ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านข่า 59 16 27.12%
2.  โรงเรียนหนองกุงวังแสง 89 15 16.85%
3.  โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 304 49 16.12%
4.  โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 189 25 13.23%
5.  โรงเรียนบ้านม่วง 74 9 12.16%
6.  โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 133 16 12.03%
7.  โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 75 9 12.00%
8.  โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ 71 8 11.27%
9.  โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 90 10 11.11%
10.  โรงเรียนบ้านนายูง 171 19 11.11%
11.  โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา 45 5 11.11%
12.  โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 72 8 11.11%
13.  โรงเรียนบ้านวังแข้ 84 9 10.71%
14.  โรงเรียนบ้านดงน้อย 59 6 10.17%
15.  โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 170 17 10.00%
16.  โรงเรียนชุมพลนาคลัง 141 14 9.93%
17.  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 182 18 9.89%
18.  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 123 12 9.76%
19.  โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ 724 70 9.67%
20.  โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 114 11 9.65%
21.  โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 540 52 9.63%
22.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 74 7 9.46%
23.  โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 274 25 9.12%
24.  โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 111 10 9.01%
25.  โรงเรียนบ้านนาสี 80 7 8.75%
26.  โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 82 7 8.54%
27.  โรงเรียนบ้านน้ำทรง 59 5 8.47%
28.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 166 14 8.43%
29.  โรงเรียนบ้านคำด้วง 97 8 8.25%
30.  โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา 73 6 8.22%
31.  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 52 4 7.69%
32.  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 230 17 7.39%
33.  โรงเรียนบ้านเทื่อม 248 17 6.85%
34.  โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 44 3 6.82%
35.  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 207 14 6.76%
36.  โรงเรียนบ้านดงบัง 105 7 6.67%
37.  โรงเรียนบ้านโนนแดง 60 4 6.67%
38.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 172 11 6.40%
39.  โรงเรียนยางโกนวิทย์ 79 5 6.33%
40.  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 48 3 6.25%
41.  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 137 8 5.84%
42.  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 246 14 5.69%
43.  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 143 8 5.59%
44.  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 36 2 5.56%
45.  โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 127 7 5.51%
46.  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 127 7 5.51%
47.  โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 186 10 5.38%
48.  โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 131 7 5.34%
49.  โรงเรียนบ้านโนนฐานะ 57 3 5.26%
50.  โรงเรียนบ้านใหม่ 137 7 5.11%
51.  โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ 98 5 5.10%
52.  โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 787 38 4.83%
53.  โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 130 6 4.62%
54.  โรงเรียนบ้านน้ำซึม 195 9 4.62%
55.  โรงเรียนบ้านขัวล้อ 87 4 4.60%
56.  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 131 6 4.58%
57.  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 88 4 4.55%
58.  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) 114 5 4.39%
59.  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 142 6 4.23%
60.  โรงเรียนบ้านหายโศก 73 3 4.11%
61.  โรงเรียนบ้านนาคูณ 49 2 4.08%
62.  โรงเรียนบ้านภูดิน 99 4 4.04%
63.  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 100 4 4.00%
64.  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 50 2 4.00%
65.  โรงเรียนบ้านนาแค 126 5 3.97%
66.  โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 227 9 3.96%
67.  โรงเรียนบ้านนาตูม 76 3 3.95%
68.  โรงเรียนบ้านหยวก 254 10 3.94%
69.  โรงเรียนบ้านกุดจับ 51 2 3.92%
70.  โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 342 13 3.80%
71.  โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ 53 2 3.77%
72.  โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน 53 2 3.77%
73.  โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม 159 6 3.77%
74.  โรงเรียนบ้านท่าโสม 1436 54 3.76%
75.  โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 164 6 3.66%
76.  โรงเรียนบ้านติ้ว 83 3 3.61%
77.  โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา 112 4 3.57%
78.  โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 29 1 3.45%
79.  โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 148 5 3.38%
80.  โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 121 4 3.31%
81.  โรงเรียนบ้านขอนยูง 122 4 3.28%
82.  โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 123 4 3.25%
83.  โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 190 6 3.16%
84.  โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 255 8 3.14%
85.  โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 99 3 3.03%
86.  โรงเรียนบ้านนาเตย 135 4 2.96%
87.  โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม 103 3 2.91%
88.  โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 140 4 2.86%
89.  โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 212 6 2.83%
90.  โรงเรียนบ้านสามัคคี 249 7 2.81%
91.  โรงเรียนคำบงเจริญสุข 184 5 2.72%
92.  โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 147 4 2.72%
93.  โรงเรียนบ้านสวัสดี 185 5 2.70%
94.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) 149 4 2.68%
95.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 744 19 2.55%
96.  โรงเรียนบ้านถิ่น 83 2 2.41%
97.  โรงเรียนบ้านแดง 43 1 2.33%
98.  โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล 46 1 2.17%
99.  โรงเรียนบ้านนาหลวง 93 2 2.15%
100.  โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยม 98 2 2.04%
101.  โรงเรียนบ้านนางัว 306 6 1.96%
102.  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 311 6 1.93%
103.  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 52 1 1.92%
104.  โรงเรียนบ้านนางาม 106 2 1.89%
105.  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 56 1 1.79%
106.  โรงเรียนบ้านนาคำ 58 1 1.72%
107.  โรงเรียนบ้านวังบง 58 1 1.72%
108.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 60 1 1.67%
109.  โรงเรียนบ้านดงธาตุ 125 2 1.60%
110.  โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 135 2 1.48%
111.  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 69 1 1.45%
112.  โรงเรียนบ้านหนองแวง(บ้านผือ) 221 3 1.36%
113.  โรงเรียนบ้านเม็ก 148 2 1.35%
114.  โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 150 2 1.33%
115.  โรงเรียนบ้านนาไฮ 85 1 1.18%
116.  โรงเรียนบ้านหัวขัว 103 1 0.97%
117.  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 110 1 0.91%
118.  โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 129 1 0.78%
119.  โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 132 1 0.76%
120.  โรงเรียนบ้านนาเก็น 137 1 0.73%
121.  โรงเรียนบ้านกาลึม 152 1 0.66%
122.  โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 153 1 0.65%
123.  โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 261 0 0.00%
124.  โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา 32 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 132 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านดงหวาย 28 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 54 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านนาล้อม 78 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านลาดหอคำ 86 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านลาน 52 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านลำภู 66 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 0 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 42 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 0 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านเขือน้ำ 0 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถัมภ์) 142 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 122 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 67 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 77 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 94 0 0.00%
141.  โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 0 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 0 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 63 -1 -1.59%

 

Powered By www.thaieducation.net