ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ภูเขียว) 54 28 51.85%
2.  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 20 8 40.00%
3.  โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ 43 11 25.58%
4.  โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 50 12 24.00%
5.  โรงเรียนบ้านดอนหัน 48 11 22.92%
6.  โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 238 53 22.27%
7.  โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 107 22 20.56%
8.  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 36 7 19.44%
9.  โรงเรียนบ้านสารจอด 164 30 18.29%
10.  โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) 90 16 17.78%
11.  โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 35 6 17.14%
12.  โรงเรียนบ้านกุดแดง 41 7 17.07%
13.  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) 297 48 16.16%
14.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 32 5 15.63%
15.  โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 98 15 15.31%
16.  โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร 33 5 15.15%
17.  โรงเรียนบ้านจมื่น 34 5 14.71%
18.  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) 92 13 14.13%
19.  โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 174 24 13.79%
20.  โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 73 10 13.70%
21.  โรงเรียนบ้านดงพอง 22 3 13.64%
22.  โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 88 12 13.64%
23.  โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 89 12 13.48%
24.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 113 15 13.27%
25.  โรงเรียนบ้านดงเมย 68 9 13.24%
26.  โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 251 33 13.15%
27.  โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 85 11 12.94%
28.  โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 116 15 12.93%
29.  โรงเรียนบ้านหนองรวก 82 10 12.20%
30.  โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 108 13 12.04%
31.  โรงเรียนบ้านคอนสาร 175 20 11.43%
32.  โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 133 15 11.28%
33.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 107 12 11.21%
34.  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 27 3 11.11%
35.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 126 14 11.11%
36.  โรงเรียนบ้านโนนสาทร 73 8 10.96%
37.  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 83 9 10.84%
38.  โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ 47 5 10.64%
39.  โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 161 17 10.56%
40.  โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม 76 8 10.53%
41.  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 78 8 10.26%
42.  โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 266 27 10.15%
43.  โรงเรียนบ้านหนองปลา 171 17 9.94%
44.  โรงเรียนหนองเบนประภากร 51 5 9.80%
45.  โรงเรียนบ้านดงกลาง 92 9 9.78%
46.  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก 31 3 9.68%
47.  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 62 6 9.68%
48.  โรงเรียนบ้านถนนกลาง 73 7 9.59%
49.  โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 150 14 9.33%
50.  โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 43 4 9.30%
51.  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน 66 6 9.09%
52.  โรงเรียนบ้านสีปลาด 89 8 8.99%
53.  โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 56 5 8.93%
54.  โรงเรียนบ้านดงบัง 34 3 8.82%
55.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 173 15 8.67%
56.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) 35 3 8.57%
57.  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 105 9 8.57%
58.  โรงเรียนบ้านห้างสูง 82 7 8.54%
59.  โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 224 19 8.48%
60.  โรงเรียนบ้านระหัด 83 7 8.43%
61.  โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) 156 13 8.33%
62.  โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 169 14 8.28%
63.  โรงเรียนสระโพนทอง 121 10 8.26%
64.  โรงเรียนบ้านกลาง 75 6 8.00%
65.  โรงเรียนบ้านหนองแฝก 38 3 7.89%
66.  โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 141 11 7.80%
67.  โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 103 8 7.77%
68.  โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น 156 12 7.69%
69.  โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 79 6 7.59%
70.  โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 79 6 7.59%
71.  โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี 66 5 7.58%
72.  โรงเรียนบ้านสระแต้ 41 3 7.32%
73.  โรงเรียนบ้านหนองแซง 205 15 7.32%
74.  โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 69 5 7.25%
75.  โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 139 10 7.19%
76.  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 199 14 7.04%
77.  โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 71 5 7.04%
78.  โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 71 5 7.04%
79.  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) 242 17 7.02%
80.  โรงเรียนบ้านนายม 102 7 6.86%
81.  โรงเรียนหนองพอกกองศรี 132 9 6.82%
82.  โรงเรียนบ้านโคกกุง 206 14 6.80%
83.  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 59 4 6.78%
84.  โรงเรียนบ้านธาตุ 164 11 6.71%
85.  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 90 6 6.67%
86.  โรงเรียนบ้านโนนงาม 75 5 6.67%
87.  โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 227 15 6.61%
88.  โรงเรียนบ้านโนนข่า 61 4 6.56%
89.  โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 153 10 6.54%
