ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านโสก 191 52 27.23%
2.  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง 44 11 25.00%
3.  โรงเรียนบ้านสงเปือย 153 37 24.18%
4.  โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ 86 20 23.26%
5.  โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 148 32 21.62%
6.  โรงเรียนบ้านผึ่งแดด 90 19 21.11%
7.  โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 68 14 20.59%
8.  โรงเรียนมุกดาลัย 703 142 20.20%
9.  โรงเรียนบ้านบาก ๑ 31 6 19.35%
10.  โรงเรียนบ้านโนนตูม 16 3 18.75%
11.  โรงเรียนบ้านห้วยกอก2 60 11 18.33%
12.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 50 9 18.00%
13.  โรงเรียนบ้านนาสะโน 89 16 17.98%
14.  โรงเรียนบ้านกกตูม 111 19 17.12%
15.  โรงเรียนบ้านนาหัวภู 41 7 17.07%
16.  โรงเรียนบ้านทรายทอง 101 17 16.83%
17.  โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1345 220 16.36%
18.  โรงเรียนบ้านคำสร้อย 335 54 16.12%
19.  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 524 84 16.03%
20.  โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง 20 3 15.00%
21.  โรงเรียนบ้านบาก2 281 42 14.95%
22.  โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ 109 16 14.68%
23.  โรงเรียนบ้านม่วงหัก 41 6 14.63%
24.  โรงเรียนบ้านบุ่ง 62 9 14.52%
25.  โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 105 15 14.29%
26.  โรงเรียนชุมชนโพนทราย 92 13 14.13%
27.  โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ 121 17 14.05%
28.  โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง 114 16 14.04%
29.  โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ 79 11 13.92%
30.  โรงเรียนบ้านนากอก 51 7 13.73%
31.  โรงเรียนบ้านกลาง 44 6 13.64%
32.  โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ 37 5 13.51%
33.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 30 4 13.33%
34.  โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา 190 25 13.16%
35.  โรงเรียนบ้านหว้านน้อย 46 6 13.04%
36.  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย2 101 13 12.87%
37.  โรงเรียนบ้านดงเย็น 157 20 12.74%
38.  โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู 80 10 12.50%
39.  โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม 121 15 12.40%
40.  โรงเรียนบ้านนาทาม 205 25 12.20%
41.  โรงเรียนบ้านโพนงาม 125 15 12.00%
42.  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง1 42 5 11.90%
43.  โรงเรียนบ้านคำดู่ 44 5 11.36%
44.  โรงเรียนห้วยยางจอมมณี 62 7 11.29%
45.  โรงเรียนบ้านภูวง 27 3 11.11%
46.  โรงเรียนบ้านค้อวิทยาคาร 101 11 10.89%
47.  โรงเรียนบ้านพังคอง 147 16 10.88%
48.  โรงเรียนบ้านนาปุ่ง 28 3 10.71%
49.  โรงเรียนบ้านงิ้ว 132 14 10.61%
50.  โรงเรียนเมืองใหม่ 135 14 10.37%
51.  โรงเรียนบ้านหนองยาง 225 23 10.22%
52.  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี 169 17 10.06%
53.  โรงเรียนบ้านเหล่าดง 60 6 10.00%
54.  โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 123 12 9.76%
55.  โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 134 13 9.70%
56.  โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย 52 5 9.62%
57.  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 105 10 9.52%
58.  โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ 42 4 9.52%
59.  โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ 207 19 9.18%
60.  โรงเรียนบ้านนาหนองแคน 33 3 9.09%
61.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 143 13 9.09%
62.  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 122 11 9.02%
63.  โรงเรียนบ้านนาหลัก 67 6 8.96%
64.  โรงเรียนบ้านป่งขาม 68 6 8.82%
65.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ 114 10 8.77%
66.  โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 206 18 8.74%
67.  โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา 115 10 8.70%
68.  โรงเรียนบ้านชะโนด 2 242 21 8.68%
69.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย2 118 10 8.47%
70.  โรงเรียนบ้านดานคำ 36 3 8.33%
71.  โรงเรียนบ้านป่าแดง 48 4 8.33%
72.  โรงเรียนบ้านป่งโพน 122 10 8.20%
73.  โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง 135 11 8.15%
74.  โรงเรียนบ้านสองคอน 197 16 8.12%
75.  โรงเรียนบ้านภู 37 3 8.11%
76.  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 87 7 8.05%
77.  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 63 5 7.94%
78.  โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย 101 8 7.92%
79.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 38 3 7.89%
80.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 51 4 7.84%
81.  โรงเรียนบ้านชะโนด 1 102 8 7.84%
82.  โรงเรียนบ้านนาอุดม 157 12 7.64%
