ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านดงใหม่ 37 18 48.65%
2.  โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า 11 3 27.27%
3.  โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด 8 2 25.00%
4.  โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง 8 2 25.00%
5.  โรงเรียนบ้านแม่จอ 22 4 18.18%
6.  โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 40 7 17.50%
7.  โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ 18 3 16.67%
8.  โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ 12 2 16.67%
9.  โรงเรียนบ้านกอกหลวง 58 8 13.79%
10.  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ ฯ 104 14 13.46%
11.  โรงเรียนบ้านแม่สวด 82 11 13.41%
12.  โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 38 5 13.16%
13.  โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา 39 5 12.82%
14.  โรงเรียนบ้านดอยงาม 79 10 12.66%
15.  โรงเรียนบ้านผาเยอ 127 16 12.60%
16.  โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 48 6 12.50%
17.  โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง 33 4 12.12%
18.  โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา 34 4 11.76%
19.  โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 311 36 11.58%
20.  โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 36 4 11.11%
21.  โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง 36 4 11.11%
22.  โรงเรียนบ้านป่าโปง 45 5 11.11%
23.  โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 56 6 10.71%
24.  โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ 100 10 10.00%
25.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 81 8 9.88%
26.  โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 81 8 9.88%
27.  โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 72 7 9.72%
28.  โรงเรียนบ้านหัวลา 52 5 9.62%
29.  โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) 125 12 9.60%
30.  โรงเรียนบ้านปู่แก้ว 21 2 9.52%
31.  โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 64 6 9.38%
32.  โรงเรียนบ้านบุญเลอ 139 13 9.35%
33.  โรงเรียนบ้านกลอเซโล 75 7 9.33%
34.  โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 99 9 9.09%
35.  โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 47 4 8.51%
36.  โรงเรียนบ้านแม่ลามา 59 5 8.47%
37.  โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 61 5 8.20%
38.  โรงเรียนบ้านคะปวง 112 9 8.04%
39.  โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 112 9 8.04%
40.  โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 150 12 8.00%
41.  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 179 14 7.82%
42.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 52 4 7.69%
43.  โรงเรียนบ้านอมพาย 79 6 7.59%
44.  โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 66 5 7.58%
45.  โรงเรียนบ้านแม่ปาง 53 4 7.55%
46.  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 28 2 7.14%
47.  โรงเรียนบ้านแม่กองแป 84 6 7.14%
48.  โรงเรียนบ้านห้วยวอก 113 8 7.08%
49.  โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ 71 5 7.04%
50.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 57 4 7.02%
51.  โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 73 5 6.85%
52.  โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 74 5 6.76%
53.  โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 76 5 6.58%
54.  โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 31 2 6.45%
55.  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 47 3 6.38%
56.  โรงเรียนบ้านแม่กะไน 47 3 6.38%
57.  โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 128 8 6.25%
58.  โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง 33 2 6.06%
59.  โรงเรียนบ้านสบหาร 33 2 6.06%
60.  โรงเรียนบ้านแม่ลาย 66 4 6.06%
61.  โรงเรียนบ้านแม่หลุย 253 15 5.93%
62.  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 104 6 5.77%
63.  โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 35 2 5.71%
64.  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 71 4 5.63%
65.  โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 71 4 5.63%
66.  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 89 5 5.62%
67.  โรงเรียนบ้านดงกู่ 36 2 5.56%
68.  โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 37 2 5.41%
69.  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 114 6 5.26%
70.  โรงเรียนบ้านกองก๋อย 96 5 5.21%
71.  โรงเรียนบ้านห้วยโผ 96 5 5.21%
72.  โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง 40 2 5.00%
73.  โรงเรียนล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ 82 4 4.88%
74.  โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์ 41 2 4.88%
75.  โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 63 3 4.76%
76.  โรงเรียนบ้านแม่คะตวน 63 3 4.76%
77.  โรงเรียนล่องแพวิทยา 308 14 4.55%
78.  โรงเรียนบ้านสันติสุข 44 2 4.55%
79.  โรงเรียนบ้านแม่แพ 134 6 4.48%
80.  โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 179 8 4.47%
81.  โรงเรียนบ้านสบเมย 206 9 4.37%
82.  โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 23 1 4.35%
83.  โรงเรียนบ้านแม่โถ 70 3 4.29%
84.  โรงเรียนบ้านขุนวง 24 1 4.17%
85.  โรงเรียนบ้านเครอะบอ 48 2 4.17%
86.  โรงเรียนบ้านละอูบ 98 4 4.08%
87.  โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 74 3 4.05%
88.  โรงเรียนบ้านแม่หาร 51 2 3.92%
89.  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 27 1 3.70%
90.  โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 826 30 3.63%
