SCHOOL LUNCH SYSTEM


สรุปภาวะโภชนาการระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561
จำนวนนักเรียน  3,982,860 ค่าร้อยละ การจัดลำดับ
ผอม  307,839 7.73
เตี้ย  217,354 5.46
เริ่มอ้วน+อ้วน  348,769 8.76
ผอม+เตี้ย  155,793 3.91
อ้วน+เตี้ย  129,062 3.24
ไม่มีภาวะ  2,824,043 ร้อยละ 70.90


ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ปีการศึกษา 2561

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562
10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563
10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563

 

Powered By www.thaieducation.net