ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านแม่จวาง 350 240 68.57%
2.  โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 394 136 34.52%
3.  โรงเรียนบ้านจกปก 77 26 33.77%
4.  โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 147 30 20.41%
5.  โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 110 22 20.00%
6.  โรงเรียนอรุณเมธา 473 86 18.18%
7.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู 475 74 15.58%
8.  โรงเรียนบ้านแม่พลู 545 84 15.41%
9.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี 163 24 14.72%
10.  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 526 77 14.64%
11.  โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 140 20 14.29%
12.  โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 512 64 12.50%
13.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 129 16 12.40%
14.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 82 10 12.20%
15.  โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 361 44 12.19%
16.  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ 59 7 11.86%
17.  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 592 69 11.66%
18.  โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 66 7 10.61%
19.  โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 208 22 10.58%
20.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 181 19 10.50%
21.  โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 97 10 10.31%
22.  โรงเรียนบ้านสามหมื่น 203 20 9.85%
23.  โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 208 20 9.62%
24.  โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 389 37 9.51%
25.  โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 118 11 9.32%
26.  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 146 13 8.90%
27.  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 351 31 8.83%
28.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 277 23 8.30%
29.  โรงเรียนบ้านยะพอ 302 25 8.28%
30.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 170 14 8.24%
31.  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 146 12 8.22%
32.  โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 98 8 8.16%
33.  โรงเรียนบ้านห้วยบง 140 11 7.86%
34.  โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 370 29 7.84%
35.  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 128 10 7.81%
36.  โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 143 11 7.69%
37.  โรงเรียนบ้านปูแป้ 65 5 7.69%
38.  โรงเรียนบ้านพะละ 82 6 7.32%
39.  โรงเรียนแม่สอด 691 50 7.24%
40.  โรงเรียนบ้านแม่สละ 174 12 6.90%
41.  โรงเรียนบ้านท่าอาจ 618 40 6.47%
42.  โรงเรียนบ้านมอเกอ 233 15 6.44%
43.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 572 36 6.29%
44.  โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 274 17 6.20%
45.  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 229 14 6.11%
46.  โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 170 10 5.88%
47.  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย 224 13 5.80%
48.  โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 121 7 5.79%
49.  โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 140 8 5.71%
50.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 146 8 5.48%
51.  โรงเรียนบ้านแม่กาษา 223 12 5.38%
52.  โรงเรียนบ้านปูเต้อ 206 11 5.34%
53.  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 94 5 5.32%
54.  โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1903 100 5.25%
55.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 115 6 5.22%
56.  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 119 6 5.04%
57.  โรงเรียนบ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี 119 6 5.04%
58.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 203 10 4.93%
59.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 261 12 4.60%
60.  โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 548 24 4.38%
61.  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 138 6 4.35%
62.  โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 162 7 4.32%
63.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง 606 26 4.29%
64.  โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 792 34 4.29%
65.  โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 727 31 4.26%
66.  โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา 378 16 4.23%
67.  โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 500 21 4.20%
68.  โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1100 46 4.18%
69.  โรงเรียนบ้านแม่ตาว 338 14 4.14%
70.  โรงเรียนบ้านเซอทะ 180 7 3.89%
71.  โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 185 7 3.78%
72.  โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 272 10 3.68%
73.  โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 190 7 3.68%
74.  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 492 18 3.66%
75.  โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 196 7 3.57%
76.  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 281 10 3.56%
77.  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 930 32 3.44%
78.  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 149 5 3.36%
79.  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 150 5 3.33%
80.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 831 27 3.25%
81.  โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 465 15 3.23%
82.  โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 251 8 3.19%
83.  โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 446 14 3.14%
84.  โรงเรียนบ้านแม่โพ 136 4 2.94%
85.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) 170 5 2.94%
86.  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 140 4 2.86%
87.  โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 271 7 2.58%
88.  โรงเรียนบ้านอู่หู่ 327 8 2.45%
89.  โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 344 8 2.33%
90.  โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 173 4 2.31%
91.  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 307 7 2.28%
92.  โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 853 19 2.23%
93.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 718 15 2.09%
94.  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ 96 2 2.08%
95.  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 470 9 1.91%
96.  โรงเรียนบ้านไม้กะพง 218 4 1.83%
97.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 292 5 1.71%
98.  โรงเรียนบ้านวังผา 235 4 1.70%
99.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 431 7 1.62%
100.  โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 205 3 1.46%
101.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 893 13 1.46%
102.  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 73 1 1.37%
103.  โรงเรียนบ้านธงชัย 167 2 1.20%
104.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 752 9 1.20%
105.  โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 420 4 0.95%
106.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 214 2 0.93%
107.  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 222 2 0.90%
108.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 456 4 0.88%
109.  โรงเรียนบ้านกล้อทอ 459 4 0.87%
110.  โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 122 1 0.82%
111.  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 252 2 0.79%
112.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 130 1 0.77%
113.  โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 184 1 0.54%
114.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 211 1 0.47%
115.  โรงเรียนบ้านน้ำหอม 134 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านปางส้าน 198 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 0 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านช่องแคบ 0 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านแม่ปะ 155 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 0 0 0.00%
121.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 379 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net