90.  โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 123 8 6.50%
91.  โรงเรียนบุปผาราม 77 5 6.49%
92.  โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 404 26 6.44%
93.  โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 109 7 6.42%
94.  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 96 6 6.25%
95.  โรงเรียนบ้านหนองขาม(แก้งคร้อ) 32 2 6.25%
96.  โรงเรียนบ้านโจดกลาง 81 5 6.17%
97.  โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 116 7 6.03%
98.  โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 83 5 6.02%
99.  โรงเรียนบ้านนาสีดา 150 9 6.00%
100.  โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 237 14 5.91%
101.  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 121 7 5.79%
102.  โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ 52 3 5.77%
103.  โรงเรียนบ้านคลองบอน 52 3 5.77%
104.  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1135 65 5.73%
105.  โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 35 2 5.71%
106.  โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า 231 13 5.63%
107.  โรงเรียนเนรมิตศึกษา 163 9 5.52%
108.  โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 73 4 5.48%
109.  โรงเรียนบ้านหัวโสก 73 4 5.48%
110.  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 55 3 5.45%
111.  โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 149 8 5.37%
112.  โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 393 21 5.34%
113.  โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน 151 8 5.30%
114.  โรงเรียนหัวนานคร 99 5 5.05%
115.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 159 8 5.03%
116.  โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 141 7 4.96%
117.  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 83 4 4.82%
118.  โรงเรียนบ้านเขวา 84 4 4.76%
119.  โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 168 8 4.76%
120.  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ภูเขียว) 128 6 4.69%
121.  โรงเรียนบ้านโนนทอง 65 3 4.62%
122.  โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 67 3 4.48%
123.  โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง 45 2 4.44%
124.  โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 90 4 4.44%
125.  โรงเรียนบ้านห้วยไห 45 2 4.44%
126.  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 137 6 4.38%
127.  โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 69 3 4.35%
128.  โรงเรียนบ้านโปร่ง 46 2 4.35%
129.  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 69 3 4.35%
130.  โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 162 7 4.32%
131.  โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 93 4 4.30%
132.  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 72 3 4.17%
133.  โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 73 3 4.11%
134.  โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า 125 5 4.00%
135.  โรงเรียนบ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์) 125 5 4.00%
136.  โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 201 8 3.98%
137.  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 101 4 3.96%
138.  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร) 128 5 3.91%
139.  โรงเรียนบ้านหินรอยเมย 52 2 3.85%
140.  โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 182 7 3.85%
141.  โรงเรียนฉิมพลีมา 104 4 3.85%
142.  โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) 79 3 3.80%
143.  โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 53 2 3.77%
144.  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 106 4 3.77%
145.  โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 107 4 3.74%
146.  โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 109 4 3.67%
147.  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 55 2 3.64%
148.  โรงเรียนบ้านหลุบคา 55 2 3.64%
149.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 111 4 3.60%
150.  โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 195 7 3.59%
151.  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 140 5 3.57%
152.  โรงเรียนบ้านขามป้อม 141 5 3.55%
153.  โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 85 3 3.53%
154.  โรงเรียนบ้านป่าว่าน 142 5 3.52%
155.  โรงเรียนภูมิวิทยา 1337 47 3.52%
156.  โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 29 1 3.45%
157.  โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 58 2 3.45%
158.  โรงเรียนสามสวนวิทยา 265 9 3.40%
159.  โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 30 1 3.33%
160.  โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 246 8 3.25%
161.  โรงเรียนบ้านมอญ 93 3 3.23%
162.  โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 124 4 3.23%
163.  โรงเรียนบ้านดอนจำปา 156 5 3.21%
164.  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 125 4 3.20%
165.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 63 2 3.17%
166.  โรงเรียนบ้านวังม่วง 224 7 3.13%
167.  โรงเรียนศาลาสามัคคี 132 4 3.03%
168.  โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 67 2 2.99%
169.  โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 202 6 2.97%
170.  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 34 1 2.94%
171.  โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 512 15 2.93%
172.  โรงเรียนบ้านดอนอุดม 106 3 2.83%
173.  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 107 3 2.80%
174.  โรงเรียนบ้านโนนโจด 74 2 2.70%
175.  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 150 4 2.67%
176.  โรงเรียนบ้านพีพวย 76 2 2.63%
177.  โรงเรียนบ้านนาบัว 77 2 2.60%
