ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านบางขุนทอง 87 55 63.22%
2.  โรงเรียนบ้านปลักปลา 156 93 59.62%
3.  โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ 139 55 39.57%
4.  โรงเรียนบ้านบูเกะตา 435 140 32.18%
5.  โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 125 36 28.80%
6.  โรงเรียนบ้านปาดังยอ 135 31 22.96%
7.  โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) 195 39 20.00%
8.  โรงเรียนบ้านสามแยก 115 22 19.13%
9.  โรงเรียนนิคมพัฒนา2 171 32 18.71%
10.  โรงเรียนบ้านสะปอม 99 17 17.17%
11.  โรงเรียนบ้านตาบา 484 78 16.12%
12.  โรงเรียนบ้านบือราแง 104 16 15.38%
13.  โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง 215 32 14.88%
14.  โรงเรียนบ้านไม้ฝาด 219 30 13.70%
15.  โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 88 12 13.64%
16.  โรงเรียนบ้านปูยู 229 31 13.54%
17.  โรงเรียนนิคมพัฒนา5 166 22 13.25%
18.  โรงเรียนเพลินพิศ 139 18 12.95%
19.  โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ 171 22 12.87%
20.  โรงเรียนบ้านกลูบี 169 21 12.43%
21.  โรงเรียนบ้านปะดะดอ 139 17 12.23%
22.  โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง 92 11 11.96%
23.  โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 310 37 11.94%
24.  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 120 14 11.67%
25.  โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ 175 20 11.43%
26.  โรงเรียนบ้านศรีพงัน 272 31 11.40%
27.  โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ 212 24 11.32%
28.  โรงเรียนวัดทรายขาว 53 6 11.32%
29.  โรงเรียนบ้านแขยง 80 9 11.25%
30.  โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 378 41 10.85%
31.  โรงเรียนนิคมพัฒนา10 718 76 10.58%
32.  โรงเรียนบ้านลาแล 370 39 10.54%
33.  โรงเรียนบ้านจะมาแกะ 277 29 10.47%
34.  โรงเรียนนิคมพัฒนา 6 128 13 10.16%
35.  โรงเรียนบ้านซรายอ 603 61 10.12%
36.  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 302 30 9.93%
37.  โรงเรียนนิคมพัฒนา9 173 17 9.83%
38.  โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 514 50 9.73%
39.  โรงเรียนอิสลามบํารุง 217 21 9.68%
40.  โรงเรียนบ้านตอออ 96 9 9.38%
41.  โรงเรียนบ้านโผลง 269 25 9.29%
42.  โรงเรียนบ้านแอแว 205 19 9.27%
43.  โรงเรียนบ้านดอเฮะ 108 10 9.26%
44.  โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 131 12 9.16%
45.  โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ 143 13 9.09%
46.  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 136 12 8.82%
47.  โรงเรียนบ้านโคกยามู 261 23 8.81%
48.  โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ 148 13 8.78%
49.  โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 406 35 8.62%
50.  โรงเรียนบ้านละหาน 130 11 8.46%
51.  โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 840 71 8.45%
52.  โรงเรียนบ้านไอบาตู 239 20 8.37%
53.  โรงเรียนบ้านมูโนะ 480 40 8.33%
54.  โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ 207 17 8.21%
55.  โรงเรียนบ้านกูวา(แว้ง) 318 26 8.18%
56.  โรงเรียนบ้านโคกงู 62 5 8.06%
57.  โรงเรียนสุคิริน 287 23 8.01%
58.  โรงเรียนบ้านตือมายู 114 9 7.89%
59.  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา 196 15 7.65%
60.  โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 379 28 7.39%
61.  โรงเรียนบ้านกรือซอ 218 16 7.34%
62.  โรงเรียนบ้านโคกตา 862 62 7.19%
63.  โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 810 58 7.16%
64.  โรงเรียนบ้านตอหลัง 42 3 7.14%
65.  โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ 169 12 7.10%
66.  โรงเรียนบ้านหัวคลอง 763 54 7.08%
67.  โรงเรียนบ้านยะหอ 198 14 7.07%
68.  โรงเรียนบ้านแว้ง 1210 84 6.94%
69.  โรงเรียนวัดเกาะสวาด 77 5 6.49%
70.  โรงเรียนบ้านจือแร 171 11 6.43%
71.  โรงเรียนบ้านไพรวัน 144 9 6.25%
72.  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 130 8 6.15%
73.  โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 280 17 6.07%
74.  โรงเรียนบ้านกูบู 331 20 6.04%
75.  โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 67 4 5.97%
76.  โรงเรียนบ้านปอเนาะ 155 9 5.81%
77.  โรงเรียนบ้านตําเสาพัฒนา 241 14 5.81%
78.  โรงเรียนบ้านกาวะ 174 10 5.75%
79.  โรงเรียนบ้านแม่ดง 181 10 5.52%
80.  โรงเรียนรักไทย 109 6 5.50%
81.  โรงเรียนบ้านปะลุกา 182 10 5.49%
82.  โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 134 7 5.22%
83.  โรงเรียนบ้านศาลาอูมา 134 7 5.22%
84.  โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ 251 13 5.18%
85.  โรงเรียนบ้านสากอ 377 19 5.04%
86.  โรงเรียนบ้านสะหริ่ง 131 6 4.58%
87.  โรงเรียนบ้านตอแล 88 4 4.55%
88.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 179 8 4.47%
89.  โรงเรียนบ้านปะลุรู 135 6 4.44%
90.  โรงเรียนบ้านบอเกาะ 116 5 4.31%
91.  โรงเรียนบ้านบาโง 264 11 4.17%
92.  โรงเรียนบ้านคลองตัน 365 15 4.11%
93.  โรงเรียนราชภักดี 98 4 4.08%
94.  โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 135 5 3.70%
95.  โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1711 62 3.62%
96.  โรงเรียนบ้านกูวา(ปาดี) 263 9 3.42%
97.  โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ 117 4 3.42%
98.  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 186 6 3.23%
99.  โรงเรียนบ้านบาโงมาแย 160 5 3.13%
100.  โรงเรียนบ้านสายะ 160 5 3.13%
101.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 128 4 3.13%
102.  โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง 107 3 2.80%
103.  โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ 73 2 2.74%
104.  โรงเรียนวัดพระพุทธ 116 3 2.59%
105.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง 586 15 2.56%
106.  โรงเรียนนิคมพัฒนา7 159 4 2.52%
107.  โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม 255 6 2.35%
108.  โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน 164 3 1.83%
109.  โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 173 3 1.73%
110.  โรงเรียนบ้านกูแบอีแก 120 2 1.67%
111.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน 189 2 1.06%
112.  โรงเรียนบ้านน้ำใส 138 1 0.72%
113.  โรงเรียนบ้านมือบา 167 1 0.60%
114.  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 183 1 0.55%
115.  โรงเรียนบ้านบางขุด 152 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 83 0 0.00%
117.  โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา 75 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net