สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 : 7 ## PAGE 2

1.  เพียงหลวง ๒ 2.  เขว้าศึกษา 3.  อนุบาลห้วยราช 4.  อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 5.  อนุบาลบ้านสะเดา 6.  อนุบาลบ้านกรวด 7.  อนุบาลกระสัง 8.  วัดโคกเจริญ 9.  วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 10.  วัดอินทบูรพา 11.  วัดหนองตะครอง 12.  วัดสำโรง 13.  วัดพลับพลา 14.  วัดปทุมคงคา 15.  วัดบ้านไพบูลย์ 16.  วัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 17.  วัดบ้านใหม่ 18.  วัดบ้านโคกเหล็ก 19.  วัดบ้านแสลงคง 20.  วัดบ้านเมืองโพธิ์ 21.  วัดบ้านเมืองต่ำ 22.  วัดบ้านหนองแขม 23.  วัดบ้านหนองพลวง 24.  วัดบ้านสวายจีกน้อย 25.  วัดบ้านสนวน 26.  วัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 27.  วัดบ้านปะทัดบุ 28.  วัดบ้านปราสาท 29.  วัดบ้านตาเสา 30.  วัดบ้านตะโกตาพิ 31.  วัดบ้านชุมแสง 32.  วัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 33.  วัดบ้านจอม 34.  วัดบ้านกันทรารมย์ 35.  วัดธรรมถาวร 36.  วัดตะลุงเก่า 37.  วัดชุมพลมณีรัตน์ 38.  พุทธบารมี 39.  ประโคนชัยวิทยา 40.  บ้านไม้แดง 41.  บ้านไพศาลสามัคคี 42.  บ้านไพรวัลย์น้อย 43.  บ้านไผ่ลวก 44.  บ้านไทรโยง 45.  บ้านโพธิ์ไทร 46.  บ้านโนนแดง 47.  บ้านโนนเสน่ห์ 48.  บ้านโนนสว่าง 49.  บ้านโนนศิลา 50.  บ้านโชคกราด 51.  บ้านโคลด 52.  บ้านโคกโพธิ์ 53.  บ้านโคกเห็ด 54.  บ้านโคกเพชรไสยา 55.  บ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 56.  บ้านโคกเบง 57.  บ้านโคกสูง 58.  บ้านโคกสำโรง 59.  บ้านโคกสะอาด 60.  บ้านโคกรัง 61.  บ้านโคกระเหย 62.  บ้านโคกยาง(บ้านกรวด) 63.  บ้านโคกยาง(กระสัง) 64.  บ้านโคกย่าง 65.  บ้านโคกมะขาม 66.  บ้านโคกตูม 67.  บ้านโคกตะเคียนสามัคคี 68.  บ้านโคกชุม 69.  บ้านโคกขมิ้นพัฒนา 70.  บ้านโคกขมิ้น 71.  บ้านโคกกี่ 72.  บ้านโคกกะชาย 73.  บ้านโคกกลาง 74.  บ้านโคกกลอย 75.  บ้านแสลงโทน 76.  บ้านแสลงพันกระเจา 77.  บ้านแพงพวย 78.  บ้านแซวประดู่ 79.  บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 80.  บ้านเสม็ด(พลับพลา) 81.  บ้านเสม็ด(กระสัง) 82.  บ้านเสม็ด (สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร) 83.  บ้านเมืองไผ่ 84.  บ้านเพชรประชาสามัคคี 85.  บ้านเขาดินใต้ 86.  บ้านเขาดินเหนือ 87.  บ้านเขาคอก 88.  บ้านเขว้า 89.  บ้านเกียรติเจริญ 90.  บ้านเกษตรสมบูรณ์ 91.  บ้านเก็ม 92.  บ้านเกต 93.  บ้านอโณทัย 94.  บ้านหินลาด 95.  บ้านหินกอง 96.  บ้านหว้า 97.  บ้านห้วยเสลา 98.  บ้านห้วยสำราญ 99.  บ้านห้วยปอ 100.  บ้านหลัก 101.  บ้านหนองไม้งาม 2 102.  บ้านหนองไม้งาม 1 103.  