ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านอูบมุง 139 54 38.85%
2.  โรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วง 90 32 35.56%
3.  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 19 5 26.32%
4.  โรงเรียนบ้านดงศรีสําราญ 51 13 25.49%
5.  โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์ 108 26 24.07%
6.  โรงเรียนบ้านนาคำหลวง 230 52 22.61%
7.  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 90 20 22.22%
8.  โรงเรียนบ้านนาทาม 23 5 21.74%
9.  โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง 42 9 21.43%
10.  โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ 126 26 20.63%
11.  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 45 9 20.00%
12.  โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง 50 10 20.00%
13.  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 131 26 19.85%
14.  โรงเรียนบ้านพรานเหมือน 198 35 17.68%
15.  โรงเรียนบ้านยวด 136 24 17.65%
16.  โรงเรียนบ้านหนองแวงชุมพล 193 34 17.62%
17.  โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง 81 14 17.28%
18.  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 88 15 17.05%
19.  โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 162 27 16.67%
20.  โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี 66 11 16.67%
21.  โรงเรียนบ้านเลา 55 9 16.36%
22.  โรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ 37 6 16.22%
23.  โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ 142 23 16.20%
24.  โรงเรียนบ้านคอนเลียบ 58 9 15.52%
25.  โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล 116 18 15.52%
26.  โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง 91 14 15.38%
27.  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 67 10 14.93%
28.  โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 453 67 14.79%
29.  โรงเรียนบ้านท่าหนาด 82 12 14.63%
30.  โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย 164 23 14.02%
31.  โรงเรียนบ้านเตาไห 65 9 13.85%
32.  โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี 131 18 13.74%
33.  โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง 132 18 13.64%
34.  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 53 7 13.21%
35.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 167 22 13.17%
36.  โรงเรียนบ้านจอมศรี 108 14 12.96%
37.  โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 248 32 12.90%
38.  โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม 86 11 12.79%
39.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(สร้างคอม) 16 2 12.50%
40.  โรงเรียนชุมชนบ้านเดื่อวิทยา 72 9 12.50%
41.  โรงเรียนบ้านดู่ 88 11 12.50%
42.  โรงเรียนบ้านเชียงดา 129 16 12.40%
43.  โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม 73 9 12.33%
44.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน 65 8 12.31%
45.  โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 142 17 11.97%
46.  โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ 128 15 11.72%
47.  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ 43 5 11.63%
48.  โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 372 43 11.56%
49.  โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 208 24 11.54%
50.  โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน 160 18 11.25%
51.  โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา 127 14 11.02%
52.  โรงเรียนบ้านชาด 113 12 10.62%
53.  โรงเรียนบ้านขาว 66 7 10.61%
54.  โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม 114 12 10.53%
55.  โรงเรียนนาคลองหนองศรีคามวิทยา 86 9 10.47%
56.  โรงเรียนบ้านหัวบึง 153 16 10.46%
57.  โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี 239 25 10.46%
58.  โรงเรียนบ้านแมด 10 1 10.00%
59.  โรงเรียนบ้านดงขันทอง 60 6 10.00%
60.  โรงเรียนบ้านตาด 330 32 9.70%
61.  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ 147 14 9.52%
62.  โรงเรียนบ้านยางซอง 127 12 9.45%
63.  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) 410 38 9.27%
64.  โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย 98 9 9.18%
65.  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ 164 15 9.15%
66.  โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 253 23 9.09%
67.  โรงเรียนหนองไฮวิทยา 165 15 9.09%
68.  โรงเรียนบ้านดงผักเทียม 44 4 9.09%
69.  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 3560 318 8.93%
70.  โรงเรียนบ้านหินโงม 146 13 8.90%
71.  โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) 90 8 8.89%
72.  โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง 205 18 8.78%
73.  โรงเรียนบ้านถิ่น สุขาวิทยา 138 12 8.70%
74.  โรงเรียนชุมชนโนนสูง 440 38 8.64%
75.  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 214 18 8.41%
76.  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว 126 10 7.94%
77.  โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง 89 7 7.87%
78.  โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 116 9 7.76%
79.  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง(เพ็ญ) 52 4 7.69%
80.  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 196 15 7.65%
81.  โรงเรียนบ้านโคกผักหอม 175 13 7.43%
82.  โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง 108 8 7.41%
83.  โรงเรียนชุมชนหนองแสง 123 9 7.32%
84.  โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง 96 7 7.29%
85.  โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ 96 7 7.29%
86.  โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ 55 4 7.27%
87.  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 28 2 7.14%
88.  โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประขานุกูล 1112 79 7.10%
89.  โรงเรียนบ้านหนองกุง 99 7 7.07%
90.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 200 14 7.00%
91.  โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 775 54 6.97%
92.  โรงเรียนบ้านหนองตุ 173 12 6.94%
93.  โรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์ 88 6 6.82%
94.  โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 88 6 6.82%
95.  โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ 163 11 6.75%
96.  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 2220 149 6.71%
97.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 224 15 6.70%
98.  โรงเรียนบ้านดอนบาก 90 6 6.67%
99.  โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 152 10 6.58%
100.  โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ 124 8 6.45%
101.  โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 264 17 6.44%
102.  โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 128 8 6.25%
103.  โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาว 64 4 6.25%
104.  โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน 64 4 6.25%
105.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 97 6 6.19%
106.  โรงเรียนบ้านเม่น 98 6 6.12%
107.  โรงเรียนบ้านหนองตูม 149 9 6.04%
108.  โรงเรียนบ้านเลื่อม 216 13 6.02%
109.  โรงเรียนมิตรภาพ 6 167 10 5.99%
110.  โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 169 10 5.92%
111.  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 34 2 5.88%
