ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก 14 4 28.57%
2.  โรงเรียนบ้านสระ 167 33 19.76%
3.  โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 43 8 18.60%
4.  โรงเรียนบ้านผาฮาว 80 13 16.25%
5.  โรงเรียนบ้านแวน 90 14 15.56%
6.  โรงเรียนบ้านไชยสถาน 135 20 14.81%
7.  โรงเรียนบ้านแม่ทาย 41 6 14.63%
8.  โรงเรียนบ้านดอนลาว 8 1 12.50%
9.  โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย 16 2 12.50%
10.  โรงเรียนชัยชุมภู 66 8 12.12%
11.  โรงเรียนบ้านปงใหม่ 124 14 11.29%
12.  โรงเรียนบ้านร่องย้าง 9 1 11.11%
13.  โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 37 4 10.81%
14.  โรงเรียนบ้านม่วง 59 6 10.17%
15.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 80 8 10.00%
16.  โรงเรียนบ้านร่องค้อม 41 4 9.76%
17.  โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม 52 5 9.62%
18.  โรงเรียนจำบอน 75 7 9.33%
19.  โรงเรียนบ้านท่าม่าน 55 5 9.09%
20.  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 66 6 9.09%
21.  โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 141 12 8.51%
22.  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 74 6 8.11%
23.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 87 7 8.05%
24.  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก 63 5 7.94%
25.  โรงเรียนบ้านป่าคา 38 3 7.89%
26.  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 203 16 7.88%
27.  โรงเรียนบ้านนาอ้อม 133 10 7.52%
28.  โรงเรียนบ้านทุ่งแต 94 7 7.45%
29.  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 57 4 7.02%
30.  โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 72 5 6.94%
31.  โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 87 6 6.90%
32.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 73 5 6.85%
33.  โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) 282 19 6.74%
34.  โรงเรียนบ้านโจ้โก้ 75 5 6.67%
35.  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 121 8 6.61%
36.  โรงเรียนอนุบาลปง 259 17 6.56%
37.  โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 64 4 6.25%
38.  โรงเรียนบ้านเวียงลอ 64 4 6.25%
39.  โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง 50 3 6.00%
40.  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 238 14 5.88%
41.  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) 306 18 5.88%
42.  โรงเรียนบ้านปง 140 8 5.71%
43.  โรงเรียนบ้านแก 88 5 5.68%
44.  โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว 54 3 5.56%
45.  โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง 90 5 5.56%
46.  โรงเรียนปัวพิทยา 108 6 5.56%
47.  โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 91 5 5.49%
48.  โรงเรียนบ้านปางมดแดง 111 6 5.41%
49.  โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 75 4 5.33%
50.  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 95 5 5.26%
51.  โรงเรียนบ้านจุน 119 6 5.04%
52.  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 60 3 5.00%
53.  โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 105 5 4.76%
54.  โรงเรียนบ้านร่องส้าน 446 21 4.71%
55.  โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 214 10 4.67%
56.  โรงเรียนบ้านสันหลวง 46 2 4.35%
57.  โรงเรียนบ้านดู่ 250 10 4.00%
58.  โรงเรียนบ้านฝายกวาง 106 4 3.77%
59.  โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 936 35 3.74%
60.  โรงเรียนบ้านแบ่ง 55 2 3.64%
61.  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 113 4 3.54%
62.  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 57 2 3.51%
63.  โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 114 4 3.51%
64.  โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง 57 2 3.51%
65.  โรงเรียนบ้านปางผักหม 58 2 3.45%
66.  โรงเรียนบ้านสักลอ 121 4 3.31%
67.  โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 622 20 3.22%
68.  โรงเรียนบ้านก๊อหลวง 63 2 3.17%
69.  โรงเรียนบ้านปี้ 64 2 3.13%
70.  โรงเรียนบ้านน้ำปุก 133 4 3.01%
71.  โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 136 4 2.94%
72.  โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 73 2 2.74%
73.  โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 231 6 2.60%
74.  โรงเรียนบ้านวังบง 39 1 2.56%
75.  โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 39 1 2.56%
76.  โรงเรียนบ้านแฮะ(เชียงคำ) 159 4 2.52%
77.  โรงเรียนราชานุเคราะห์ 200 5 2.50%
78.  โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 128 3 2.34%
79.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) 260 6 2.31%
80.  โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 87 2 2.30%
81.  โรงเรียนบ้านหลวง 45 1 2.22%
82.  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 47 1 2.13%
83.  โรงเรียนบ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 47 1 2.13%
84.  โรงเรียนบ้านฮวก 99 2 2.02%
85.  โรงเรียนบ้านยางขาม 149 3 2.01%
86.  โรงเรียนบ้านสา 51 1 1.96%
87.  โรงเรียนบ้านสันปูเลย 154 3 1.95%
88.  โรงเรียนบ้านสันติสุข 224 4 1.79%
89.  โรงเรียนบ้านดอนมูล(จุน) 59 1 1.69%
90.  โรงเรียนบ้านเลี้ยว 62 1 1.61%
91.  โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 255 4 1.57%
92.  โรงเรียนบ้านปงสนุก(จุน) 64 1 1.56%
93.  โรงเรียนบ้านสบบง 64 1 1.56%
94.  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 148 2 1.35%
95.  โรงเรียนบ้านสถาน 76 1 1.32%
96.  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 78 1 1.28%
97.  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) 78 1 1.28%
98.  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 109 1 0.92%
99.  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 91 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา 0 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านควรดง 74 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 101 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านนาบัว 0 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านน้ำจุน 65 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านปงสนุก(เชียงม่วน) 60 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านปัว 0 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 103 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านน้ำมิน 0 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านป่าสัก 79 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านผาลาด 96 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านพวงพยอม 116 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง 0 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านสบขาม 0 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านร่องแมด 0 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านสะแล่ง 58 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 96 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านสีพรม 33 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านหนุน 18 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ 0 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 37 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง 1 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 68 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านหมุ้น 4 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 0 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านแฮะ(ปง) 43 0 0.00%
126.  โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 0 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net