ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านแหลมสัก 139 25 17.99%
2.  โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง 156 22 14.10%
3.  โรงเรียนบ้านคลองเขม้า 60 8 13.33%
4.  โรงเรียนบ้านควนกลาง 143 17 11.89%
5.  โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ 76 9 11.84%
6.  โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย 51 6 11.76%
7.  โรงเรียนบ้านทับไทร 76 8 10.53%
8.  โรงเรียนบ้านบางคราม 221 23 10.41%
9.  โรงเรียนบ้านหลังสอด 146 14 9.59%
10.  โรงเรียนบ้านเหนือ 64 6 9.38%
11.  โรงเรียนทุ่งต้นปีก 155 14 9.03%
12.  โรงเรียนบ้านทับพล 34 3 8.82%
13.  โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ 82 7 8.54%
14.  โรงเรียนคลองพน 592 48 8.11%
15.  โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน 250 20 8.00%
16.  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 359 27 7.52%
17.  โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 94 7 7.45%
18.  โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 439 30 6.83%
19.  โรงเรียนบ้านดินนา 140 9 6.43%
20.  โรงเรียนบ้านโละใหญ่ 130 8 6.15%
21.  โรงเรียนบ้านคลองพระยา 148 9 6.08%
22.  โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม 382 23 6.02%
23.  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 259 14 5.41%
24.  โรงเรียนบ้านอ่าวนาง 248 13 5.24%
25.  โรงเรียนบ้านปากคลอง 21 1 4.76%
26.  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 213 9 4.23%
27.  โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร 73 3 4.11%
28.  โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1984 79 3.98%
29.  โรงเรียนบ้านหนองจิก 113 4 3.54%
30.  โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 432 15 3.47%
31.  โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง 174 6 3.45%
32.  โรงเรียนบ้านเกาะจำ 148 5 3.38%
33.  โรงเรียนบ้านคลองโตนด 304 10 3.29%
34.  โรงเรียนวัดภูมิบรรพต 124 4 3.23%
35.  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 314 10 3.18%
36.  โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 255 8 3.14%
37.  โรงเรียนบ้านคลองไคร 270 8 2.96%
38.  โรงเรียนบ้านควนม่วง 371 11 2.96%
39.  โรงเรียนบ้านทรายขาว 273 8 2.93%
40.  โรงเรียนบ้านบางเตียว 71 2 2.82%
41.  โรงเรียนบ้านห้วยยูง 39 1 2.56%
42.  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 874 22 2.52%
43.  โรงเรียนบ้านควนต่อ 169 4 2.37%
44.  โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง 217 5 2.30%
45.  โรงเรียนบ้านพรุเตย 219 5 2.28%
46.  โรงเรียนบ้านปากหรา 103 2 1.94%
47.  โรงเรียนบ้านควนแดง 112 2 1.79%
48.  โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด 115 2 1.74%
49.  โรงเรียนบ้านหว่างคลอง 61 1 1.64%
50.  โรงเรียนบ้านทุ่งครก 317 5 1.58%
51.  โรงเรียนทุ่งพะยอม 64 1 1.56%
52.  โรงเรียนบ้านติงไหร 130 2 1.54%
53.  โรงเรียนบ้านท่านุ่น 65 1 1.54%
54.  โรงเรียนบ้านเขาดิน 286 4 1.40%
55.  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 147 2 1.36%
56.  โรงเรียนบ้านควนใต้ 88 1 1.14%
57.  โรงเรียนวัดนทีมุขาราม 101 1 0.99%
58.  โรงเรียนบ้านบากัน 208 2 0.96%
59.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 0 0 %
60.  โรงเรียนบ้านหาดยาว 0 0 %
61.  โรงเรียนบ้านหินเพิง 0 0 %
62.  โรงเรียนบ้านหินราว 0 0 %
63.  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ 0 0 %
64.  โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง 0 0 %
65.  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา 0 0 %
66.  โรงเรียนบ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ 0 0 %
67.  โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย 0 0 %
68.  โรงเรียนบ้านเกาะปู 0 0 %
69.  โรงเรียนบ้านเกาะไทร 0 0 %
70.  โรงเรียนบ้านเกาะไทร(เหนือคลอง) 0 0 %
71.  โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง 0 0 %
72.  โรงเรียนบ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) 0 0 %
73.  โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา 0 0 %
74.  โรงเรียนบ้านห้วยสาร 0 0 %
75.  โรงเรียนบ้านเกาะปอ 0 0 %
76.  โรงเรียนบ้านเขาทอง 0 0 %
77.  โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ 0 0 %
78.  โรงเรียนบ้านเขาพนม 0 0 %
79.  โรงเรียนบ้านเขางาม 0 0 %
80.  โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย 0 0 %
81.  โรงเรียนบ้านเขาตั้ง 0 0 %
82.  โรงเรียนบ้านเขาล่อม 0 0 %
83.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 0 0 %
84.  โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี 0 0 %
85.  โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน 0 0 %
86.  โรงเรียนบ้านแชงเปิง 0 0 %
87.  โรงเรียนบ้านแหลมตง 0 0 %
88.  โรงเรียนบ้านเขาฝาก 0 0 %
89.  โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า 0 0 %
90.  โรงเรียนบ้านโคกคา 0 0 %
91.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 0 0 %
92.  โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ 0 0 %
93.  โรงเรียนบ้านโคกหาร 0 0 %
94.  โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 0 0 %
95.  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 0 0 %
96.  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 0 0 %
97.  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 0 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านไหนหนัง 0 0 %
99.  โรงเรียนบ้านโคกยูง 0 0 %
100.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 0 0 %
101.  โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี 0 0 %
102.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ 0 0 %
