 132.  บ้านวังปลัด 133.  บ้านละกอ 134.  บ้านร่อนทอง 135.  บ้านยางน้ำใส 136.  บ้านยางนกคู่ 137.  บ้านยางทะเล 138.  บ้านพรสำราญ 139.  บ้านพงแขม 140.  บ้านป่าหนาม 141.  บ้านปากช่องสนามชัย 142.  บ้านปะคำสำโรง 143.  บ้านปะคำดง 144.  บ้านปลัดมุม 145.  บ้านปรือเกียน 146.  บ้านบุ่งเบา 147.  บ้านนาลาว 148.  บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด 149.  บ้านทุ่งวัง 150.  บ้านท่าเรือ 151.  บ้านท่าม่วง 152.  บ้านทองหลาง 153.  บ้านตูม 154.  บ้านตาโหงก 155.  บ้านตาหล่ำ 156.  บ้านตามา 157.  บ้านตะแบงสามัคคี 158.  บ้านดอนตูม 159.  บ้านดอน 160.  บ้านดงเค็ง 161.  บ้านดงยายเภา 162.  บ้านดงย่อ 163.  บ้านดงพลอง 164.  บ้านซาดหัวหนองแคน 165.  บ้านซาดศึกษา 166.  บ้านชุมแสง 167.  บ้านจิก 168.  บ้านจะหลวย 169.  บ้านงิ้ว 170.  บ้านคูบัว 171.  บ้านคูบอน 172.  บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) 173.  บ้านคูขาด 174.  บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 175.  บ้านขี้เหล็ก 176.  บ้านขามพิมาย 177.  บ้านขาม 178.  บ้านข่อย 179.  บ้านกอกโคกวิทยา 180.  บ้านกอกดอนพยอม 181.  บ้านกระสัง 182.  บ้านกระทุ่มเครือ 183.  บ้านกระทุ่มจานสามัคคี 184.  บ้านกระทุ่ม 185.  บ้านกม.ศูนย์ 186.  ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ 187.  ชุมชนบ้านหายโศก 188.  ชุมชนบ้านหนองขมาร 189.  ชุมชนบ้านสะแก 190.  ชุมชนบ้านนาแพง 191.  ชุมชนบ้านดอนมนต์ 192.  จุฬางกูรวิทยา