ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม 41 9 21.95%
2.  โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) 96 19 19.79%
3.  โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 172 31 18.02%
4.  โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ 47 8 17.02%
5.  โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 146 23 15.75%
6.  โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม 101 15 14.85%
7.  โรงเรียนวัดวังตูม 28 4 14.29%
8.  โรงเรียนวัดทองจรรยา 126 17 13.49%
9.  โรงเรียนวัดพรหมเพชร 78 10 12.82%
10.  โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 96 12 12.50%
11.  โรงเรียนวัดเข็มทอง 109 13 11.93%
12.  โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) 185 22 11.89%
13.  โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 78 9 11.54%
14.  โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 133 15 11.28%
15.  โรงเรียนวัดท่ามะปราง 36 4 11.11%
16.  โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1314 130 9.89%
17.  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 61 6 9.84%
18.  โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) 92 9 9.78%
19.  โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 230 22 9.57%
20.  โรงเรียนวัดหนองรี 189 18 9.52%
21.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 137 13 9.49%
22.  โรงเรียนวัดหนองทองทราย 127 12 9.45%
23.  โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 201 18 8.96%
24.  โรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) 45 4 8.89%
25.  โรงเรียนบ้านคลอง 30 75 6 8.00%
26.  โรงเรียนวัดดอนยอ 166 13 7.83%
27.  โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 52 4 7.69%
28.  โรงเรียนวัดท่าชัย 52 4 7.69%
29.  โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 92 7 7.61%
30.  โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 306 23 7.52%
31.  โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) 42 3 7.14%
32.  โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 726 50 6.89%
33.  โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ 104 7 6.73%
34.  โรงเรียนวัดโคกสว่าง 62 4 6.45%
35.  โรงเรียนวัดวังไทร 49 3 6.12%
36.  โรงเรียนวังดอกไม้ 33 2 6.06%
37.  โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร 69 4 5.80%
38.  โรงเรียนบ้านหัวหมอน 116 6 5.17%
39.  โรงเรียนวัดอรุณรังษี 97 5 5.15%
40.  โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย 40 2 5.00%
41.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) 83 4 4.82%
42.  โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม 63 3 4.76%
43.  โรงเรียนบ้านคลอง 33 91 4 4.40%
44.  โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ 23 1 4.35%
45.  โรงเรียนวัดวังปลาจีด 139 6 4.32%
46.  โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 117 5 4.27%
47.  โรงเรียนวัดสบกเขียว 73 3 4.11%
48.  โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 198 8 4.04%
49.  โรงเรียนวัดท่าทราย 125 5 4.00%
50.  โรงเรียนวัดบ้านพริก 278 11 3.96%
51.  โรงเรียนวัดเกาะกา 106 4 3.77%
52.  โรงเรียนบ้านชวดบัว 53 2 3.77%
53.  โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 212 8 3.77%
54.  โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) 81 3 3.70%
55.  โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) 138 5 3.62%
56.  โรงเรียนวัดบางหอย 86 3 3.49%
57.  โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง 61 2 3.28%
58.  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 125 4 3.20%
59.  โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ 64 2 3.13%
60.  โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 643 20 3.11%
61.  โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ 97 3 3.09%
62.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 177 5 2.82%
63.  โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 79 2 2.53%
64.  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 80 2 2.50%
65.  โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 163 4 2.45%
66.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 87 2 2.30%
67.  โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 131 3 2.29%
68.  โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 88 2 2.27%
69.  โรงเรียนวัดท่าด่าน 91 2 2.20%
70.  โรงเรียนวัดจันทร์เรือง 48 1 2.08%
71.  โรงเรียนบ้านคลอง 31 151 3 1.99%
72.  โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 104 2 1.92%
73.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 105 2 1.90%
74.  โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 170 3 1.76%
75.  โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ 57 1 1.75%
76.  โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1569 26 1.66%
77.  โรงเรียนบ้านคลอง 14 183 3 1.64%
78.  โรงเรียนวันครู 2504 66 1 1.52%
79.  โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 67 1 1.49%
80.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 79 1 1.27%
81.  โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 84 1 1.19%
82.  โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 128 1 0.78%
83.  โรงเรียนบ้านปากคลอง31 133 1 0.75%
84.  โรงเรียนวัดพราหมณี 136 1 0.74%
85.  โรงเรียนวัดบางปรัง 174 0 0.00%
86.  โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 0 0 %
87.  โรงเรียนวัดลำบัวลอย 0 0 0.00%
88.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 137 0 0.00%
89.  โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 0 0 0.00%
90.  โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 105 0 0.00%
91.  โรงเรียนวัดศรีจุฬา 0 0 %
92.  โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 0 0 %
93.  โรงเรียนวัดหนองคันจาม 54 0 0.00%
94.  โรงเรียนวัดหุบเมย 28 0 0.00%
95.  โรงเรียนวัดสันตยาราม 0 0 %
96.  โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ 0 0 0.00%
97.  โรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) 0 0 %
98.  โรงเรียนวัดวังยายฉิม 0 0 %
99.  โรงเรียนวัดเกาะกระชาย 73 0 0.00%
100.  โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 0 0 %
101.  โรงเรียนวัดโคกลำดวน 39 0 0.00%
102.  โรงเรียนวัดเนินสะอาด 46 0 0.00%
103.  โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 198 0 0.00%
104.  โรงเรียนสาริกา 0 0 %
105.  โรงเรียนวัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) 0 0 %
106.  โรงเรียนหัวเขาแก้ว 87 0 0.00%
107.  โรงเรียนวัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) 0 0 %
108.  โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 0 0 %
109.  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง 0 0 %
110.  โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 71 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านคลอง 1 0 0 %
112.  โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 128 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านคลอง 24 0 0 %
114.  โรงเรียนบ้านคลอง 23 70 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 0 0 %
116.  โรงเรียนบ้านคลองหกวา 0 0 %
117.  โรงเรียนบ้านชะวากยาว 0 0 %
118.  โรงเรียนบ้านดงแขวน 0 0 %
119.  โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 0 0 %
120.  โรงเรียนบ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 173 0 0.00%
121.  โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 0 0 %
122.  โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 0 0 %
123.  โรงเรียนบ้านปากคลอง 17 0 0 %
124.  โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 0 0 %
125.  โรงเรียนวัดกุดตะเคียน 81 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม 0 0 %
127.  โรงเรียนวัดคีรีวัน 81 0 0.00%
128.  โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) 0 0 0.00%
129.  โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศลวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)) 0 0 %
130.  โรงเรียนวัดนาหินลาด 60 0 0.00%
131.  โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) 0 0 %

 

Powered By www.thaieducation.net