ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านข่า 52 10 19.23%
2.  โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 77 14 18.18%
3.  โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 69 12 17.39%
4.  โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา 77 13 16.88%
5.  โรงเรียนบ้านคำด้วง 102 17 16.67%
6.  โรงเรียนบ้านถิ่น 84 14 16.67%
7.  โรงเรียนบ้านลาน 47 7 14.89%
8.  โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา 54 8 14.81%
9.  โรงเรียนบ้านดงน้อย 53 7 13.21%
10.  โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 311 41 13.18%
11.  โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 74 9 12.16%
12.  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 141 17 12.06%
13.  โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 202 23 11.39%
14.  โรงเรียนบ้านนาแค 124 14 11.29%
15.  โรงเรียนยางโกนวิทย์ 90 10 11.11%
16.  โรงเรียนบ้านโนนแดง 65 7 10.77%
17.  โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ 56 6 10.71%
18.  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 39 4 10.26%
19.  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 207 21 10.14%
20.  โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 30 3 10.00%
21.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 62 6 9.68%
22.  โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 125 12 9.60%
23.  โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 75 7 9.33%
24.  โรงเรียนบ้านวังแข้ 77 7 9.09%
25.  โรงเรียนบ้านสวัสดี 187 17 9.09%
26.  โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 122 11 9.02%
27.  โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ 663 58 8.75%
28.  โรงเรียนบ้านม่วง 84 7 8.33%
29.  โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 222 18 8.11%
30.  โรงเรียนบ้านนายูง 187 15 8.02%
31.  โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 282 22 7.80%
32.  โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 136 10 7.35%
33.  โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 82 6 7.32%
34.  โรงเรียนบ้านใหม่ 123 9 7.32%
35.  โรงเรียนชุมพลนาคลัง 124 9 7.26%
36.  โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 161 11 6.83%
37.  โรงเรียนบ้านขอนยูง 121 8 6.61%
38.  โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 137 9 6.57%
39.  โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม 161 10 6.21%
40.  โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ 97 6 6.19%
41.  โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 536 32 5.97%
42.  โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยม 102 6 5.88%
43.  โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 359 21 5.85%
44.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 743 43 5.79%
45.  โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 142 8 5.63%
46.  โรงเรียนบ้านนาตูม 72 4 5.56%
47.  โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 146 8 5.48%
48.  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 112 6 5.36%
49.  โรงเรียนบ้านหัวขัว 112 6 5.36%
50.  โรงเรียนบ้านนาล้อม 75 4 5.33%
51.  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) 94 5 5.32%
52.  โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 250 13 5.20%
53.  โรงเรียนบ้านโนนฐานะ 60 3 5.00%
54.  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 144 7 4.86%
55.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 129 6 4.65%
56.  โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 131 6 4.58%
57.  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 132 6 4.55%
58.  โรงเรียนบ้านเทื่อม 264 12 4.55%
59.  โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ 68 3 4.41%
60.  โรงเรียนหนองกุงวังแสง 92 4 4.35%
61.  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 47 2 4.26%
62.  โรงเรียนคำบงเจริญสุข 197 8 4.06%
63.  โรงเรียนบ้านดงธาตุ 125 5 4.00%
64.  โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 50 2 4.00%
65.  โรงเรียนบ้านหนองแวง(บ้านผือ) 213 8 3.76%
66.  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 240 9 3.75%
67.  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 54 2 3.70%
68.  โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 136 5 3.68%
69.  โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 112 4 3.57%
70.  โรงเรียนบ้านหยวก 253 9 3.56%
71.  โรงเรียนบ้านลำภู 57 2 3.51%
72.  โรงเรียนบ้านน้ำซึม 207 7 3.38%
73.  โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 214 7 3.27%
74.  โรงเรียนบ้านวังบง 64 2 3.13%
75.  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 68 2 2.94%
76.  โรงเรียนบ้านเขือน้ำ 34 1 2.94%
77.  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 69 2 2.90%
78.  โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 207 6 2.90%
79.  โรงเรียนบ้านนางัว 323 9 2.79%
80.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 72 2 2.78%
81.  โรงเรียนบ้านดงบัง 109 3 2.75%
82.  โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 147 4 2.72%
83.  โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา 114 3 2.63%
84.  โรงเรียนบ้านติ้ว 78 2 2.56%
85.  โรงเรียนบ้านแดง 40 1 2.50%
86.  โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 122 3 2.46%
87.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 166 4 2.41%
88.  โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 306 7 2.29%
89.  โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 46 1 2.17%
90.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 143 3 2.10%
91.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) 145 3 2.07%
92.  โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 98 2 2.04%
93.  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 50 1 2.00%
94.  โรงเรียนบ้านนาคูณ 51 1 1.96%
95.  โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 819 16 1.95%
96.  โรงเรียนบ้านสามัคคี 257 5 1.95%
97.  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 104 2 1.92%
98.  โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 157 3 1.91%
99.  โรงเรียนบ้านนาคำ 53 1 1.89%
100.  โรงเรียนบ้านภูดิน 108 2 1.85%
101.  โรงเรียนบ้านท่าโสม 1388 25 1.80%
102.  โรงเรียนบ้านนาหลวง 112 2 1.79%
103.  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 242 4 1.65%
104.  โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 124 2 1.61%
105.  โรงเรียนบ้านน้ำทรง 63 1 1.59%
106.  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 136 2 1.47%
107.  โรงเรียนบ้านนาไฮ 71 1 1.41%
108.  โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 214 3 1.40%
109.  โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 148 2 1.35%
110.  โรงเรียนบ้านหายโศก 79 1 1.27%
111.  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 241 2 0.83%
112.  โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 126 1 0.79%
113.  โรงเรียนบ้านเม็ก 141 1 0.71%
114.  โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 149 1 0.67%
115.  โรงเรียนบ้านนาเก็น 153 1 0.65%
116.  โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 160 1 0.63%
117.  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 240 1 0.42%
118.  โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา 31 0 0.00%
119.  โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม 110 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านกาลึม 132 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 121 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านกุดจับ 52 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านขัวล้อ 81 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 153 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านดงหวาย 33 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 144 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านนางาม 101 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 60 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 72 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านนาสี 92 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านนาเตย 129 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 64 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านลาดหอคำ 88 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 135 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน 57 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 47 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล 53 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 129 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 56 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถัมภ์) 142 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 64 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 65 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 78 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net