ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 113 71 62.83%
2.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 59 29 49.15%
3.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 7 3 42.86%
4.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 60 23 38.33%
5.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 57 17 29.82%
6.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 44 13 29.55%
7.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 118 34 28.81%
8.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 106 29 27.36%
9.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 52 14 26.92%
10.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 139 37 26.62%
11.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 23 6 26.09%
12.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 102 26 25.49%
13.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 90 20 22.22%
14.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 9 2 22.22%
15.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 82 18 21.95%
16.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 81 17 20.99%
17.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 72 15 20.83%
18.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 121 25 20.66%
19.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 15 3 20.00%
20.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 137 27 19.71%
21.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 16 3 18.75%
22.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 27 5 18.52%
23.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 66 12 18.18%
24.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 104 18 17.31%
25.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 111 18 16.22%
26.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 71 11 15.49%
27.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 130 20 15.38%
28.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 80 12 15.00%
29.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 108 16 14.81%
30.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 160 23 14.38%
31.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 7 1 14.29%
32.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 170 24 14.12%
33.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 102 14 13.73%
34.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 126 17 13.49%
35.  โรงเรียนบ้านสว่าง 45 6 13.33%
36.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 45 6 13.33%
37.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 181 23 12.71%
38.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 200 25 12.50%
39.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 106 13 12.26%
40.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 74 9 12.16%
41.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 232 28 12.07%
42.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 275 33 12.00%
43.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 109 13 11.93%
44.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 118 14 11.86%
45.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 26 3 11.54%
46.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 114 13 11.40%
47.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 97 11 11.34%
48.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 98 11 11.22%
49.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 90 10 11.11%
50.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 55 6 10.91%
51.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 132 14 10.61%
52.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 19 2 10.53%
53.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 87 9 10.34%
54.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 49 5 10.20%
55.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 160 16 10.00%
56.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 71 7 9.86%
57.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 52 5 9.62%
58.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 32 3 9.38%
59.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 96 9 9.38%
60.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 44 4 9.09%
61.  โรงเรียนบ้านโคกใส 66 6 9.09%
62.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 56 5 8.93%
63.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 265 23 8.68%
64.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 150 13 8.67%
65.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 47 4 8.51%
66.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 12 1 8.33%
67.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 229 19 8.30%
68.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 463 38 8.21%
69.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 111 9 8.11%
70.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 25 2 8.00%
71.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 277 22 7.94%
72.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 114 9 7.89%
73.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1966 155 7.88%
74.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128 10 7.81%
75.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 64 5 7.81%
76.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 92 7 7.61%
77.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 54 4 7.41%
78.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 68 5 7.35%
79.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 165 12 7.27%
80.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 124 9 7.26%
81.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 142 10 7.04%
82.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 102 7 6.86%
83.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 44 3 6.82%
84.  โรงเรียนนาจำปา 244 16 6.56%
85.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 62 4 6.45%
86.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 655 41 6.26%
87.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 32 2 6.25%
88.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 48 3 6.25%
89.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 64 4 6.25%
90.  โรงเรียนหนองแวงแสน 48 3 6.25%
91.  โรงเรียนบ้านท่างาม 49 3 6.12%
92.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 33 2 6.06%
93.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 116 7 6.03%
94.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 34 2 5.88%
95.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 88 5 5.68%
96.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 229 13 5.68%
97.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 108 6 5.56%
98.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 217 12 5.53%
99.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 235 13 5.53%
100.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 37 2 5.41%
101.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 94 5 5.32%
102.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 19 1 5.26%
103.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 38 2 5.26%
104.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 115 6 5.22%
105.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 96 5 5.21%
106.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 81 4 4.94%
107.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 65 3 4.62%
108.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 161 7 4.35%
109.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 117 5 4.27%
110.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 118 5 4.24%
111.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 121 5 4.13%
112.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 98 4 4.08%
113.  โรงเรียนภูปอวิทยา 27 1 3.70%
114.  โรงเรียนนาโกวิทยา 111 4 3.60%
115.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 116 4 3.45%
116.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 88 3 3.41%
117.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 384 13 3.39%
118.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 30 1 3.33%
119.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 152 5 3.29%
120.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 61 2 3.28%
121.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 31 1 3.23%
122.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 158 5 3.16%
123.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 96 3 3.13%
124.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 110 3 2.73%
125.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 37 1 2.70%
126.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 76 2 2.63%
127.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 40 1 2.50%
128.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 81 2 2.47%
129.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 122 3 2.46%
130.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 83 2 2.41%
131.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 84 2 2.38%
132.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 84 2 2.38%
133.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1661 38 2.29%
134.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 132 3 2.27%
135.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 93 2 2.15%
136.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 106 2 1.89%
137.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 53 1 1.89%
138.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 107 2 1.87%
139.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 216 4 1.85%
140.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 108 2 1.85%
141.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 54 1 1.85%
142.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 112 2 1.79%
143.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 267 4 1.50%
144.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 76 1 1.32%
145.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 89 1 1.12%
146.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 184 2 1.09%
147.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 131 1 0.76%
148.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
149.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 68 0 0.00%
150.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 131 0 0.00%
151.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 66 0 0.00%
152.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 38 0 0.00%
153.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 107 0 0.00%
154.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 37 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 93 0 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 85 0 0.00%
157.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 134 0 0.00%
158.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 25 0 0.00%
159.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 0 0.00%
160.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 48 0 0.00%
161.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 46 0 0.00%
162.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 63 0 0.00%
163.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 116 0 0.00%
164.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 110 0 0.00%
165.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 24 0 0.00%
166.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 57 0 0.00%
167.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 47 0 0.00%
168.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 8 0 0.00%
169.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 50 0 0.00%
170.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 34 0 0.00%
171.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 24 0 0.00%
172.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 12 0 0.00%
173.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 17 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net