SCHOOL LUNCH SYSTEM


สรุปภาวะโภชนาการระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561
จำนวนนักเรียน  3,974,649 ค่าร้อยละ การจัดลำดับ
ผอม  307,211 7.73
เตี้ย  216,835 5.46
เริ่มอ้วน+อ้วน  348,293 8.76
ผอม+เตี้ย  155,386 3.91
อ้วน+เตี้ย  128,700 3.24
ไม่มีภาวะ  2,818,224 ร้อยละ 70.90


ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ปีการศึกษา 2561

 

Powered By www.thaieducation.net