บ้านหนองไผ่ 104.  บ้านหนองแวง 105.  บ้านหนองเอียน 106.  บ้านหนองเหล็ก 107.  บ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) 108.  บ้านหนองเก็ม 109.  บ้านหนองอาแมะ 110.  บ้านหนองร้าน 111.  บ้านหนองรักษ์ 112.  บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 113.  บ้านหนองม่วงพัฒนา 114.  บ้านหนองม่วง 115.  บ้านหนองบอนวิทยา 116.  บ้านหนองบอน 117.  บ้านหนองน้ำขุ่น 118.  บ้านหนองนา 119.  บ้านหนองตะโก 120.  บ้านหนองตะเคียน 121.  บ้านหนองตะขบ 122.  บ้านหนองตระเสก 123.  บ้านหนองคูณพิณทอง 124.  บ้านหนองขอน 125.  บ้านหนองกระต่าย 126.  บ้านสูงเนิน 127.  บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 128.  บ้านสี่เหลี่ยม 129.  บ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์) 130.  บ้านสารภี 131.  บ้านสายโท 4 ใต้ 132.  บ้านสายโท 1 133.  บ้านสายตรี 9 134.  บ้านสายตรี 16 135.  บ้านสังเคิล 136.  บ้านสวายสอ(ไกรปัญญานุเคราะห์) 137.  บ้านสวายสอ(เมืองไผ่) 138.  บ้านศรีสุข 139.  บ้านศรีภูมิสามัคคี 140.  บ้านศรีถาวร 141.  บ้านลำดวน 142.  บ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 143.  บ้านละหานทรายใหม่ 144.  บ้านละหานทรายเก่า 145.  บ้านละหอกตะแบง 146.  บ้านละหอกกระสัง 147.  บ้านละลูน 148.  บ้านละลมพนู 149.  บ้านราษฏร์นิยม 150.  บ้านระโยงใหญ่ 151.  บ้านระกาเสม็ด 152.  บ้านระกา 153.  บ้านร่มเย็นวิทยา 154.  บ้านยาง(บ้านกรวด) 155.  บ้านยาง(กระสัง) 156.  บ้านมะมัง 157.  บ้านมะขามทานตะวัน 158.  บ้านพาชี 159.  บ้านป่าชัน 160.  บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 161.  บ้านปะทัดบุวิทยา 162.  บ้านปลัด 163.  บ้านปราสาทสามัคคี 164.  บ้านปราสาททอง 165.  บ้านปราสาท 166.  บ้านประดู่(พลับพลาชัย) 167.  บ้านประดู่(กระสัง) 168.  บ้านบุญช่วย 169.  บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 170.  บ้านบึงเจริญ 171.  บ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 172.  บ้านบัวถนน 173.  บ้านบัว 174.  บ้านบ่อดิน 175.  บ้านนิคมสายโท 8 176.  บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 177.  บ้านน้ำอ้อม 178.  บ้านนาราใหญ่ 179.  บ้านนารา 180.  บ้านทุ่งสว่าง 181.  บ้านถนนโคกใหญ่ 182.  บ้านถนนน้อย 183.  บ้านถนน 184.  บ้านตาแก 185.  บ้านตาเป้า 186.  บ้านตาอี 187.  บ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) 188.  บ้านตาราม 189.  บ้านตัวอย่าง 190.  บ้านตะโกรี 191.  บ้านตะโกบำรุง 192.  บ้านตะแบก 193.  บ้านตะเคียน 194.  บ้านตะลุมพุก 195.  บ้านตะครองใต้ 196.  บ้านตะครอง 197.  บ้านตรุง 198.  บ้านดอนยาว 199.  บ้านดวน 200.  บ้านชุมแสง