178.  โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี 39 1 2.56%
179.  โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 118 3 2.54%
180.  โรงเรียนบ้านหนองคู 160 4 2.50%
181.  โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 90 2 2.22%
182.  โรงเรียนบ้านม่วง 136 3 2.21%
183.  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 46 1 2.17%
184.  โรงเรียนบ้านหนองกุง 231 5 2.16%
185.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 141 3 2.13%
186.  โรงเรียนบ้านนาหัวแรด 49 1 2.04%
187.  โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 98 2 2.04%
188.  โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 196 4 2.04%
189.  โรงเรียนบ้านเมืองคง 98 2 2.04%
190.  โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 198 4 2.02%
191.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 51 1 1.96%
192.  โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 153 3 1.96%
193.  โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 54 1 1.85%
194.  โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 55 1 1.82%
195.  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 223 4 1.79%
196.  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 171 3 1.75%
197.  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 58 1 1.72%
198.  โรงเรียนบ้านนาดี 59 1 1.69%
199.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 61 1 1.64%
200.  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 62 1 1.61%
201.  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 186 3 1.61%
202.  โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 136 2 1.47%
203.  โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ 73 1 1.37%
204.  โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 76 1 1.32%
205.  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น) 76 1 1.32%
206.  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 82 1 1.22%
207.  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 184 2 1.09%
208.  โรงเรียนบ้านหนองคัน 189 2 1.06%
209.  โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 102 1 0.98%
210.  โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 239 2 0.84%
211.  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 126 1 0.79%
212.  โรงเรียนบ้านนาแก 301 2 0.66%
213.  โรงเรียนบ้านก่าน 151 1 0.66%
214.  โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 178 1 0.56%
215.  โรงเรียนบ้านตลุกหิน 73 0 0.00%
216.  โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ 32 0 0.00%
217.  โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง 30 0 0.00%
218.  โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 66 0 0.00%
219.  โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว 48 0 0.00%
220.  โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 124 0 0.00%
221.  โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 98 0 0.00%
222.  โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 90 0 0.00%
223.  โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 119 0 0.00%
224.  โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา 47 0 0.00%
225.  โรงเรียนบ้านวังหิน 22 0 0.00%
226.  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 62 0 0.00%
227.  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 22 0 0.00%
228.  โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม 91 0 0.00%
229.  โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม 49 0 0.00%
230.  โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ 70 0 0.00%
231.  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 160 0 0.00%
232.  โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 179 0 0.00%
233.  โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 65 0 0.00%
234.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 39 0 0.00%
235.  โรงเรียนบ้านหินลาด 54 0 0.00%
236.  โรงเรียนบ้านเรือ 52 0 0.00%
237.  โรงเรียนบ้านโคกงาม 55 0 0.00%
238.  โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 27 0 0.00%
239.  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) 176 0 0.00%
240.  โรงเรียนบ้านโคกนกทา 47 0 0.00%
241.  โรงเรียนบ้านโนนชาด 20 0 0.00%
242.  โรงเรียนบ้านโนนดินแดง 55 0 0.00%
243.  โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 107 0 0.00%
244.  โรงเรียนบ้านโนนสลวย 29 0 0.00%
245.  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 51 0 0.00%
246.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) 72 0 0.00%
247.  โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ 32 0 0.00%
248.  โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 62 0 0.00%
249.  โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ 16 0 0.00%
250.  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง) 22 0 0.00%
251.  โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 98 0 0.00%
252.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) 39 0 0.00%
253.  โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 38 0 0.00%
254.  โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 16 0 0.00%
255.  โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 21 0 0.00%
256.  โรงเรียนบ้านกุดจอก 53 0 0.00%
257.  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 42 0 0.00%
258.  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 54 0 0.00%
259.  โรงเรียนบ้านกุดแคน 26 0 0.00%
260.  โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 54 0 0.00%
261.  โรงเรียนบ้านดงใต้ 59 0 0.00%
262.  โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 60 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net