ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ 20 5 25.00%
2.  โรงเรียนบ้านสระ 167 31 18.56%
3.  โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา 55 10 18.18%
4.  โรงเรียนบ้านน้ำจุน 64 11 17.19%
5.  โรงเรียนบ้านม่วง 59 10 16.95%
6.  โรงเรียนบ้านแวน 89 15 16.85%
7.  โรงเรียนบ้านผาฮาว 80 13 16.25%
8.  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 73 11 15.07%
9.  โรงเรียนบ้านปง 143 21 14.69%
10.  โรงเรียนบ้านเลี้ยว 62 9 14.52%
11.  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก 63 9 14.29%
12.  โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 73 10 13.70%
13.  โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 71 9 12.68%
14.  โรงเรียนบ้านดอนลาว 8 1 12.50%
15.  โรงเรียนชัยชุมภู 65 8 12.31%
16.  โรงเรียนบ้านแม่ทาย 41 5 12.20%
17.  โรงเรียนบ้านไชยสถาน 135 15 11.11%
18.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 37 4 10.81%
19.  โรงเรียนบ้านป่าคา 38 4 10.53%
20.  โรงเรียนบ้านฝายกวาง 105 11 10.48%
21.  โรงเรียนบ้านปงสนุก(เชียงม่วน) 60 6 10.00%
22.  โรงเรียนจำบอน 72 7 9.72%
23.  โรงเรียนบ้านโจ้โก้ 75 7 9.33%
24.  โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง 133 12 9.02%
25.  โรงเรียนอนุบาลปง 260 23 8.85%
26.  โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 91 8 8.79%
27.  โรงเรียนบ้านพวงพยอม 116 10 8.62%
28.  โรงเรียนบ้านปงใหม่ 124 10 8.06%
29.  โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง 50 4 8.00%
30.  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 202 16 7.92%
31.  โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 141 11 7.80%
32.  โรงเรียนบ้านนาอ้อม 133 10 7.52%
33.  โรงเรียนบ้านร่องค้อม 40 3 7.50%
34.  โรงเรียนบ้านร่องแมด 148 11 7.43%
35.  โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 105 7 6.67%
36.  โรงเรียนบ้านทุ่งแต 93 6 6.45%
37.  โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย 16 1 6.25%
38.  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 238 14 5.88%
39.  โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว 54 3 5.56%
40.  โรงเรียนบ้านปางมดแดง 111 6 5.41%
41.  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 57 3 5.26%
42.  โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง 57 3 5.26%
43.  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 95 5 5.26%
44.  โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 39 2 5.13%
45.  โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 255 13 5.10%
46.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 80 4 5.00%
47.  โรงเรียนราชานุเคราะห์ 202 10 4.95%
48.  โรงเรียนบ้านแก 88 4 4.55%
49.  โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง 90 4 4.44%
50.  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 116 5 4.31%
51.  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 47 2 4.26%
52.  โรงเรียนบ้านจุน 120 5 4.17%
53.  โรงเรียนบ้านดู่ 250 10 4.00%
54.  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 128 5 3.91%
55.  โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 129 5 3.88%
56.  โรงเรียนบ้านป่าสัก 80 3 3.75%
57.  โรงเรียนบ้านน้ำปุก 135 5 3.70%
58.  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 27 1 3.70%
59.  โรงเรียนบ้านแบ่ง 56 2 3.57%
60.  โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 622 22 3.54%
61.  โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 934 33 3.53%
62.  โรงเรียนบ้านดอนมูล(จุน) 57 2 3.51%
63.  โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 86 3 3.49%
64.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 87 3 3.45%
65.  โรงเรียนบ้านปางผักหม 58 2 3.45%
66.  โรงเรียนบ้านสะแล่ง 58 2 3.45%
67.  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 93 3 3.23%
68.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) 251 8 3.19%
69.  โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 64 2 3.13%
70.  โรงเรียนบ้านปี้ 64 2 3.13%
71.  โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 136 4 2.94%
72.  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 148 4 2.70%
73.  โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 37 1 2.70%
74.  โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 231 6 2.60%
75.  โรงเรียนบ้านแฮะ(เชียงคำ) 159 4 2.52%
76.  โรงเรียนบ้านร่องส้าน 446 11 2.47%
77.  โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 84 2 2.38%
78.  โรงเรียนบ้านควรดง 91 2 2.20%
79.  โรงเรียนบ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 48 1 2.08%
80.  โรงเรียนบ้านยางขาม 147 3 2.04%
81.  โรงเรียนบ้านสา 51 1 1.96%
82.  โรงเรียนปัวพิทยา 107 2 1.87%
83.  โรงเรียนบ้านท่าม่าน 54 1 1.85%
84.  โรงเรียนบ้านสันติสุข 224 4 1.79%
85.  โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) 282 5 1.77%
86.  โรงเรียนบ้านสบขาม 117 2 1.71%
87.  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 59 1 1.69%
88.  โรงเรียนบ้านก๊อหลวง 61 1 1.64%
89.  โรงเรียนบ้านปงสนุก(จุน) 64 1 1.56%
90.  โรงเรียนบ้านสบบง 64 1 1.56%
91.  โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 301 4 1.33%
92.  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 109 1 0.92%
93.  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 0 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 58 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 101 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 67 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) 78 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านน้ำมิน 155 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านนาบัว 49 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านปัว 48 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม 53 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 103 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านผาลาด 95 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 0 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านร่องย้าง 9 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านวังบง 39 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 73 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านสถาน 79 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 43 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 96 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านสีพรม 33 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านสันปูเลย 0 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านหมุ้น 4 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านหนุน 18 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง 1 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านสักลอ 0 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านสันหลวง 46 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านฮวก 99 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านหลวง 47 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านเวียงลอ 0 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 68 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านแฮะ(ปง) 43 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) 0 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 0 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 0 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก 0 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net