สพป.ปทุมธานี เขต 2 : 1 ## PAGE 2

1.  แสนชื่นปานนุกูล 2.  แสนจําหน่ายวิทยา 3.  เจริญดีวิทยา 4.  อยู่ประชานุเคราะห์ 5.  หิรัญพงษ์อนุสรณ์ 6.  สหราษฎร์บํารุง 7.  ศาลาลอย 8.  วัดโสภณาราม 9.  วัดโพสพผลเจริญ 10.  วัดโปรยฝน 11.  วัดแสงสรรค์ 12.  วัดแสงมณี 13.  วัดแจ้งลําหิน 14.  วัดเจริญบุญ 15.  วัดเขียนเขต 16.  วัดเกตุประภา 17.  วัดอัยยิการาม 18.  วัดอดิศร 19.  วัดสุวรรณ 20.  วัดสุขบุญฑริการาม 21.  วัดสอนดีศรีเจริญ 22.  วัดสระบัว 23.  วัดสมุหราษฎร์บํารุง 24.  วัดศรีสโมสร 25.  วัดศรีคัคณางค์ 26.  วัดลานนา 27.  วัดลาดสนุ่น 28.  วัดราษฎรบํารุง 29.  วัดมูลจินดาราม 30.  วัดมงคลรัตน์ 31.  วัดพืชอุดม 32.  วัดพิรุณศาสตร์ 33.  วัดพวงแก้ว 34.  วัดปัญจทายิกาวาส 35.  วัดประยูรธรรมาราม 36.  วัดประชุมราษฏร์ 37.  วัดปทุมนายก 38.  วัดนิเทศน์ 39.  วัดนาบุญ 40.  วัดนพรัตนาราม 41.  วัดธัญญะผล 42.  วัดธรรมราษฏร์เจริญผล 43.  วัดทศทิศ 44.  วัดดอนใหญ่ 45.  วัดชัยมังคลาราม 46.  วัดจุฬาจินดาราม 47.  วัดจตุพิธวราวาส 48.  วัดคลองชัน 49.  วัดขุมแก้ว 50.  วัดกลางคลองสี่ 51.  ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา 52.  ร่วมใจประสิทธิ์ 53.  รวมราษฎร์สามัคคี 54.  ร่วมจิตประสาท 55.  นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ 56.  นิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ) 57.  ธัญญสิทธิศิลป์ 58.  ทองพูลอุทิศ 59.  ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 60.  ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 61.  ชุมชนวัดทําเลทอง 62.  ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ 63.  ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 64.  ชุมชนบึงบา 65.  คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง) 66.  คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) 67.  กลางคลองสิบ