ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดท้ายเมือง 85 24 28.24%
2.  โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว 41 11 26.83%
3.  โรงเรียนวัดวังมะนาว 53 12 22.64%
4.  โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม 10 2 20.00%
5.  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) 28 5 17.86%
6.  โรงเรียนบ้านหนองโก 58 10 17.24%
7.  โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 143 23 16.08%
8.  โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ 146 23 15.75%
9.  โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 172 25 14.53%
10.  โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 104 15 14.42%
11.  โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว) 148 20 13.51%
12.  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) 30 4 13.33%
13.  โรงเรียนบ้านหนองสีนวล 90 12 13.33%
14.  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 186 24 12.90%
15.  โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) 73 9 12.33%
16.  โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) 116 14 12.07%
17.  โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี 25 3 12.00%
18.  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 450 53 11.78%
19.  โรงเรียนสินแร่สยาม 434 50 11.52%
20.  โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 87 10 11.49%
21.  โรงเรียนบ้านลำพระ 213 22 10.33%
22.  โรงเรียนบ้านเบิกไพร 155 16 10.32%
23.  โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) 117 12 10.26%
24.  โรงเรียนบ้านหนองลังกา 117 12 10.26%
25.  โรงเรียนวัดยางงาม 69 7 10.14%
26.  โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 61 6 9.84%
27.  โรงเรียนบ้านหุบพริก 92 9 9.78%
28.  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 216 21 9.72%
29.  โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) 309 29 9.39%
30.  โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 796 72 9.05%
31.  โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) 102 9 8.82%
32.  โรงเรียนวัดสันติการาม 273 24 8.79%
33.  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) 80 7 8.75%
34.  โรงเรียนวัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) 138 12 8.70%
35.  โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) 104 9 8.65%
36.  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 70 6 8.57%
37.  โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว 71 6 8.45%
38.  โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 143 12 8.39%
39.  โรงเรียนบ้านมณีลอย 48 4 8.33%
40.  โรงเรียนวัดพเนินพลู 84 7 8.33%
41.  โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) 50 4 8.00%
42.  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) 75 6 8.00%
43.  โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 2771 216 7.80%
44.  โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 78 6 7.69%
45.  โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 236 18 7.63%
46.  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ 54 4 7.41%
47.  โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) 339 25 7.37%
48.  โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 82 6 7.32%
49.  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 332 23 6.93%
50.  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 610 42 6.89%
51.  โรงเรียนมหาราช๗ 277 19 6.86%
52.  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 118 8 6.78%
53.  โรงเรียนวัดอัมพวัน 75 5 6.67%
54.  โรงเรียนบ้านรางม่วง 76 5 6.58%
55.  โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) 186 12 6.45%
56.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 109 7 6.42%
57.  โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 125 8 6.40%
58.  โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) 47 3 6.38%
59.  โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 238 15 6.30%
60.  โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 64 4 6.25%
61.  โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 99 6 6.06%
62.  โรงเรียนวัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) 67 4 5.97%
63.  โรงเรียนบ้านเขาพระเอก 84 5 5.95%
64.  โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 152 9 5.92%
65.  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 456 27 5.92%
66.  โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ 34 2 5.88%
67.  โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) 52 3 5.77%
68.  โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) 71 4 5.63%
69.  โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ 89 5 5.62%
70.  โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง 89 5 5.62%
71.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(จอมบึง) 72 4 5.56%
72.  โรงเรียนบ้านเขาช้าง 94 5 5.32%
73.  โรงเรียนบ้านเขาถ่าน 113 6 5.31%
74.  โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 339 18 5.31%
75.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 189 10 5.29%
76.  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 76 4 5.26%
77.  โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 57 3 5.26%
78.  โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) 76 4 5.26%
79.  โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 247 13 5.26%
80.  โรงเรียนบ้านมะขามเอน 58 3 5.17%
81.  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 252 13 5.16%
82.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 20 1 5.00%
83.  โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) 120 6 5.00%
84.  โรงเรียนวัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) 20 1 5.00%
85.  โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 124 6 4.84%
86.  โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) 63 3 4.76%
