สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 : 1 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 2.  โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 3.  อนุบาลนาดี 4.  อนุบาลกบินทร์บุรี 5.  สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย 6.  วัดใหม่พรหมสุวรรณ 7.  วัดโคกอุดม 8.  วัดโคกป่าแพง 9.  วัดโคกขี้เหล็ก 10.  วัดเนินสูง 11.  วัดเนาวรัตนาราม 12.  วัดเกาะแดง 13.  วัดหาดสูง 14.  วัดสารวนาราม 15.  วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) 16.  วัดศรีสุวรรณาราม 17.  วัดศรีสวัสดิ์ 18.  วัดวัฒนารังษี 19.  วัดวังหวาย 20.  วัดราษฎร์รังษี 21.  วัดรัตนโชติการาม 22.  วัดรัตนชมภู 23.  วัดย่านรี 24.  วัดปากแพรก 25.  วัดปากน้ำ 26.  วัดตันทาราม 27.  วัดจันทรังษีถาวร 28.  บ้านไผ่ 29.  บ้านไทยเจริญ 30.  บ้านใหม่พัฒนา 31.  บ้านโปร่งใหญ่ 32.  บ้านโปร่งสะเดา 33.  บ้านโนนแสนสุข 34.  บ้านโนนหัวบึง 35.  บ้านโนนสูง 36.  บ้านโนนสะอาด 37.  บ้านโคกหอม 38.  บ้านโคกสั้น 39.  บ้านโคกสว่าง 40.  บ้านโคกลาน 41.  บ้านโคกกระท้อน 42.  บ้านโคกกระจง 43.  บ้านแก่งดินสอ 44.  บ้านแก่ง 45.  บ้านเขาไม้แก้ว 46.  บ้านเขาปูน 47.  บ้านเขาถ้ำ 48.  บ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ) 49.  บ้านเขาด้วน 50.  บ้านเขากระแต 51.  บ้านอุดมบรรพต 52.  บ้านหินเทิน 53.  บ้านหนองไผ่ล้อม 54.  บ้านหนองโดน 55.  บ้านหนองแหน 56.  บ้านหนองอนามัย 57.  บ้านหนองหัวช้าง 58.  บ้านหนองหอย 59.  บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) 60.  บ้านหนองสองห้อง 61.  บ้านหนองศรีวิชัย 62.  บ้านหนองมันปลา 63.  บ้านหนองปรือ 64.  บ้านหนองประดู่ 65.  บ้านหนองบัว 66.  บ้านหนองนาใน 67.  บ้านหนองตะแบก 68.  บ้านหนองตลาด 69.  บ้านหนองจิก 70.  บ้านหนองคล้า 71.  บ้านวังรี 72.  บ้านวังมะกรูด 73.  บ้านวังบัวทอง 74.  บ้านวังตะเคียน 75.  บ้านวังดินสอ 76.  บ้านวังกวาง 77.  บ้านราษฎร์เจริญ 78.  บ้านพระปรง 79.  บ้านปราสาท 80.  บ้านบุเสี้ยว 81.  บ้านบุสูง 82.  บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ 83.  บ้านบุพราหมณ์ 84.  บ้านนาคลองกลาง 85.  บ้านทุ่งแฝก 86.  บ้านท่าอุดม 87.  บ้านท่าสะตือ 88.  บ้านทับลาน 89.  บ้านทด 90.  บ้านตรอกปลาไหล 91.  บ้านซ่ง 92.  บ้านชำโสม 93.  บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 94.  บ้านคลองเจ้าแรง 95.  บ้านคลองอุดม 96.  บ้านคลองหันแดง 97.  บ้านคลองสิบสอง 98.  บ้านคลองระกำ 99.  บ้านคลองร่วม 100.  บ้านคลองมะไฟ 101.  บ้านคลองตาหมื่น 102.  บ้านคลองตามั่น 103.  บ้านขุนศรี 104.  บ้านกระเดียง 105.  บ้าน ก.ม.80 106.  บ่อทองวิทยา 107.  บรรหารวิทยา 108.  ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 109.  ชุมชนบ้านสำพันตา 110.  ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 111.  ชุมชนบ้านทุ่งแฝก