ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านขีหนองจิก 38 10 26.32%
2.  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 160 29 18.13%
3.  โรงเรียนบ้านหัวขัว 17 3 17.65%
4.  โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 103 16 15.53%
5.  โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ 143 22 15.38%
6.  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 97 14 14.43%
7.  โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) 51 7 13.73%
8.  โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ 84 11 13.10%
9.  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 85 11 12.94%
10.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน 39 5 12.82%
11.  โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง 63 8 12.70%
12.  โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 79 10 12.66%
13.  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 34 4 11.76%
14.  โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว 52 6 11.54%
15.  โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 185 21 11.35%
16.  โรงเรียนบ้านเลิงบัว 62 7 11.29%
17.  โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 72 8 11.11%
18.  โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 122 13 10.66%
19.  โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 114 12 10.53%
20.  โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน 78 8 10.26%
21.  โรงเรียนบ้านศรีสุข 59 6 10.17%
22.  โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 146 14 9.59%
23.  โรงเรียนบ้านคุยเชือก 64 6 9.38%
24.  โรงเรียนบ้านผักหนอก 32 3 9.38%
25.  โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 118 11 9.32%
26.  โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 186 17 9.14%
27.  โรงเรียนบ้านค้อ 33 3 9.09%
28.  โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 90 8 8.89%
29.  โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว 124 11 8.87%
30.  โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 126 11 8.73%
31.  โรงเรียนบ้านหนองซอน 149 13 8.72%
32.  โรงเรียนบ้านวังกุง 115 10 8.70%
33.  โรงเรียนบ้านนาทอง 47 4 8.51%
34.  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 36 3 8.33%
35.  โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า 24 2 8.33%
36.  โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 85 7 8.24%
37.  โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 49 4 8.16%
38.  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 100 8 8.00%
39.  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 50 4 8.00%
40.  โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 125 10 8.00%
41.  โรงเรียนบ้านโนนทัน 63 5 7.94%
42.  โรงเรียนจินดาอารมณ์ 26 2 7.69%
43.  โรงเรียนบ้านเลิงใต้ 91 7 7.69%
44.  โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 118 9 7.63%
45.  โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 68 5 7.35%
46.  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 55 4 7.27%
47.  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 165 12 7.27%
48.  โรงเรียนบ้านกุดรัง 111 8 7.21%
49.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 168 12 7.14%
50.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) 72 5 6.94%
51.  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 73 5 6.85%
52.  โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 117 8 6.84%
53.  โรงเรียนบ้านหนองกุง 104 7 6.73%
54.  โรงเรียนบ้านกุดจอก 15 1 6.67%
55.  โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด 105 7 6.67%
56.  โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 151 10 6.62%
57.  โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 122 8 6.56%
58.  โรงเรียนบ้านหนองโดน 107 7 6.54%
59.  โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 47 3 6.38%
60.  โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 66 4 6.06%
61.  โรงเรียนบ้านหนองไห 33 2 6.06%
62.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 51 3 5.88%
63.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 103 6 5.83%
64.  โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) 138 8 5.80%
65.  โรงเรียนบ้านหญ้าขาว 72 4 5.56%
66.  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 91 5 5.49%
67.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 91 5 5.49%
68.  โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง 73 4 5.48%
69.  โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 165 9 5.45%
70.  โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 114 6 5.26%
71.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 96 5 5.21%
72.  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 78 4 5.13%
73.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 20 1 5.00%
74.  โรงเรียนบ้านวังโพน 201 10 4.98%
75.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ 81 4 4.94%
76.  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 61 3 4.92%
77.  โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 102 5 4.90%
78.  โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 144 7 4.86%
79.  โรงเรียนบ้านผักแว่น 42 2 4.76%
80.  โรงเรียนบ้านโคกข่า 63 3 4.76%
81.  โรงเรียนบ้านดอนสันติ 149 7 4.70%
82.  โรงเรียนบ้านหนองล่าม 64 3 4.69%
83.  โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 151 7 4.64%
84.  โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 65 3 4.62%
85.  โรงเรียนบ้านหนองชาด 22 1 4.55%
86.  โรงเรียนบ้านโนนสัง 66 3 4.55%
87.  โรงเรียนบ้านโคกสูง 133 6 4.51%
88.  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1529 66 4.32%
89.  โรงเรียนบ้านผำ 140 6 4.29%
90.  โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 47 2 4.26%
91.  โรงเรียนบ้านป่าปอ 24 1 4.17%
92.  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 72 3 4.17%
93.  โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 265 11 4.15%
94.  โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 121 5 4.13%
95.  โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 73 3 4.11%
96.  โรงเรียนบ้านยางน้อย 50 2 4.00%
97.  โรงเรียนบ้านศรีอรุณ 25 1 4.00%
98.  โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 101 4 3.96%
99.  โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง 26 1 3.85%
100.  โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ 105 4 3.81%
101.  โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 82 3 3.66%
102.  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 196 7 3.57%
103.  โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 141 5 3.55%
104.  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 940 33 3.51%
105.  โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 89 3 3.37%
106.  โรงเรียนบ้านโพน 120 4 3.33%
107.  โรงเรียนบ้านหนองแหน 155 5 3.23%
108.  โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 230 7 3.04%
109.  โรงเรียนบ้านวังจาน 101 3 2.97%
110.  โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 216 6 2.78%
111.  โรงเรียนบ้านโชคชัย 72 2 2.78%
112.  โรงเรียนบ้านโสกคลอง 110 3 2.73%
113.  โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า 77 2 2.60%
114.  โรงเรียนบ้านหนองบุญชู 39 1 2.56%
115.  โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 44 1 2.27%
116.  โรงเรียนบ้านจอมทอง 45 1 2.22%
117.  โรงเรียนบ้านคุยแพง 45 1 2.22%
118.  โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 181 4 2.21%
119.  โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 136 3 2.21%
120.  โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 140 3 2.14%
121.  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 97 2 2.06%
122.  โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง 98 2 2.04%
123.  โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 153 3 1.96%
124.  โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ 219 4 1.83%
125.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 55 1 1.82%
126.  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 67 1 1.49%
127.  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 144 2 1.39%
128.  โรงเรียนบ้านผือ 73 1 1.37%
129.  โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 149 2 1.34%
130.  โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 156 2 1.28%
131.  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ 81 1 1.23%
132.  โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด 84 1 1.19%
133.  โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 88 1 1.14%
134.  โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 100 1 1.00%
135.  โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) 102 1 0.98%
136.  โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ 112 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านกู่ทอง 24 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 43 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านทิพโสต 104 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 29 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านส้มกบ 89 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 203 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 95 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 65 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 21 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net