112.  โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 172 10 5.81%
113.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 86 5 5.81%
114.  โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก 52 3 5.77%
115.  โรงเรียนบ้านหม้อ 88 5 5.68%
116.  โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน 72 4 5.56%
117.  โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) 72 4 5.56%
118.  โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ 128 7 5.47%
119.  โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว 188 10 5.32%
120.  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 38 2 5.26%
121.  โรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) 76 4 5.26%
122.  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(เพ็ญ) 58 3 5.17%
123.  โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว 98 5 5.10%
124.  โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน 178 9 5.06%
125.  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 398 20 5.03%
126.  โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 40 2 5.00%
127.  โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด 100 5 5.00%
128.  โรงเรียนบ้านนาสะอาด 40 2 5.00%
129.  โรงเรียนบ้านนาพู่ 203 10 4.93%
130.  โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ 122 6 4.92%
131.  โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ 102 5 4.90%
132.  โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ 63 3 4.76%
133.  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(หนองวัวซอ) 169 8 4.73%
134.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 64 3 4.69%
135.  โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ 151 7 4.64%
136.  โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง 197 9 4.57%
137.  โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา 179 8 4.47%
138.  โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 180 8 4.44%
139.  โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 230 10 4.35%
140.  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 94 4 4.26%
141.  โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง 146 6 4.11%
142.  โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิด 49 2 4.08%
143.  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) 25 1 4.00%
144.  โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม 52 2 3.85%
145.  โรงเรียนบ้านดงบัง 54 2 3.70%
146.  โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก 82 3 3.66%
147.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 28 1 3.57%
148.  โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา 85 3 3.53%
149.  โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ 57 2 3.51%
150.  โรงเรียนบ้านหนองแก 59 2 3.39%
151.  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 90 3 3.33%
152.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เพ็ญ) 90 3 3.33%
153.  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 121 4 3.31%
154.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) 192 6 3.13%
155.  โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน 97 3 3.09%
156.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 264 8 3.03%
157.  โรงเรียนบ้านแพงศรี 34 1 2.94%
158.  โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 660 18 2.73%
159.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง 113 3 2.65%
160.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 38 1 2.63%
161.  โรงเรียนบ้านนาพัง 39 1 2.56%
162.  โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง 118 3 2.54%
163.  โรงเรียนบ้านโก่ย 79 2 2.53%
164.  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 40 1 2.50%
165.  โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) 84 2 2.38%
166.  โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง 85 2 2.35%
167.  โรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทอง 86 2 2.33%
168.  โรงเรียนบ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) 43 1 2.33%
169.  โรงเรียนบ้านนาดี 43 1 2.33%
170.  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา 89 2 2.25%
171.  โรงเรียนบ้านดงอุดม 93 2 2.15%
172.  โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน 93 2 2.15%
173.  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 94 2 2.13%
174.  โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 95 2 2.11%
175.  โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 147 3 2.04%
176.  โรงเรียนบ้านโนนยางโนนบ่อ 49 1 2.04%
177.  โรงเรียนบ้านนามั่ง 151 3 1.99%
178.  โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ 165 3 1.82%
179.  โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ 121 2 1.65%
180.  โรงเรียนบ้านโนนหวาย 244 4 1.64%
181.  โรงเรียนรัฐประชา 509 122 2 1.64%
182.  โรงเรียนบ้านท่าเสียว 132 2 1.52%
183.  โรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยา 70 1 1.43%
184.  โรงเรียนบ้านโคกลาด 221 3 1.36%
185.  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 77 1 1.30%
186.  โรงเรียนบ้านหนองหลอด 155 2 1.29%
187.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 80 1 1.25%
188.  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ 80 1 1.25%
189.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม 82 1 1.22%
190.  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 94 1 1.06%
191.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน 141 1 0.71%
192.  โรงเรียนบ้านดงยาง 171 1 0.58%
193.  โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 217 1 0.46%
194.  โรงเรียนบ้านนาเยีย 41 0 0.00%
195.  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง(เมือง) 45 0 0.00%
196.  โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ 0 0 0.00%
197.  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 0 0 0.00%
198.  โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา 51 0 0.00%
199.  โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน 11 0 0.00%
200.  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 136 0 0.00%
201.  โรงเรียนบ้านหนองผง 43 0 0.00%
202.  โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย 31 0 0.00%
203.  โรงเรียนบ้านหว้าน 33 0 0.00%
204.  โรงเรียนบ้านเชียงพัง 126 0 0.00%
205.  โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ 70 0 0.00%
206.  โรงเรียนบ้านแม่นนท์ 84 0 0.00%
207.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 55 0 0.00%
208.  โรงเรียนบ้านใหม่ 45 0 0.00%
209.  โรงเรียนประชาสามัคคี 133 0 0.00%
210.  โรงเรียนบ้านไชยฟอง 19 0 0.00%
211.  โรงเรียนเจ ซี บ้านอินทร์แปลง 66 0 0.00%
212.  โรงเรียนถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย 90 0 0.00%
213.  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ 65 0 0.00%
214.  โรงเรียนบ้านจำปา 65 0 0.00%
215.  โรงเรียนบ้านดงปอ 88 0 0.00%
216.  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 45 0 0.00%
217.  โรงเรียนบ้านด่าน 81 0 0.00%
218.  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 65 0 0.00%
219.  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 39 0 0.00%
220.  โรงเรียนบ้านนาแอง 88 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net