103.  โรงเรียนวัดช่องแบก 10 0 0.00%
104.  โรงเรียนวัดบางเหลียว 0 0 %
105.  โรงเรียนวัดบางโทง 0 0 %
106.  โรงเรียนบ้านโคกยอ 0 0 %
107.  โรงเรียนบ้านในยวน 0 0 %
108.  โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม 0 0 %
109.  โรงเรียนวัดเกาะลันตา 0 0 %
110.  โรงเรียนวัดบ้านนา 0 0 %
111.  โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม 0 0 %
112.  โรงเรียนวัดห้วยโต้ 0 1 0.00%
113.  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 0 0 %
114.  โรงเรียนวัดโคกยาง 0 0 0.00%
115.  โรงเรียนวัดเขาต่อ 0 0 %
116.  โรงเรียนวิทยาประชาคม 0 0 %
117.  โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 0 0 %
118.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) 0 0 %
119.  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก3 0 0 %
120.  โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ 0 0 %
121.  โรงเรียนวัดพรุเตียว 0 0 %
122.  โรงเรียนอ่าวลึก 0 0 %
123.  โรงเรียนอุตรกิจ 0 0 %
124.  โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160 0 0 %
125.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 0 0 %
126.  โรงเรียนบ้านกอตง 0 0 %
127.  โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ 0 0 %
128.  โรงเรียนบ้านคลองกำ 0 0 %
129.  โรงเรียนบ้านคลองชะมวง 0 0 %
130.  โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่44 0 0 %
131.  โรงเรียนบ้านคลองนิน 0 0 %
132.  โรงเรียนบ้านคลองทราย ประชาอุทิศ 0 0 %
133.  โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง 0 0 %
134.  โรงเรียนบ้านคลองปัญญา 0 0 %
135.  โรงเรียนบ้านคลองยวน 0 0 %
136.  โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 0 0 %
137.  โรงเรียนบ้านคลองยาง 0 0 %
138.  โรงเรียนบ้านคลองรั้ว 0 0 %
139.  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 0 0 %
140.  โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 0 0 %
141.  โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก 0 0 %
142.  โรงเรียนบ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 0 0 %
143.  โรงเรียนบ้านคลองหมาก 0 0 %
144.  โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ 0 0 %
145.  โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 0 0 %
146.  โรงเรียนบ้านคลองหิน(อ่าวลึก) 0 0 %
147.  โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองท่อม) 0 0 %
148.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 0 0 %
149.  โรงเรียนบ้านควน 0 0 %
150.  โรงเรียนบ้านควนโอ 0 0 %
151.  โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ 0 0 %
152.  โรงเรียนบ้านคลองเตาะ 0 0 %
153.  โรงเรียนบ้านดินแดง 0 0 %
154.  โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ 0 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 0 0 %
156.  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว 0 0 %
157.  โรงเรียนบ้านทับปริก 0 0 %
158.  โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ 0 0 %
159.  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 145 0 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว 0 0 %
161.  โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 0 0 %
162.  โรงเรียนบ้านทุ่ง 0 0 %
163.  โรงเรียนบ้านท่ายาง 0 0 %
164.  โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน 0 0 %
165.  โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 0 0 %
166.  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 0 0 %
167.  โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 0 0 %
168.  โรงเรียนบ้านทุ่งสูง 0 0 %
169.  โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 0 0 %
170.  โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง 0 0 %
171.  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย 0 0 %
172.  โรงเรียนบ้านนานอก 0 0 %
173.  โรงเรียนบ้านนาปง 0 0 0.00%
174.  โรงเรียนบ้านนาออก 0 0 %
175.  โรงเรียนบ้านนางรอง 0 0 %
176.  โรงเรียนบ้านนาวง 0 0 %
177.  โรงเรียนบ้านน้ำจาน 0 0 %
178.  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 0 0 %
179.  โรงเรียนบ้านนาพรุ 0 0 %
180.  โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง 0 0 %
181.  โรงเรียนบ้านนาเทา 0 0 %
182.  โรงเรียนบ้านบกห้อง 0 0 %
183.  โรงเรียนบ้านบางหอย 0 0 %
184.  โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง 0 0 %
185.  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 0 0 %
186.  โรงเรียนบ้านบางเหียน 0 0 %
187.  โรงเรียนบ้านบางโสก 0 0 %
188.  โรงเรียนบ้านบางเจริญ 0 0 %
189.  โรงเรียนบ้านบางขนุน 0 0 %
190.  โรงเรียนบ้านพระแอะ 0 0 %
191.  โรงเรียนบ้านพรุดินนา 0 0 %
192.  โรงเรียนบ้านปากหยา 0 0 %
193.  โรงเรียนบ้านพรุพี 0 0 %
194.  โรงเรียนบ้านร่าปู 0 0 %
195.  โรงเรียนบ้านลิกี 0 0 %
196.  โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 0 0 %
197.  โรงเรียนบ้านย่านอุดม 0 0 %
198.  โรงเรียนบ้านสะพานพน 0 0 %
199.  โรงเรียนบ้านหนองกก 0 0 %
200.  โรงเรียนบ้านลำทับ 0 0 %
201.  โรงเรียนบ้านหนองทะเล 0 0 %
202.  โรงเรียนบ้านสังกาอู้ 53 0 0.00%
203.  โรงเรียนบ้านร่าหมาด 0 0 0.00%
204.  โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 0 0 %
205.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 0 0 %
206.  โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง 0 4 0.00%
207.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว 0 0 %
208.  โรงเรียนบ้านหลังโสด 0 0 %
209.  โรงเรียนบ้านหนองจูด 0 0 %
210.  โรงเรียนบ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 0 0 %
211.  โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา 0 0 %

 

Powered By www.thaieducation.net