ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 125 32 25.60%
2.  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 85 20 23.53%
3.  โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 119 26 21.85%
4.  โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง 63 12 19.05%
5.  โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 71 13 18.31%
6.  โรงเรียนบ้านหัวขัว 17 3 17.65%
7.  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 162 28 17.28%
8.  โรงเรียนบ้านป่าปอ 24 4 16.67%
9.  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 144 24 16.67%
10.  โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) 51 8 15.69%
11.  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 96 15 15.63%
12.  โรงเรียนบ้านคุยเชือก 64 10 15.63%
13.  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 34 5 14.71%
14.  โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ 144 20 13.89%
15.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน 39 5 12.82%
16.  โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 79 10 12.66%
17.  โรงเรียนบ้านผักหนอก 32 4 12.50%
18.  โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า 24 3 12.50%
19.  โรงเรียนบ้านค้อ 32 4 12.50%
20.  โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 101 12 11.88%
21.  โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว 52 6 11.54%
22.  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 61 7 11.48%
23.  โรงเรียนบ้านเลิงบัว 62 7 11.29%
24.  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 36 4 11.11%
25.  โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 126 14 11.11%
26.  โรงเรียนบ้านจอมทอง 45 5 11.11%
27.  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 100 11 11.00%
28.  โรงเรียนบ้านศรีสุข 56 6 10.71%
29.  โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 122 13 10.66%
30.  โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 146 15 10.27%
31.  โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 49 5 10.20%
32.  โรงเรียนบ้านยางน้อย 50 5 10.00%
33.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ 80 8 10.00%
34.  โรงเรียนบ้านวังโพน 201 20 9.95%
35.  โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 114 11 9.65%
36.  โรงเรียนบ้านวังกุง 115 11 9.57%
37.  โรงเรียนบ้านหนองโดน 107 10 9.35%
38.  โรงเรียนบ้านคุยแพง 45 4 8.89%
39.  โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 114 10 8.77%
40.  โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด 105 9 8.57%
41.  โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 187 16 8.56%
42.  โรงเรียนบ้านนาทอง 47 4 8.51%
43.  โรงเรียนบ้านกุดรัง 110 9 8.18%
44.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 51 4 7.84%
45.  โรงเรียนบ้านหนองล่าม 64 5 7.81%
46.  โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 117 9 7.69%
47.  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 78 6 7.69%
48.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 91 7 7.69%
49.  โรงเรียนจินดาอารมณ์ 26 2 7.69%
50.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 82 6 7.32%
51.  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 55 4 7.27%
52.  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 72 5 6.94%
53.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) 72 5 6.94%
54.  โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 88 6 6.82%
55.  โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 118 8 6.78%
56.  โรงเรียนบ้านหนองกุง 105 7 6.67%
57.  โรงเรียนบ้านโพน 120 8 6.67%
58.  โรงเรียนบ้านกุดจอก 15 1 6.67%
59.  โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 151 10 6.62%
60.  โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 214 14 6.54%
61.  โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 185 12 6.49%
62.  โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 78 5 6.41%
63.  โรงเรียนบ้านเลิงใต้ 95 6 6.32%
64.  โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 65 4 6.15%
65.  โรงเรียนบ้านหนองไห 33 2 6.06%
66.  โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 134 8 5.97%
67.  โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด 84 5 5.95%
68.  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 941 55 5.84%
69.  โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 89 5 5.62%
70.  โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 268 15 5.60%
71.  โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 144 8 5.56%
72.  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 91 5 5.49%
73.  โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 166 9 5.42%
74.  โรงเรียนบ้านโคกสูง 132 7 5.30%
75.  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 19 1 5.26%
76.  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 192 10 5.21%
77.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 96 5 5.21%
78.  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1529 76 4.97%
79.  โรงเรียนบ้านโนนทัน 61 3 4.92%
80.  โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 102 5 4.90%
81.  โรงเรียนบ้านทิพโสต 105 5 4.76%
82.  โรงเรียนบ้านผักแว่น 42 2 4.76%
83.  โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 85 4 4.71%
84.  โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 151 7 4.64%
85.  โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 66 3 4.55%
86.  โรงเรียนบ้านโนนสัง 66 3 4.55%
87.  โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) 136 6 4.41%
88.  โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 182 8 4.40%
89.  โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 139 6 4.32%
90.  โรงเรียนบ้านหญ้าขาว 72 3 4.17%
91.  โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 48 2 4.17%
92.  โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว 121 5 4.13%
93.  โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง 73 3 4.11%
94.  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 73 3 4.11%
95.  โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 73 3 4.11%
96.  โรงเรียนบ้านหนองซอน 148 6 4.05%
97.  โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง 99 4 4.04%
98.  โรงเรียนบ้านศรีอรุณ 25 1 4.00%
99.  โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 102 4 3.92%
100.  โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน 78 3 3.85%
101.  โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ 85 3 3.53%
102.  โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 230 8 3.48%
103.  โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 149 5 3.36%
104.  โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 121 4 3.31%
105.  โรงเรียนบ้านโคกข่า 62 2 3.23%
106.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 168 5 2.98%
107.  โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) 101 3 2.97%
108.  โรงเรียนบ้านวังจาน 101 3 2.97%
109.  โรงเรียนบ้านผำ 139 4 2.88%
110.  โรงเรียนบ้านโสกคลอง 110 3 2.73%
111.  โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ 112 3 2.68%
112.  โรงเรียนบ้านขีหนองจิก 38 1 2.63%
113.  โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า 77 2 2.60%
114.  โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 156 4 2.56%
115.  โรงเรียนบ้านหนองบุญชู 39 1 2.56%
116.  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ 82 2 2.44%
117.  โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 82 2 2.44%
118.  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 164 4 2.44%
119.  โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 87 2 2.30%
120.  โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 135 3 2.22%
121.  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 97 2 2.06%
122.  โรงเรียนบ้านดอนสันติ 149 3 2.01%
123.  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 50 1 2.00%
124.  โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 156 3 1.92%
125.  โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ 219 4 1.83%
126.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 55 1 1.82%
127.  โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 117 2 1.71%
128.  โรงเรียนบ้านโชคชัย 72 1 1.39%
129.  โรงเรียนบ้านผือ 75 1 1.33%
130.  โรงเรียนบ้านหนองแหน 155 2 1.29%
131.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 95 1 1.05%
132.  โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 100 1 1.00%
133.  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 41 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 29 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านส้มกบ 89 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านหนองชาด 22 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 67 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 203 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง 26 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 0 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 20 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ 105 0 0.00%
143.  โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 8 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านกู่ทอง 24 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 44 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net