ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา 9 4 44.44%
2.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(กุมภวาปี) 68 27 39.71%
3.  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 43 17 39.53%
4.  โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง 73 19 26.03%
5.  โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ 30 7 23.33%
6.  โรงเรียนบ้านคำบอน 86 20 23.26%
7.  โรงเรียนบ้านดงเรือง 39 9 23.08%
8.  โรงเรียนบ้านผือ 88 19 21.59%
9.  โรงเรียนชุมชนจำปี 155 31 20.00%
10.  โรงเรียนบ้านสมดี 31 6 19.35%
11.  โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 90 17 18.89%
12.  โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง 101 19 18.81%
13.  โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร 179 33 18.44%
14.  โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน 137 25 18.25%
15.  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 209 36 17.22%
16.  โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 128 22 17.19%
17.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(หนองแสง) 6 1 16.67%
18.  โรงเรียนบ้านโคกศรี 36 6 16.67%
19.  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 43 7 16.28%
20.  โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง 132 21 15.91%
21.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 166 25 15.06%
22.  โรงเรียนคำกุงประชานุกูล 156 23 14.74%
23.  โรงเรียนบ้านบะยาว 62 9 14.52%
24.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 138 20 14.49%
25.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 22 3 13.64%
26.  โรงเรียนโนนจำปาประชาสรรค์ 37 5 13.51%
27.  โรงเรียนบ้านท่าแร่ 62 8 12.90%
28.  โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) 47 6 12.77%
29.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 55 7 12.73%
30.  โรงเรียนบ้านท่าลาด 40 5 12.50%
31.  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 64 8 12.50%
32.  โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 105 13 12.38%
33.  โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 211 26 12.32%
34.  โรงเรียนบ้านโนนสูง 65 8 12.31%
35.  โรงเรียนบ้านนาฝาย 179 22 12.29%
36.  โรงเรียนบ้านห้วยกองสี 49 6 12.24%
37.  โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 147 18 12.24%
38.  โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง 131 16 12.21%
39.  โรงเรียนบ้านตูม 125 15 12.00%
40.  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 106 12 11.32%
41.  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 117 13 11.11%
42.  โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 127 14 11.02%
43.  โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง 73 8 10.96%
44.  โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว 64 7 10.94%
45.  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 174 19 10.92%
46.  โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 46 5 10.87%
47.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 83 9 10.84%
48.  โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 206 22 10.68%
49.  โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 244 25 10.25%
50.  โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 108 11 10.19%
51.  โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ 89 9 10.11%
52.  โรงเรียนบ้านกุดขนวน 139 14 10.07%
53.  โรงเรียนบ้านหาดสถาพร 60 6 10.00%
54.  โรงเรียนบ้านกุดยาง 152 15 9.87%
55.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 61 6 9.84%
56.  โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ 62 6 9.68%
57.  โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 147 14 9.52%
58.  โรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อย 64 6 9.38%
59.  โรงเรียนบ้านกุดจิก 64 6 9.38%
60.  โรงเรียนบ้านปะโค 205 19 9.27%
61.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 121 11 9.09%
62.  โรงเรียนบ้านเซียบ 121 11 9.09%
63.  โรงเรียนบ้านพันดอน 89 8 8.99%
64.  โรงเรียนบ้านเดียม 56 5 8.93%
65.  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 35 3 8.57%
66.  โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ 70 6 8.57%
67.  โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง 47 4 8.51%
68.  โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 133 11 8.27%
69.  โรงเรียนบ้านดงน้อย 148 12 8.11%
70.  โรงเรียนบ้านนาแก 103 8 7.77%
71.  โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 209 16 7.66%
72.  โรงเรียนบ้านนกขะบา 40 3 7.50%
73.  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 14 1 7.14%
74.  โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง 126 9 7.14%
75.  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 86 6 6.98%
76.  โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย 29 2 6.90%
77.  โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ 134 9 6.72%
78.  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 15 1 6.67%
79.  โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 124 8 6.45%
80.  โรงเรียนบ้านปอ 78 5 6.41%
81.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 79 5 6.33%
82.  โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 174 11 6.32%
83.  โรงเรียนบ้านเชียงแหว 159 10 6.29%
84.  โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 191 12 6.28%
85.  โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม 48 3 6.25%
86.  โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 80 5 6.25%
87.  โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง 64 4 6.25%
88.  โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 307 19 6.19%
89.  โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์ 49 3 6.12%
90.  โรงเรียนบ้านโนนแสวง 66 4 6.06%
91.  โรงเรียนบ้านกอก 133 8 6.02%
92.  โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคํา 68 4 5.88%
93.  โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 85 5 5.88%
94.  โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 68 4 5.88%
95.  โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 51 3 5.88%
96.  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 223 13 5.83%