83.  โรงเรียนบ้านกุดแข้ 158 12 7.59%
84.  โรงเรียนบ้านเหล่า 149 11 7.38%
85.  โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร 97 7 7.22%
86.  โรงเรียนบ้านมะนาว 98 7 7.14%
87.  โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า 60 4 6.67%
88.  โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม 76 5 6.58%
89.  โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 137 9 6.57%
90.  โรงเรียนบ้านพรานอ้น 124 8 6.45%
91.  โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 129 8 6.20%
92.  โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 214 13 6.07%
93.  โรงเรียนบ้านโพนไฮ 117 7 5.98%
94.  โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ 86 5 5.81%
95.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 190 11 5.79%
96.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง2 52 3 5.77%
97.  โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ 87 5 5.75%
98.  โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ 88 5 5.68%
99.  โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ 124 7 5.65%
100.  โรงเรียนบ้านดงหลวง 214 12 5.61%
101.  โรงเรียนบ้านภูล้อม 107 6 5.61%
102.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า 90 5 5.56%
103.  โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า 36 2 5.56%
104.  โรงเรียนบ้านหนองหนาว 91 5 5.49%
105.  โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 110 6 5.45%
106.  โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 92 5 5.43%
107.  โรงเรียนห้วยตาเปอะ 203 11 5.42%
108.  โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ 94 5 5.32%
109.  โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย 95 5 5.26%
110.  โรงเรียนบ้านนามน 58 3 5.17%
111.  โรงเรียนบ้านแวง 81 4 4.94%
112.  โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 143 7 4.90%
113.  โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ 124 6 4.84%
114.  โรงเรียนบ้านคำพี้ 42 2 4.76%
115.  โรงเรียนบ้านดงยาง1 84 4 4.76%
116.  โรงเรียนบ้านนาหลวง2 42 2 4.76%
117.  โรงเรียนบ้านสามขัว 126 6 4.76%
118.  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 129 6 4.65%
119.  โรงเรียนบ้านคำบง1 432 20 4.63%
120.  โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ 109 5 4.59%
121.  โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 131 6 4.58%
122.  โรงเรียนบ้านดงมอน 177 8 4.52%
123.  โรงเรียนบ้านหนองบง 134 6 4.48%
124.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 90 4 4.44%
125.  โรงเรียนบ้านคำไหล 91 4 4.40%
126.  โรงเรียนบ้านด่านมน 23 1 4.35%
127.  โรงเรียนบ้านตูมหวาน 92 4 4.35%
128.  โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 115 5 4.35%
129.  โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 93 4 4.30%
130.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 118 5 4.24%
131.  โรงเรียนบ้านป่งเปือย 142 6 4.23%
132.  โรงเรียนบ้านนาหินกอง 143 6 4.20%
133.  โรงเรียนบ้านนาม่วง 72 3 4.17%
134.  โรงเรียนชุมชนนาโสก 242 10 4.13%
135.  โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 122 5 4.10%
136.  โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 122 5 4.10%
137.  โรงเรียนบ้านแมด 100 4 4.00%
138.  โรงเรียนบ้านหนองกระยัง 51 2 3.92%
139.  โรงเรียนบ้านคำเขือง 77 3 3.90%
140.  โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา 103 4 3.88%
141.  โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 155 6 3.87%
142.  โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 80 3 3.75%
143.  โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง 55 2 3.64%
144.  โรงเรียนบ้านแฝก 85 3 3.53%
145.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) 57 2 3.51%
146.  โรงเรียนบ้านแก้งนาง 234 8 3.42%
147.  โรงเรียนบ้านวังไฮ 88 3 3.41%
148.  โรงเรียนหลุบปึ้ง 59 2 3.39%
149.  โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 89 3 3.37%
150.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 119 4 3.36%
151.  โรงเรียนหนองผือดอนม่วง 60 2 3.33%
152.  โรงเรียนบ้านดง 90 3 3.33%
153.  โรงเรียนบ้านนาตะแบง1 180 6 3.33%
154.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 151 5 3.31%
155.  โรงเรียนบ้านโนนยาง 91 3 3.30%
156.  โรงเรียนร่มเกล้า 248 8 3.23%
157.  โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม 125 4 3.20%
158.  โรงเรียนบ้านโคก2 94 3 3.19%
159.  โรงเรียนบ้านโคกหินกอง 63 2 3.17%
160.  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 162 5 3.09%
161.  โรงเรียนบ้านนาดี2 33 1 3.03%
162.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 66 2 3.03%
163.  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด 132 4 3.03%
164.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 101 3 2.97%
