ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านวังยาว 71 20 28.17%
2.  โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี 19 5 26.32%
3.  โรงเรียนบ้านนาซ่าว 229 57 24.89%
4.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 26 6 23.08%
5.  โรงเรียนบ้านวังแคน 9 2 22.22%
6.  โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง 14 3 21.43%
7.  โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม 10 2 20.00%
8.  โรงเรียนเพียงหลวง 18 131 25 19.08%
9.  โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 150 26 17.33%
10.  โรงเรียนบ้านหนองผำ 129 20 15.50%
11.  โรงเรียนบ้านห้วยนา 97 15 15.46%
12.  โรงเรียนบ้านท่าดีหมี 34 5 14.71%
13.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 55 8 14.55%
14.  โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 90 13 14.44%
15.  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 28 4 14.29%
16.  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 547 75 13.71%
17.  โรงเรียนบ้านชมน้อย 61 8 13.11%
18.  โรงเรียนบ้านโป่ง 153 20 13.07%
19.  โรงเรียนบ้านห้วยตาด 178 23 12.92%
20.  โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา 230 29 12.61%
21.  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 48 6 12.50%
22.  โรงเรียนบ้านคกมาด 33 4 12.12%
23.  โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ 50 6 12.00%
24.  โรงเรียนบ้านคกเลา 61 7 11.48%
25.  โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง 82 9 10.98%
26.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 237 26 10.97%
27.  โรงเรียนบ้านคอนสา 183 20 10.93%
28.  โรงเรียนบ้านวังขาม 19 2 10.53%
29.  โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ 77 8 10.39%
30.  โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน 29 3 10.34%
31.  โรงเรียนบ้านติ้วน้อย 88 9 10.23%
32.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ) 101 10 9.90%
33.  โรงเรียนบ้านหนองปกติ 94 9 9.57%
34.  โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ 140 13 9.29%
35.  โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 239 22 9.21%
36.  โรงเรียนบ้านก้างปลา 98 9 9.18%
37.  โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ 33 3 9.09%
38.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 165 15 9.09%
39.  โรงเรียนบ้านร่องไผ่ 56 5 8.93%
40.  โรงเรียนบ้านห้วยโตก 47 4 8.51%
41.  โรงเรียนบ้านน้ำภู 190 16 8.42%
42.  โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด 96 8 8.33%
43.  โรงเรียนบ้านส้าน 12 1 8.33%
44.  โรงเรียนบ้านนาโคก 216 17 7.87%
45.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 90 7 7.78%
46.  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 13 1 7.69%
47.  โรงเรียนบ้านสูบ 107 8 7.48%
48.  โรงเรียนบ้านคกงิ้ว 54 4 7.41%
49.  โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา 149 11 7.38%
50.  โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว 68 5 7.35%
51.  โรงเรียนเมืองเลย 2096 150 7.16%
52.  โรงเรียนบ้านคกเว้า 14 1 7.14%
53.  โรงเรียนบ้านท่าบม 71 5 7.04%
54.  โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 75 5 6.67%
55.  โรงเรียนบ้านกกชุมแสง 15 1 6.67%
56.  โรงเรียนบ้านนาค้อ 273 18 6.59%
57.  โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 61 4 6.56%
58.  โรงเรียนบ้านแก้วเมธี 123 8 6.50%
59.  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 31 2 6.45%
60.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 78 5 6.41%
61.  โรงเรียนบ้านนาเบน 63 4 6.35%
62.  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 495 30 6.06%
63.  โรงเรียนบ้านปากปัด 66 4 6.06%
64.  โรงเรียนบ้านใหม่ 83 5 6.02%
65.  โรงเรียนบ้านบุฮม 136 8 5.88%
66.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 68 4 5.88%
67.  โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 209 12 5.74%
68.  โรงเรียนบ้านปากยาง 106 6 5.66%
69.  โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 71 4 5.63%
70.  โรงเรียนบ้านผาแบ่น 107 6 5.61%
71.  โรงเรียนบ้านห้วยไค้ 36 2 5.56%
72.  โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ 18 1 5.56%
73.  โรงเรียนบ้านน้ำคิว 55 3 5.45%
74.  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์) 902 49 5.43%
75.  โรงเรียนบ้านยาง 171 9 5.26%
76.  โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 38 2 5.26%
77.  โรงเรียนบ้านกกทอง 115 6 5.22%
78.  โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม 79 4 5.06%
79.  โรงเรียนบ้านอุมุง 79 4 5.06%
80.  โรงเรียนบ้านสงเปือย 99 5 5.05%
81.  โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี 60 3 5.00%
82.  โรงเรียนบ้านตาดซ้อ 60 3 5.00%
83.  โรงเรียนบ้านนาโป่ง 121 6 4.96%
84.  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 61 3 4.92%
85.  โรงเรียนบ้านห้วยด้าย 42 2 4.76%
86.  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 21 1 4.76%
87.  โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 147 7 4.76%
88.  โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 534 25 4.68%
89.  โรงเรียนอนุบาลเลย 1609 73 4.54%
90.  โรงเรียนบ้านวังผา 111 5 4.50%
91.  โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ 67 3 4.48%
92.  โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก 141 6 4.26%
93.  โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง 24 1 4.17%
94.  โรงเรียนบ้านปางคอม 149 6 4.03%
95.  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน 176 7 3.98%
96.  โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 321 12 3.74%
97.  โรงเรียนบ้านห้วยพอด 83 3 3.61%
98.  โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน 60 2 3.33%
99.  โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 123 4 3.25%
100.  โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 94 3 3.19%
101.  โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น 64 2 3.13%
102.  โรงเรียนบ้านน้ำแคม 231 7 3.03%
103.  โรงเรียนบ้านนาดินดำ 135 4 2.96%
104.  โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 238 7 2.94%
105.  โรงเรียนบ้านน้ำพร 139 4 2.88%
106.  โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก 71 2 2.82%
107.  โรงเรียนบ้านน้ำมี 36 1 2.78%
108.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 111 3 2.70%
109.  โรงเรียนบ้านไผ่โทน 43 1 2.33%
110.  โรงเรียนบ้านกกดู่ 173 4 2.31%
111.  โรงเรียนบ้านคกไผ่ 45 1 2.22%
112.  โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม 46 1 2.17%
113.  โรงเรียนบ้านเมี่ยง 105 2 1.90%
114.  โรงเรียนบ้านบวกอ่าง 73 1 1.37%
115.  โรงเรียนบ้านแหล่งควาย 79 1 1.27%
116.  โรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน) 93 1 1.08%
117.  โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว 118 1 0.85%
118.  โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร 11 0 0.00%
119.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 260 0 0.00%
120.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 111 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านกลาง 44 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านกำพี้ 22 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านตูบโกบ 19 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 15 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง 42 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 142 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านนาแขม 87 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านนาโม้ 58 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านปากหมาก 26 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านปากเนียม 38 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านผาพอด 52 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน 24 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านสงาว 122 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านหนองบง 42 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 60 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย 131 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย 35 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านเลิง 83 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านแก่งมี้ 17 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 6 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 94 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านโพน(อ.เมืองเลย) 9 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านไร่ทาม 40 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net