87.  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 107 5 4.67%
88.  โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) 282 13 4.61%
89.  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 217 10 4.61%
90.  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1656 76 4.59%
91.  โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) 180 8 4.44%
92.  โรงเรียนบ้านสันดอน 46 2 4.35%
93.  โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) 69 3 4.35%
94.  โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 259 11 4.25%
95.  โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 72 3 4.17%
96.  โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 72 3 4.17%
97.  โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 123 5 4.07%
98.  โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 125 5 4.00%
99.  โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 76 3 3.95%
100.  โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 127 5 3.94%
101.  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 153 6 3.92%
102.  โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) 281 11 3.91%
103.  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 478 18 3.77%
104.  โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 512 19 3.71%
105.  โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 243 9 3.70%
106.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) 82 3 3.66%
107.  โรงเรียนบ้านท่ายาง 112 4 3.57%
108.  โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 227 8 3.52%
109.  โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร 116 4 3.45%
110.  โรงเรียนบ้านโป่ง 150 5 3.33%
111.  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 308 10 3.25%
112.  โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 95 3 3.16%
113.  โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร 65 2 3.08%
114.  โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา 65 2 3.08%
115.  โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) 65 2 3.08%
116.  โรงเรียนวัดเวียงทุน 165 5 3.03%
117.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 167 5 2.99%
118.  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 205 6 2.93%
119.  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 70 2 2.86%
120.  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 828 23 2.78%
121.  โรงเรียนสีวะรา 75 2 2.67%
122.  โรงเรียนบ้านพุบอนบน 76 2 2.63%
123.  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม 157 4 2.55%
124.  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 80 2 2.50%
125.  โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 121 3 2.48%
126.  โรงเรียนบ้านพุเกตุ 82 2 2.44%
127.  โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 253 6 2.37%
128.  โรงเรียนวัดบางกระ 127 3 2.36%
129.  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 43 1 2.33%
130.  โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 87 2 2.30%
131.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) 87 2 2.30%
132.  โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 92 2 2.17%
133.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 96 2 2.08%
134.  โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) 302 6 1.99%
135.  โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) 153 3 1.96%
136.  โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) 158 3 1.90%
137.  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 119 2 1.68%
138.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 186 3 1.61%
139.  โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล 64 1 1.56%
140.  โรงเรียนบ้านยางคู่ 65 1 1.54%
141.  โรงเรียนบ้านห้วยผาก 324 5 1.54%
142.  โรงเรียนบ้านหินสี 131 2 1.53%
143.  โรงเรียนวัดวันดาว 66 1 1.52%
144.  โรงเรียนบ้านพุแค 70 1 1.43%
145.  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 231 3 1.30%
146.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 101 1 0.99%
147.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ปากท่อ) 223 2 0.90%
148.  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 113 1 0.88%
149.  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 3175 22 0.69%
150.  โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 218 1 0.46%
151.  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) 277 0 0.00%
152.  โรงเรียน บ้านวังปลา 75 0 0.00%
153.  โรงเรียนจันทคามวิทยา 3 0 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านกล้วย 45 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านพุคาย 107 0 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านพุตะเคียน 41 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ 16 0 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 123 0 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 97 0 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) 93 0 0.00%
161.  โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า 58 0 0.00%
162.  โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน 7 0 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน 27 0 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านเขากรวด 61 0 0.00%
165.  โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 26 0 0.00%
166.  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ 29 0 0.00%
167.  โรงเรียนวัดหนองตาหลวง 50 0 0.00%
168.  โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 43 0 0.00%
169.  โรงเรียนวัดหนองบัว 49 0 0.00%
170.  โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย 58 0 0.00%
171.  โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม 18 0 0.00%
172.  โรงเรียนวัดโพธิศรี 27 0 0.00%
173.  โรงเรียนวัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) 50 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net