165.  โรงเรียนบ้านสานแว้ 204 6 2.94%
166.  โรงเรียนบ้านหนองคอง 170 5 2.94%
167.  โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) 138 4 2.90%
168.  โรงเรียนบ้านโนนศรี 104 3 2.88%
169.  โรงเรียนบ้านโนนสวาท 141 4 2.84%
170.  โรงเรียนบ้านโพนแดง 180 5 2.78%
171.  โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา 36 1 2.78%
172.  โรงเรียนบ้านโคก1 75 2 2.67%
173.  โรงเรียนบ้านดงมัน 38 1 2.63%
174.  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง 152 4 2.63%
175.  โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง 38 1 2.63%
176.  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 39 1 2.56%
177.  โรงเรียนบ้านนายอ 78 2 2.56%
178.  โรงเรียนชุมชนดอนตาล 315 8 2.54%
179.  โรงเรียนบ้านซ่ง 121 3 2.48%
180.  โรงเรียนบ้านม่วง 82 2 2.44%
181.  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 41 1 2.44%
182.  โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 208 5 2.40%
183.  โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย 169 4 2.37%
184.  โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม 85 2 2.35%
185.  โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 170 4 2.35%
186.  โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล 43 1 2.33%
187.  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 43 1 2.33%
188.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 174 4 2.30%
189.  โรงเรียนบ้านนาป่ง 133 3 2.26%
190.  โรงเรียนบ้านนายาง 92 2 2.17%
191.  โรงเรียนบ้านนาสองห้อง 47 1 2.13%
192.  โรงเรียนบ้านขัวสูง 48 1 2.08%
193.  โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา 146 3 2.05%
194.  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 153 3 1.96%
195.  โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา 207 4 1.93%
196.  โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ 56 1 1.79%
197.  โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 168 3 1.79%
198.  โรงเรียนบ้านท่าไค้ 114 2 1.75%
199.  โรงเรียนบ้านคำนางโอก 124 2 1.61%
200.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 65 1 1.54%
201.  โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา 65 1 1.54%
202.  โรงเรียนบ้านป่าเตย 137 2 1.46%
203.  โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ 140 2 1.43%
204.  โรงเรียนบ้านแก้ง2 72 1 1.39%
205.  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 81 1 1.23%
206.  โรงเรียนบ้านนาโด่ 99 1 1.01%
207.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 100 1 1.00%
208.  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 111 1 0.90%
209.  โรงเรียนบ้านขามป้อม 119 1 0.84%
210.  โรงเรียนบ้านคำพอก 1 120 1 0.83%
211.  โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 131 1 0.76%
212.  โรงเรียนบ้านแก่นเต่า 46 0 0.00%
213.  โรงเรียนบ้านโนนเกษม 46 0 0.00%
214.  โรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียม 4 0 0.00%
215.  โรงเรียนบ้านไร่ 19 0 0.00%
216.  โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 333 0 0.00%
217.  โรงเรียนสยามกลการ4 155 0 0.00%
218.  โรงเรียนคำสายทองวิทยา 35 0 0.00%
219.  โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 118 0 0.00%
220.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน 38 0 0.00%
221.  โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 102 0 0.00%
222.  โรงเรียนบ้านคำบง2 5 0 0.00%
223.  โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 247 0 0.00%
224.  โรงเรียนบ้านคำผึ้ง 51 0 0.00%
225.  โรงเรียนบ้านคันแท 23 0 0.00%
226.  โรงเรียนบ้านคำพอก2 8 0 0.00%
227.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 16 0 0.00%
228.  โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน 75 0 0.00%
229.  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 65 0 0.00%
230.  โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ 31 0 0.00%
231.  โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน 34 0 0.00%
232.  โรงเรียนบ้านนาหลวง1 24 0 0.00%
233.  โรงเรียนบ้านนาโปน้อย 77 0 0.00%
234.  โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย 39 0 0.00%
235.  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 9 0 0.00%
236.  โรงเรียนบ้านบะ 87 0 0.00%
237.  โรงเรียนบ้านปากช่อง 20 0 0.00%
238.  โรงเรียนบ้านป่าพยอม 48 0 0.00%
239.  โรงเรียนบ้านวังนอง 51 0 0.00%
240.  โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 43 0 0.00%
241.  โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 310 0 0.00%
242.  โรงเรียนบ้านเปียด 153 0 0.00%
243.  โรงเรียนบ้านหนองแอก 93 0 0.00%
244.  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 26 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net