ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 1 1 100.00%
2.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 2 1 50.00%
3.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 1 33.33%
4.  โรงเรียนบ้านท่างาม 3 1 33.33%
5.  โรงเรียนภูปอวิทยา 22 5 22.73%
6.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 58 13 22.41%
7.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 21 4 19.05%
8.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 37 7 18.92%
9.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 92 16 17.39%
10.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 36 6 16.67%
11.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 49 8 16.33%
12.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 120 19 15.83%
13.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 84 13 15.48%
14.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 104 15 14.42%
15.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 50 7 14.00%
16.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 66 9 13.64%
17.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 66 9 13.64%
18.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 133 18 13.53%
19.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 112 15 13.39%
20.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 61 8 13.11%
21.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 31 4 12.90%
22.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 199 24 12.06%
23.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 159 18 11.32%
24.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 71 8 11.27%
25.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 18 2 11.11%
26.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 154 17 11.04%
27.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 83 9 10.84%
28.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 93 10 10.75%
29.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 75 8 10.67%
30.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 194 20 10.31%
31.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 68 7 10.29%
32.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 80 8 10.00%
33.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 133 13 9.77%
34.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 106 10 9.43%
35.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 155 14 9.03%
36.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 145 13 8.97%
37.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 78 7 8.97%
38.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 34 3 8.82%
39.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 80 7 8.75%
40.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 23 2 8.70%
41.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 115 10 8.70%
42.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 138 12 8.70%
43.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 23 2 8.70%
44.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 104 9 8.65%
45.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 93 8 8.60%
46.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 61 5 8.20%
47.  โรงเรียนนาจำปา 223 18 8.07%
48.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 127 10 7.87%
49.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1956 153 7.82%
50.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 116 9 7.76%
51.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 39 3 7.69%
52.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 190 14 7.37%
53.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 109 8 7.34%
54.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 28 2 7.14%
55.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 60 4 6.67%
56.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 92 6 6.52%
57.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 93 6 6.45%
58.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 48 3 6.25%
59.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 16 1 6.25%
60.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 144 9 6.25%
61.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 48 3 6.25%
62.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 64 4 6.25%
63.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 195 12 6.15%
64.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 83 5 6.02%
65.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 67 4 5.97%
66.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 101 6 5.94%
67.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 102 6 5.88%
68.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 86 5 5.81%
69.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 259 15 5.79%
70.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 104 6 5.77%
71.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 226 13 5.75%
72.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 122 7 5.74%
73.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 53 3 5.66%
74.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 368 20 5.43%
75.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 112 6 5.36%
76.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 94 5 5.32%
77.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 113 6 5.31%
78.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 19 1 5.26%
79.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 248 13 5.24%
80.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 115 6 5.22%
81.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 115 6 5.22%
82.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 77 4 5.19%
83.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 59 3 5.08%
84.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 141 7 4.96%
85.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 143 7 4.90%
86.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 432 21 4.86%
87.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 62 3 4.84%
88.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 83 4 4.82%
89.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 83 4 4.82%
90.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 63 3 4.76%
91.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 214 10 4.67%
92.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 86 4 4.65%
93.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 259 12 4.63%
94.  โรงเรียนบ้านโคกใส 65 3 4.62%
95.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 87 4 4.60%
96.  โรงเรียนบ้านสว่าง 45 2 4.44%
97.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 97 4 4.12%
98.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 98 4 4.08%
99.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 100 4 4.00%
100.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 50 2 4.00%
101.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 52 2 3.85%
102.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 158 6 3.80%
103.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 185 7 3.78%
104.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 27 1 3.70%
105.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 55 2 3.64%
106.  โรงเรียนนาโกวิทยา 110 4 3.64%
107.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 253 9 3.56%
108.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 117 4 3.42%
109.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 90 3 3.33%
110.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 61 2 3.28%
111.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 246 8 3.25%
112.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1572 51 3.24%
113.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 32 1 3.13%
114.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 96 3 3.13%
115.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 130 4 3.08%
116.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 617 19 3.08%
117.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 34 1 2.94%
118.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 171 5 2.92%
119.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 210 6 2.86%
120.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 71 2 2.82%
121.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 36 1 2.78%
122.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 110 3 2.73%
123.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 119 3 2.52%
124.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80 2 2.50%
125.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 83 2 2.41%
126.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 42 1 2.38%
127.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 126 3 2.38%
128.  โรงเรียนหนองแวงแสน 43 1 2.33%
129.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 87 2 2.30%
130.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 91 2 2.20%
131.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 184 4 2.17%
132.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 185 4 2.16%
133.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 101 2 1.98%
134.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 52 1 1.92%
135.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 108 2 1.85%
136.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 110 2 1.82%
137.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 120 2 1.67%
138.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 62 1 1.61%
139.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 125 2 1.60%
140.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 126 2 1.59%
141.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 66 1 1.52%
142.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 80 1 1.25%
143.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 82 1 1.22%
144.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 101 1 0.99%
145.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 103 1 0.97%
146.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 117 1 0.85%
147.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 0 0.00%
148.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 52 0 0.00%
149.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 84 0 0.00%
150.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 105 0 0.00%
151.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 25 0 0.00%
152.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 54 0 0.00%
153.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 62 0 0.00%
154.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 83 0 0.00%
155.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 10 0 0.00%
156.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 32 0 0.00%
157.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 84 0 0.00%
158.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 43 0 0.00%
159.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 28 0 0.00%
160.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 17 0 0.00%
161.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5 0 0.00%
162.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 30 0 0.00%
163.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 106 0 0.00%
164.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 41 0 0.00%
165.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 41 0 0.00%
166.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 30 0 0.00%
167.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 87 0 0.00%
168.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 86 0 0.00%
169.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 52 0 0.00%
170.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 22 0 0.00%
171.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 17 0 0.00%
172.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 25 0 0.00%
173.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 137 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net