97.  โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ 106 6 5.66%
98.  โรงเรียนบ้านทับไฮ 89 5 5.62%
99.  โรงเรียนคำเมยวิทยาคม 143 8 5.59%
100.  โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 527 29 5.50%
101.  โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 110 6 5.45%
102.  โรงเรียนบ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 37 2 5.41%
103.  โรงเรียนบ้านวังทอง 56 3 5.36%
104.  โรงเรียนบ้านท่ายม 75 4 5.33%
105.  โรงเรียนบ้านหนองโก 57 3 5.26%
106.  โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ 19 1 5.26%
107.  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 100 5 5.00%
108.  โรงเรียนบ้านนายูง 102 5 4.90%
109.  โรงเรียนบ้านวาปี 103 5 4.85%
110.  โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 290 14 4.83%
111.  โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 125 6 4.80%
112.  โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 171 8 4.68%
113.  โรงเรียนบ้านนาแบก 107 5 4.67%
114.  โรงเรียนบ้านผาทอง 88 4 4.55%
115.  โรงเรียนดงง่ามนางาม 111 5 4.50%
116.  โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 617 27 4.38%
117.  โรงเรียนบ้านโปร่ง 116 5 4.31%
118.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 95 4 4.21%
119.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ 95 4 4.21%
120.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 119 5 4.20%
121.  โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 24 1 4.17%
122.  โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 128 5 3.91%
123.  โรงเรียนบ้านสี่แจ 129 5 3.88%
124.  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 26 1 3.85%
125.  โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 875 33 3.77%
126.  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 80 3 3.75%
127.  โรงเรียนบ้านทมนางาม 187 7 3.74%
128.  โรงเรียนบ้านเชียงกรม 118 4 3.39%
129.  โรงเรียนบ้านโนนสา 119 4 3.36%
130.  โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ 93 3 3.23%
131.  โรงเรียนบ้านไทยสมพร 93 3 3.23%
132.  โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 66 2 3.03%
133.  โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา 139 4 2.88%
134.  โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 104 3 2.88%
135.  โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ 141 4 2.84%
136.  โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 762 21 2.76%
137.  โรงเรียนบ้านหนองกุง 109 3 2.75%
138.  โรงเรียนบ้านม่วงดง 73 2 2.74%
139.  โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 75 2 2.67%
140.  โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 75 2 2.67%
141.  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 41 1 2.44%
142.  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 83 2 2.41%
143.  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 125 3 2.40%
144.  โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง 42 1 2.38%
145.  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 129 3 2.33%
146.  โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 86 2 2.33%
147.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 93 2 2.15%
148.  โรงเรียนบ้านคำยาง 239 5 2.09%
149.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 48 1 2.08%
150.  โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 48 1 2.08%
151.  โรงเรียนบ้านคำจวง 49 1 2.04%
152.  โรงเรียนบ้านคำไผ่ 50 1 2.00%
153.  โรงเรียนบ้านกงพาน 51 1 1.96%
154.  โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 155 3 1.94%
155.  โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 160 3 1.88%
156.  โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 268 5 1.87%
157.  โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 219 4 1.83%
158.  โรงเรียนบ้านคำน้อย 112 2 1.79%
159.  โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 170 3 1.76%
160.  โรงเรียนบ้านดูนเลา 57 1 1.75%
161.  โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด 63 1 1.59%
162.  โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย 65 1 1.54%
163.  โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 133 2 1.50%
164.  โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 221 3 1.36%
165.  โรงเรียนบ้านนาเหล่า 147 2 1.36%
166.  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 77 1 1.30%
167.  โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 77 1 1.30%
168.  โรงเรียนบ้านหนองแดง 81 1 1.23%
169.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 91 1 1.10%
170.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 196 2 1.02%
171.  โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 225 2 0.89%
172.  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 113 1 0.88%
173.  โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง 148 1 0.68%
174.  โรงเรียนบ้านเมืองปัง 149 1 0.67%
175.  โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 173 1 0.58%
176.  โรงเรียนบ้านคำม่วง 59 0 0.00%
177.  โรงเรียนบ้านดงกลาง 174 0 0.00%
178.  โรงเรียนบ้านท่าสัง 28 0 0.00%
179.  โรงเรียนบ้านนาม่วง 70 0 0.00%
180.  โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 57 0 0.00%
181.  โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 26 0 0.00%
182.  โรงเรียนบ้านสามขา 44 0 0.00%
183.  โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว 61 0 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 150 0 0.00%
185.  โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 31 0 0.00%
186.  โรงเรียนบ้านเมืองพรึก 10 0 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 96 0 0.00%
188.  โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 27 0 0.00%
189.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 85 0 0.00%
190.  โรงเรียนบ้านโคกเล้า 96 0 0.00%
191.  โรงเรียนบ้านโนนสิมมา 18 0 0.00%
192.  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 24 0 0.00%
193.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 121 0 0.00%
194.  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 99 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net