ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 258 178 68.99%
2.  โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 93 20 21.51%
3.  โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 374 58 15.51%
4.  โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 425 65 15.29%
5.  โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 56 7 12.50%
6.  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 307 37 12.05%
7.  โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 192 23 11.98%
8.  โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 186 21 11.29%
9.  โรงเรียนสุเหร่าเขียว 407 43 10.57%
10.  โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 58 6 10.34%
11.  โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 181 18 9.94%
12.  โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์) 184 17 9.24%
13.  โรงเรียนวัดเพรางาย 159 14 8.81%
14.  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 695 60 8.63%
15.  โรงเรียนวัดลำโพ 318 27 8.49%
16.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 166 14 8.43%
17.  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1547 126 8.14%
18.  โรงเรียนวัดลากค้อน 91 7 7.69%
19.  โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1010 75 7.43%
20.  โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 122 9 7.38%
21.  โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) 396 29 7.32%
22.  โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 307 21 6.84%
23.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) 666 45 6.76%
24.  โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 364 24 6.59%
25.  โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 395 26 6.58%
26.  โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 155 10 6.45%
27.  โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 267 17 6.37%
28.  โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร 249 15 6.02%
29.  โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) 252 15 5.95%
30.  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 287 17 5.92%
31.  โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 929 54 5.81%
32.  โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1136 64 5.63%
33.  โรงเรียนคลองเกลือ 804 45 5.60%
34.  โรงเรียนวัดตาล 376 18 4.79%
35.  โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1276 59 4.62%
36.  โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 491 19 3.87%
37.  โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 268 10 3.73%
38.  โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 93 3 3.23%
39.  โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 405 13 3.21%
40.  โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 130 4 3.08%
41.  โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 167 5 2.99%
42.  โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 573 16 2.79%
43.  โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 183 5 2.73%
44.  โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 148 4 2.70%
45.  โรงเรียนวัดเชิงเลน 114 3 2.63%
46.  โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 352 7 1.99%
47.  โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 160 2 1.25%
48.  โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 101 1 0.99%
49.  โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 856 8 0.93%
50.  โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 655 0 0.00%
51.  โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 109 0 0.00%
52.  โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 99 0 0.00%
53.  โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 0 0 0.00%
54.  โรงเรียนวัดคลองเจ้า 92 0 0.00%
55.  โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 83 0 0.00%
56.  โรงเรียนวัดศาลากุล 85 0 0.00%
57.  โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 0 0 0.00%
58.  โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 0 0 %
59.  โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 619 0 0.00%
60.  โรงเรียนวัดอินทร์ 104 0 0.00%
61.  โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 0 0 0.00%
62.  โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ 0 0 0.00%
63.  โรงเรียนแสงประเสริฐ 0 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net