ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านต้นไทร 56 17 30.36%
2.  โรงเรียนวัดประดู่ทอง 47 11 23.40%
3.  โรงเรียนวัดนาท่อม 63 12 19.05%
4.  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 171 30 17.54%
5.  โรงเรียนบ้านเตาปูน 23 4 17.39%
6.  โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 101 17 16.83%
7.  โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) 122 20 16.39%
8.  โรงเรียนบ้านควนกุฎ 67 10 14.93%
9.  โรงเรียนวัดควนถบ 89 12 13.48%
10.  โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 87 11 12.64%
11.  โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ 137 17 12.41%
12.  โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว 44 5 11.36%
13.  โรงเรียนวัดเขาอ้อ 27 3 11.11%
14.  โรงเรียนวัดป่าตอ 47 5 10.64%
15.  โรงเรียนวัดเขาแดง 129 13 10.08%
16.  โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) 62 6 9.68%
17.  โรงเรียนวัดโงกน้ำ 143 13 9.09%
18.  โรงเรียนบ้านถ้ำลา 107 9 8.41%
19.  โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 76 6 7.89%
20.  โรงเรียนบ้านไทรทอง 42 3 7.14%
21.  โรงเรียนวัดเกษตรนิคม 99 7 7.07%
22.  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 102 7 6.86%
23.  โรงเรียนวัดกลาง 30 2 6.67%
24.  โรงเรียนบ้านชายคลอง 45 3 6.67%
25.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 240 16 6.67%
26.  โรงเรียนบ้านนาโหนด 121 8 6.61%
27.  โรงเรียนวัดประดู่เรียง 62 4 6.45%
28.  โรงเรียนบ้านขันหมู่ 31 2 6.45%
29.  โรงเรียนบ้านขัน 157 10 6.37%
30.  โรงเรียนวัดลำใน 79 5 6.33%
31.  โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 175 11 6.29%
32.  โรงเรียนบ้านไสเลียบ 64 4 6.25%
33.  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 80 5 6.25%
34.  โรงเรียนวัดควนแร่ 199 12 6.03%
35.  โรงเรียนวัดลานแซะ 233 14 6.01%
36.  โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง 50 3 6.00%
37.  โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) 101 6 5.94%
38.  โรงเรียนวัดปากประ 51 3 5.88%
39.  โรงเรียนบ้านบ่อทราย 204 12 5.88%
40.  โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 122 7 5.74%
41.  โรงเรียนวัดพังดาน 88 5 5.68%
42.  โรงเรียนวัดตะแพน 227 12 5.29%
43.  โรงเรียนวัดหัวหมอน 115 6 5.22%
44.  โรงเรียนวัดสุนทราวาส 117 6 5.13%
45.  โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) 80 4 5.00%
46.  โรงเรียนวัดควนปันตาราม 81 4 4.94%
47.  โรงเรียน วัดเขาป้าเจ้ 61 3 4.92%
48.  โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม 41 2 4.88%
49.  โรงเรียนวัดร่มเมือง 148 7 4.73%
50.  โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) 88 4 4.55%
51.  โรงเรียนวัดหรังแคบ 177 8 4.52%
52.  โรงเรียนชุณหะวัณ 46 2 4.35%
53.  โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 138 6 4.35%
54.  โรงเรียนบ้านไสถั่ว 71 3 4.23%
55.  โรงเรียนวัดไทรโกบ 98 4 4.08%
56.  โรงเรียนบ้านห้วยกรวด 52 2 3.85%
57.  โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 976 37 3.79%
58.  โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) 53 2 3.77%
59.  โรงเรียนบ้านโตน 136 5 3.68%
60.  โรงเรียนวัดบ้านสวน 193 7 3.63%
61.  โรงเรียนบ้านนาวง 119 4 3.36%
62.  โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 90 3 3.33%
63.  โรงเรียนวัดบ่วงช้าง 91 3 3.30%
64.  โรงเรียนวัดเกาะยาง 31 1 3.23%
65.  โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 157 5 3.18%
66.  โรงเรียนบ้านควนขนุน 158 5 3.16%
67.  โรงเรียนบ้านสํานักกอ 130 4 3.08%
68.  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 230 7 3.04%
69.  โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) 205 6 2.93%
70.  โรงเรียนบ้านเนินทราย 35 1 2.86%
71.  โรงเรียนบ้านเตง 71 2 2.82%
72.  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 192 5 2.60%
73.  โรงเรียนบ้านปากสระ 90 2 2.22%
74.  โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 190 4 2.11%
75.  โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) 49 1 2.04%
76.  โรงเรียนทุ่งยางเปล 98 2 2.04%
77.  โรงเรียนวัดปากสระ 50 1 2.00%
78.  โรงเรียนบ้านควนพลี 151 3 1.99%
79.  โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 109 2 1.83%
80.  โรงเรียนบ้านเขาปู่ 284 5 1.76%
81.  โรงเรียนวัดแหลมโตนด 176 3 1.70%
82.  โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) 190 3 1.58%
83.  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) 66 1 1.52%
84.  โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) 264 4 1.52%
85.  โรงเรียนวัดเขาทอง 101 1 0.99%
86.  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 133 1 0.75%
87.  โรงเรียนบ้านโคกโดน 0 0 %
88.  โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร 0 0 %
89.  โรงเรียนวัดควนแพรกหา 0 0 %
90.  โรงเรียนวัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) 0 0 %
91.  โรงเรียนบ้านไสกุน 0 0 %
92.  โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 0 0 %
93.  โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ 0 0 %
94.  โรงเรียนวัดบ้านนา 0 0 %
95.  โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย 0 0 %
96.  โรงเรียนวัดโคกแย้ม 67 0 0.00%
97.  โรงเรียนวัดโพรงงู 114 0 0.00%
98.  โรงเรียนวัดอภยาราม 132 0 0.00%
99.  โรงเรียนวัดไทรงาม 0 0 %
100.  โรงเรียนวัดใสประดู่ 0 0 %
101.  โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 61 0 0.00%
102.  โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1532 0 0.00%
103.  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 0 0 %
104.  โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง 0 0 %
105.  โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต 0 0 %
106.  โรงเรียน วัดดอนศาลา 0 0 %
107.  โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง 0 0 %
108.  โรงเรียนบ้านควนดินแดง 197 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 0 0 %
110.  โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) 68 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านลานข่อย 239 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านสวนโหนด 0 0 %
113.  โรงเรียนบ้านหัสคุณ 0 0 %
114.  โรงเรียนบ้านระหว่างควน 0 0 %
115.  โรงเรียนบ้านแหลมยาง 0 0 %
116.  โรงเรียนบ้านโหละหนุน 0 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านใสอ้อย 0 0 %

 

Powered By www.thaieducation.net