ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 85 33 38.82%
2.  โรงเรียนบ้านดงดาล 105 28 26.67%
3.  โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 317 68 21.45%
4.  โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 69 12 17.39%
5.  โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 86 12 13.95%
6.  โรงเรียนสุทธสิริโสภา 131 18 13.74%
7.  โรงเรียนบ้านต้อน 126 16 12.70%
8.  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 129 16 12.40%
9.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 75 8 10.67%
10.  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 136 14 10.29%
11.  โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 30 3 10.00%
12.  โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 128 11 8.59%
13.  โรงเรียนบ้านผือ 396 34 8.59%
14.  โรงเรียนบ้านแบง 212 18 8.49%
15.  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 48 4 8.33%
16.  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 96 8 8.33%
17.  โรงเรียนบ้านเซิม 363 30 8.26%
18.  โรงเรียนบ้านวัดหลวง 158 13 8.23%
19.  โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 251 20 7.97%
20.  โรงเรียนบ้านเชียงอาด 176 14 7.95%
21.  โรงเรียนบ้านท่าคำบง 146 11 7.53%
22.  โรงเรียนบ้านนาฮำ 254 19 7.48%
23.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 161 12 7.45%
24.  โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 68 5 7.35%
25.  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 192 14 7.29%
26.  โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 83 6 7.23%
27.  โรงเรียนนิคมเจริญชัย 98 7 7.14%
28.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 315 22 6.98%
29.  โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 58 4 6.90%
30.  โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 190 13 6.84%
31.  โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 62 4 6.45%
32.  โรงเรียนบ้านนายาง 222 14 6.31%
33.  โรงเรียนบ้านน้ำเป 98 6 6.12%
34.  โรงเรียนบ้านจับไม้ 68 4 5.88%
35.  โรงเรียนบ้านบัว 239 14 5.86%
36.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 329 19 5.78%
37.  โรงเรียนบ้านโนนฤาษี 130 7 5.38%
38.  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 56 3 5.36%
39.  โรงเรียนบ้านดงสระพัง 133 7 5.26%
40.  โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 133 7 5.26%
41.  โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 638 33 5.17%
42.  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 139 7 5.04%
43.  โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 62 3 4.84%
44.  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว 21 1 4.76%
45.  โรงเรียนบ้านหนองหอย 169 8 4.73%
46.  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 64 3 4.69%
47.  โรงเรียนบ้านโพนทัน 23 1 4.35%
48.  โรงเรียนบ้านแป้น 164 7 4.27%
49.  โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 73 3 4.11%
50.  โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 366 15 4.10%
51.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 50 2 4.00%
52.  โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา 127 5 3.94%
53.  โรงเรียนบ้านนาหนัง 232 9 3.88%
54.  โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 139 5 3.60%
55.  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 28 1 3.57%
56.  โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 196 7 3.57%
57.  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 168 6 3.57%
58.  โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 230 8 3.48%
59.  โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1071 36 3.36%
60.  โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 99 3 3.03%
61.  โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 169 5 2.96%
62.  โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 174 5 2.87%
63.  โรงเรียนบ้านนาตาล 105 3 2.86%
64.  โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 220 6 2.73%
65.  โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 165 4 2.42%
66.  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร 43 1 2.33%
67.  โรงเรียนบ้านหนองแหวน 45 1 2.22%
68.  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 94 2 2.13%
69.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 148 3 2.03%
70.  โรงเรียนบ้านคำจำปา 99 2 2.02%
71.  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง 50 1 2.00%
72.  โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 159 3 1.89%
73.  โรงเรียนบ้านโพนแพง 57 1 1.75%
74.  โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 62 1 1.61%
75.  โรงเรียนบ้านใหม่ 72 1 1.39%
76.  โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 83 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 0 0 %
78.  โรงเรียนบ้านกุดบง 75 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านคำตอยูง 81 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 0 0 %
81.  โรงเรียนบ้านตาลชุม 0 0 %
82.  โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 0 0 %
83.  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 56 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านนาดี 0 0 %
85.  โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 7 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 87 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านปัก 0 0 %
88.  โรงเรียนบ้านปักหมู 43 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 0 0 %
90.  โรงเรียนบ้านหนองคอน 20 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านนาเมย 0 0 %
92.  โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 72 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านหนองยาง 0 0 %
94.  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 78 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 18 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 0 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 0 0 %
98.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 0 0 %
99.  โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา 0 0 %
100.  โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก 155 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านหนองแอก 0 0 %
102.  โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 110 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 0 0 %
104.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ 83 0 0.00%
105.  โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 63 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net