ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบึงเทพยา 98 23 23.47%
2.  โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 142 27 19.01%
3.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 166 30 18.07%
4.  โรงเรียนปากคลองบางขนาก 135 24 17.78%
5.  โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ 65 10 15.38%
6.  โรงเรียนบ้านสีล้ง 189 27 14.29%
7.  โรงเรียนวัดเทพราช 129 17 13.18%
8.  โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 332 41 12.35%
9.  โรงเรียนสกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล) 116 14 12.07%
10.  โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา 157 18 11.46%
11.  โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 187 21 11.23%
12.  โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 314 35 11.15%
13.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 172 19 11.05%
14.  โรงเรียนบ้านบางข้าว 56 6 10.71%
15.  โรงเรียนคลองพานทอง 76 8 10.53%
16.  โรงเรียนวัดทด 202 21 10.40%
17.  โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 106 11 10.38%
18.  โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ 40 4 10.00%
19.  โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร 40 4 10.00%
20.  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 82 8 9.76%
21.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 154 15 9.74%
22.  โรงเรียนวัดจรเข้น้อย 52 5 9.62%
23.  โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 190 18 9.47%
24.  โรงเรียนปากบึงสิงโต 128 12 9.38%
25.  โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 224 21 9.38%
26.  โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา 172 16 9.30%
27.  โรงเรียนวัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์) 44 4 9.09%
28.  โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 60 5 8.33%
29.  โรงเรียนวัดประชาบำรุง 139 11 7.91%
30.  โรงเรียนวัดกระทุ่ม 89 7 7.87%
31.  โรงเรียนวัดสองคลอง 255 20 7.84%
32.  โรงเรียนวัดดอนทราย 103 8 7.77%
33.  โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 195 15 7.69%
34.  โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 305 23 7.54%
35.  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 86 6 6.98%
36.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 145 10 6.90%
37.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 147 10 6.80%
38.  โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 149 10 6.71%
39.  โรงเรียนวัดชนะสงสาร 320 21 6.56%
40.  โรงเรียนวัดบางไทร 77 5 6.49%
41.  โรงเรียนวัดลาดบัว 47 3 6.38%
42.  โรงเรียนบึงสิงโต 267 17 6.37%
43.  โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ 95 6 6.32%
44.  โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ 319 20 6.27%
45.  โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น 64 4 6.25%
46.  โรงเรียนวัดตะพังคลี 64 4 6.25%
47.  โรงเรียนวัดเกาะ 160 10 6.25%
48.  โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 194 12 6.19%
49.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 186 11 5.91%
50.  โรงเรียนวัดบึงตาหอม 88 5 5.68%
51.  โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี 53 3 5.66%
52.  โรงเรียนวัดญาณรังษาราม 127 7 5.51%
53.  โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) 806 41 5.09%
54.  โรงเรียนวัดดอนทอง 3266 165 5.05%
55.  โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน 60 3 5.00%
56.  โรงเรียนวัดพิมพาวาส 300 15 5.00%
57.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 140 7 5.00%
58.  โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 406 20 4.93%
59.  โรงเรียนวัดบางผึ้ง 41 2 4.88%
60.  โรงเรียนสุเหร่าแคราย 186 9 4.84%
61.  โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง 315 15 4.76%
62.  โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 315 15 4.76%
63.  โรงเรียนวัดล่าง 571 27 4.73%
64.  โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 170 8 4.71%
65.  โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์) 171 8 4.68%
66.  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) 107 5 4.67%
67.  โรงเรียนวัดไชยธารา 130 6 4.62%
68.  โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร 196 9 4.59%
69.  โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) 220 10 4.55%
70.  โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 114 5 4.39%
71.  โรงเรียนวัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) 229 10 4.37%
72.  โรงเรียนคลองขวาง 46 2 4.35%
73.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 140 6 4.29%
74.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 479 20 4.18%
75.  โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ 360 15 4.17%
76.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 290 12 4.14%
77.  โรงเรียนสุเหร่าคู้ 148 6 4.05%
78.  โรงเรียนวัดศรีมงคล 124 5 4.03%
79.  โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง 174 7 4.02%
80.  โรงเรียนวัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74 25 1 4.00%
81.  โรงเรียนบ้านเกาะดอน 78 3 3.85%
82.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ 81 3 3.70%
83.  โรงเรียนตลาดเปร็ง 57 2 3.51%
84.  โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา 174 6 3.45%
85.  โรงเรียนวัดหนามแดง 116 4 3.45%
86.  โรงเรียนวัดไผ่ดำ 272 9 3.31%
87.  โรงเรียนวัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) 64 2 3.13%
88.  โรงเรียนวัดบางแสม 415 13 3.13%
89.  โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 131 4 3.05%
90.  โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน 236 7 2.97%
91.  โรงเรียนวัดลาดยาว 68 2 2.94%
92.  โรงเรียนวัดจุกเฌอ 206 6 2.91%
93.  โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 69 2 2.90%
94.  โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม 35 1 2.86%
95.  โรงเรียนวัดบางสมัคร 325 9 2.77%
96.  โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 37 1 2.70%
97.  โรงเรียนวัดรามัญ 39 1 2.56%
98.  โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 158 4 2.53%
99.  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2745 67 2.44%
100.  โรงเรียนวัดคลองสวน 171 4 2.34%
101.  โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) 171 4 2.34%
102.  โรงเรียนวัดผาณิตาราม 45 1 2.22%
103.  โรงเรียนวัดสุขาราม 139 3 2.16%
104.  โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ 154 3 1.95%
105.  โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม 54 1 1.85%
106.  โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง 108 2 1.85%
107.  โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 119 2 1.68%
108.  โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 181 3 1.66%
109.  โรงเรียนตลาดคลอง 16 519 8 1.54%
110.  โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 254 3 1.18%
111.  โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 346 4 1.16%
112.  โรงเรียนวัดบางปรง 200 2 1.00%
113.  โรงเรียนวัดบางพระ 211 2 0.95%
114.  โรงเรียนวัดคลอง 18 219 2 0.91%
115.  โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 126 1 0.79%
116.  โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 278 1 0.36%
117.  โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 153 0 0.00%
118.  โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก 55 0 0.00%
119.  โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ 37 0 0.00%
120.  โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง 83 0 0.00%
121.  โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 239 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านคลอง 21 72 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ 43 0 0.00%
124.  โรงเรียนจันทร์เจริญ 48 0 0.00%
125.  โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) 92 0 0.00%
126.  โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง 41 0 0.00%
127.  โรงเรียนวัดคลองเจ้า 223 0 0.00%
128.  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 42 0 0.00%
129.  โรงเรียนวัดบน 110 0 0.00%
130.  โรงเรียนวัดบางปลานัก 178 0 0.00%
131.  โรงเรียนวัดบ้านนา 117 0 0.00%
132.  โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ 78 0 0.00%
133.  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 32 0 0.00%
134.  โรงเรียนวัดอินทาราม 114 0 0.00%
135.  โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง 60 0 0.00%
136.  โรงเรียนวัดเขาดิน 282 0 0.00%
137.  โรงเรียนสกัด 80 41 0 0.00%
138.  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 124 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net