ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านท่างาม 3 1 33.33%
2.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 1 33.33%
3.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 21 5 23.81%
4.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 51 9 17.65%
5.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 114 19 16.67%
6.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 84 14 16.67%
7.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 38 6 15.79%
8.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 109 16 14.68%
9.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 7 1 14.29%
10.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 91 13 14.29%
11.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 101 14 13.86%
12.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 207 28 13.53%
13.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 30 4 13.33%
14.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 154 20 12.99%
15.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 125 15 12.00%
16.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 59 7 11.86%
17.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 62 7 11.29%
18.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 83 9 10.84%
19.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 160 17 10.63%
20.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 66 7 10.61%
21.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 123 13 10.57%
22.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 69 7 10.14%
23.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 133 13 9.77%
24.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 126 12 9.52%
25.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 100 9 9.00%
26.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 67 6 8.96%
27.  โรงเรียนภูปอวิทยา 23 2 8.70%
28.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 69 6 8.70%
29.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 23 2 8.70%
30.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 369 32 8.67%
31.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 81 7 8.64%
32.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 162 14 8.64%
33.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 35 3 8.57%
34.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 59 5 8.47%
35.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 72 6 8.33%
36.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 87 7 8.05%
37.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1956 154 7.87%
38.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 39 3 7.69%
39.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 92 7 7.61%
40.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 28 2 7.14%
41.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 43 3 6.98%
42.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 144 10 6.94%
43.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 116 8 6.90%
44.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 145 10 6.90%
45.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 252 17 6.75%
46.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 91 6 6.59%
47.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 31 2 6.45%
48.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 78 5 6.41%
49.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 78 5 6.41%
50.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 47 3 6.38%
51.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 110 7 6.36%
52.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 32 2 6.25%
53.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 16 1 6.25%
54.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 99 6 6.06%
55.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 222 13 5.86%
56.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 69 4 5.80%
57.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 260 15 5.77%
58.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 104 6 5.77%
59.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 52 3 5.77%
60.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 123 7 5.69%
61.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 53 3 5.66%
62.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 125 7 5.60%
63.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 19 1 5.26%
64.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 58 3 5.17%
65.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 195 10 5.13%
66.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 138 7 5.07%
67.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 139 7 5.04%
68.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 120 6 5.00%
69.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 123 6 4.88%
70.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 62 3 4.84%
71.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 104 5 4.81%
72.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 189 9 4.76%
73.  โรงเรียนบ้านโคกใส 65 3 4.62%
74.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 130 6 4.62%
75.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 22 1 4.55%
76.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 22 1 4.55%
77.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 110 5 4.55%
78.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 185 8 4.32%
79.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 140 6 4.29%
80.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 95 4 4.21%
81.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 97 4 4.12%
82.  โรงเรียนนาจำปา 222 9 4.05%
83.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 50 2 4.00%
84.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 100 4 4.00%
85.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 51 2 3.92%
86.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 257 10 3.89%
87.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 157 6 3.82%
88.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 110 4 3.64%
89.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 28 1 3.57%
90.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 113 4 3.54%
91.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 86 3 3.49%
92.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 86 3 3.49%
93.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 115 4 3.48%
94.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 59 2 3.39%
95.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 89 3 3.37%
96.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 180 6 3.33%
97.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 61 2 3.28%
98.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 218 7 3.21%
99.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 94 3 3.19%
100.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 162 5 3.09%
101.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 66 2 3.03%
102.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 35 1 2.86%
103.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 70 2 2.86%
104.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 35 1 2.86%
105.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 248 7 2.82%
106.  โรงเรียนนาโกวิทยา 108 3 2.78%
107.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 620 17 2.74%
108.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 110 3 2.73%
109.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 185 5 2.70%
110.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 112 3 2.68%
111.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 162 4 2.47%
112.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 246 6 2.44%
113.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 41 1 2.44%
114.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 83 2 2.41%
115.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 253 6 2.37%
116.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 43 1 2.33%
117.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 87 2 2.30%
118.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 88 2 2.27%
119.  โรงเรียนบ้านสว่าง 45 1 2.22%
120.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 94 2 2.13%
121.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 49 1 2.04%
122.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 98 2 2.04%
123.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 50 1 2.00%
124.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 101 2 1.98%
125.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 103 2 1.94%
126.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 54 1 1.85%
127.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 109 2 1.83%
128.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 113 2 1.77%
129.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 116 2 1.72%
130.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 119 2 1.68%
131.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 60 1 1.67%
132.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 62 1 1.61%
133.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1571 25 1.59%
134.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 139 2 1.44%
135.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 210 3 1.43%
136.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 78 1 1.28%
137.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 80 1 1.25%
138.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 83 1 1.20%
139.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 90 1 1.11%
140.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 105 1 0.95%
141.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 110 1 0.91%
142.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 121 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 96 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 86 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 49 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 84 0 0.00%
147.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 136 0 0.00%
148.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 17 0 0.00%
149.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 26 0 0.00%
150.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 81 0 0.00%
151.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 54 0 0.00%
152.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 47 0 0.00%
153.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 0 0.00%
154.  โรงเรียนหนองแวงแสน 43 0 0.00%
155.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 24 0 0.00%
156.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 81 0 0.00%
157.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 84 0 0.00%
158.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 13 0 0.00%
159.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 54 0 0.00%
160.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 85 0 0.00%
161.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 33 0 0.00%
162.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 10 0 0.00%
163.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 44 0 0.00%
164.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 29 0 0.00%
165.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 18 0 0.00%
166.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5 0 0.00%
167.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 0 0 0.00%
168.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 77 0 0.00%
169.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 100 0 0.00%
170.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 80 0 0.00%
171.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 110 0 0.00%
172.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 59 0 0.00%
173.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 31 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net