91.  โรงเรียนบ้านเสาหิน 84 3 3.57%
92.  โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 88 3 3.41%
93.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 59 2 3.39%
94.  โรงเรียนบ้านนาดอย 89 3 3.37%
95.  โรงเรียนบ้านแม่ออก 31 1 3.23%
96.  โรงเรียนบ้านแม่แลบ 124 4 3.23%
97.  โรงเรียนบ้านช่างหม้อ 62 2 3.23%
98.  โรงเรียนบ้านแม่ขีด 93 3 3.23%
99.  โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง 63 2 3.17%
100.  โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 63 2 3.17%
101.  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 64 2 3.13%
102.  โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 67 2 2.99%
103.  โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 68 2 2.94%
104.  โรงเรียนบ้านแม่อมลาน 35 1 2.86%
105.  โรงเรียนบ้านหนองม่วน 70 2 2.86%
106.  โรงเรียนบ้านป่าหมาก 71 2 2.82%
107.  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน 71 2 2.82%
108.  โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 71 2 2.82%
109.  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 111 3 2.70%
110.  โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 115 3 2.61%
111.  โรงเรียนบ้านแม่หาด 118 3 2.54%
112.  โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 79 2 2.53%
113.  โรงเรียนบ้านแม่ละ 40 1 2.50%
114.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 201 5 2.49%
115.  โรงเรียนบ้านแม่กองคา 81 2 2.47%
116.  โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา 41 1 2.44%
117.  โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 41 1 2.44%
118.  โรงเรียนบ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย 89 2 2.25%
119.  โรงเรียนบ้านเลโคะ 54 1 1.85%
120.  โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 57 1 1.75%
121.  โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 118 2 1.69%
122.  โรงเรียนบ้านแม่เงา 119 2 1.68%
123.  โรงเรียนบ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ 62 1 1.61%
124.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 128 2 1.56%
125.  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 67 1 1.49%
126.  โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 67 1 1.49%
127.  โรงเรียนบ้านโพซอ 272 4 1.47%
128.  โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 71 1 1.41%
129.  โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 77 1 1.30%
130.  โรงเรียนบ้านห้วยห้า 90 1 1.11%
131.  โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 136 1 0.74%
132.  โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 147 1 0.68%
133.  โรงเรียนบ้านแม่ลิด 176 1 0.57%
134.  โรงเรียนบ้านแม่สุ 82 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 26 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 51 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม 13 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านแม่แคะ 42 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 53 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 51 0 0.00%
141.  โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา 43 0 0.00%
142.  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 100 0 0.00%
143.  โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 69 0 0.00%
144.  โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม 40 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านแม่และ 61 0 0.00%
146.  โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) 175 0 0.00%
147.  โรงเรียนดอนชัยวิทยา 140 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 82 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านกะริคี 21 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ 23 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม 25 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ 27 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 55 0 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 27 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านพะมอลอ 28 0 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านฟักทอง 43 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านสาม 23 0 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 46 0 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 53 0 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 149 0 0.00%
161.  โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 44 0 0.00%
162.  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 46 0 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 52 0 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 22 0 0.00%
165.  โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 41 0 0.00%
166.  โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 46 0 0.00%
167.  โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง 16 0 0.00%
168.  โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 54 0 0.00%
169.  โรงเรียนบ้านเวฬุวัน 39 0 0.00%
170.  โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 32 0 0.00%
171.  โรงเรียนบ้านแม่งะ 42 0 0.00%
172.  โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 56 0 0.00%
173.  โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 85 0 0.00%
174.  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 58 0 0.00%
175.  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง 63 0 0.00%
176.  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 24 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net