รายการทุพโภชนาการสถานะรอการตรวจ

10 มิถุนายน
ลำดับที่ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 53051 สพป.ปัตตานี เขต 2
2.  โรงเรียนบ้านกระโด 44613 สพป.ปัตตานี เขต 2
3.  โรงเรียนบ้านควนลาแม 51073 สพป.ปัตตานี เขต 2
4.  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 53047 สพป.พัทลุง เขต 1
5.  โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ 46141 สพป.อุทัยธานี เขต 2
6.  โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 53241 สพป.น่าน เขต 1
7.  โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 49467 สพป.แพร่ เขต 1
8.  โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย 52717 สพป.มุกดาหาร
9.  โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 52535 สพป.นครพนม เขต 2
10.  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 51697 สพป.นครพนม เขต 1
11.  โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 51807 สพป.นครพนม เขต 1
12.  โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 51599 สพป.นครพนม เขต 1
13.  โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 43065 สพป.นครสวรรค์ เขต 3
14.  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 52923 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
15.  โรงเรียนบ้านเขาตาว 4604 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
16.  โรงเรียนวัดวังไทร 51761 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
17.  โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 39379 สพป.นครราชสีมา เขต 6
18.  โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 52743 สพป.นครราชสีมา เขต 2
19.  โรงเรียนอนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย 52829 สพป.นครราชสีมา เขต 2
20.  โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย 53035 สพป.นครปฐม เขต 1
21.  โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 52791 สพป.ชัยภูมิ เขต 3
22.  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 52397 สพป.ขอนแก่น เขต 1
23.  โรงเรียน บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 52873 สพป.ขอนแก่น เขต 1
24.  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 53189 สพป.ขอนแก่น เขต 1
25.  โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 53211 สพป.ขอนแก่น เขต 1
26.  โรงเรียน โคกงามวิทยาคาร 52645 สพป.ขอนแก่น เขต 1
30 กันยายน
ลำดับที่ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนบ้านกระโด 44614 สพป.ปัตตานี เขต 2
2.  โรงเรียนบ้านควนลาแม 51074 สพป.ปัตตานี เขต 2
3.  โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน 52304 สพป.พัทลุง เขต 2
4.  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 53048 สพป.พัทลุง เขต 1
5.  โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ 46142 สพป.อุทัยธานี เขต 2
6.  โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 49468 สพป.แพร่ เขต 1
7.  โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย 52718 สพป.มุกดาหาร
8.  โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 52536 สพป.นครพนม เขต 2
9.  โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 51600 สพป.นครพนม เขต 1
10.  โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 51808 สพป.นครพนม เขต 1
11.  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 51698 สพป.นครพนม เขต 1
12.  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 52924 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
13.  โรงเรียนวัดวังไทร 51762 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
14.  โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 39380 สพป.นครราชสีมา เขต 6
15.  โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 52744 สพป.นครราชสีมา เขต 2
16.  โรงเรียนอนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย 52830 สพป.นครราชสีมา เขต 2
17.  โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 53152 สพป.นครปฐม เขต 1
18.  โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 52792 สพป.ชัยภูมิ เขต 3
19.  โรงเรียน บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 52874 สพป.ขอนแก่น เขต 1
20.  โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง 52662 สพป.ขอนแก่น เขต 1
21.  โรงเรียน โคกงามวิทยาคาร 52646 สพป.ขอนแก่น เขต 1
22.  โรงเรียนบ้านโนนแต้ 52548 สพป.ขอนแก่น เขต 1
23.  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 52398 สพป.ขอนแก่น เขต 1
24.  โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 53212 สพป.ขอนแก่น เขต 1

 

 

 

Powered By www.thaieducation.net