ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 42 39 92.86%
2.  โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน 66 36 54.55%
3.  โรงเรียนบ้านหนองไห 120 31 25.83%
4.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 122 29 23.77%
5.  โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 83 19 22.89%
6.  โรงเรียนบ้านขุมดิน 83 18 21.69%
7.  โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา 43 9 20.93%
8.  โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ 77 15 19.48%
9.  โรงเรียนชุมชนบ้านโคก 163 31 19.02%
10.  โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 90 17 18.89%
11.  โรงเรียนบ้านปอแดง 94 17 18.09%
12.  โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 72 13 18.06%
13.  โรงเรียนบ้านโจด 85 15 17.65%
14.  โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา 58 10 17.24%
15.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 119 19 15.97%
16.  โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 44 7 15.91%
17.  โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ 19 3 15.79%
18.  โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 116 18 15.52%
19.  โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด 53 8 15.09%
20.  โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล 50 7 14.00%
21.  โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 72 10 13.89%
22.  โรงเรียนบ้านป่าปอ 117 16 13.68%
23.  โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 112 15 13.39%
24.  โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก 75 10 13.33%
25.  โรงเรียนบ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น 15 2 13.33%
26.  โรงเรียนบ้านสว่าง 76 10 13.16%
27.  โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ 31 4 12.90%
28.  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 173 22 12.72%
29.  โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 64 8 12.50%
30.  โรงเรียนบ้านละว้า 169 21 12.43%
31.  โรงเรียนดอนหมู 114 14 12.28%
32.  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 57 7 12.28%
33.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 35 4 11.43%
34.  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 141 16 11.35%
35.  โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 97 11 11.34%
36.  โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ 53 6 11.32%
37.  โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 108 12 11.11%
38.  โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 109 12 11.01%
39.  โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 64 7 10.94%
40.  โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 93 10 10.75%
41.  โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด 58 6 10.34%
42.  โรงเรียนบ้านหันแฮด 20 2 10.00%
43.  โรงเรียนบัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) 30 3 10.00%
44.  โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 81 8 9.88%
45.  โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 134 13 9.70%
46.  โรงเรียนบ้านหัวนา 84 8 9.52%
47.  โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 95 9 9.47%
48.  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 54 5 9.26%
49.  โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 22 2 9.09%
50.  โรงเรียนบ้านบัว 44 4 9.09%
51.  โรงเรียนบ้านแท่น 90 8 8.89%
52.  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี 125 11 8.80%
53.  โรงเรียนโนนคูณอัมพวัน 23 2 8.70%
54.  โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา 46 4 8.70%
55.  โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 104 9 8.65%
56.  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 93 8 8.60%
57.  โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 165 14 8.48%
58.  โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ 119 10 8.40%
59.  โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 36 3 8.33%
60.  โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า 37 3 8.11%
61.  โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 87 7 8.05%
62.  โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด 150 12 8.00%
63.  โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย 50 4 8.00%
64.  โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 113 9 7.96%
65.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย 38 3 7.89%
66.  โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) 26 2 7.69%
67.  โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 109 8 7.34%
68.  โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 137 10 7.30%
69.  โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย 28 2 7.14%
70.  โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 398 28 7.04%
71.  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 43 3 6.98%
72.  โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 73 5 6.85%
73.  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 117 8 6.84%
74.  โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 308 21 6.82%
75.  โรงเรียนบ้านคำน้อย 74 5 6.76%
76.  โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 209 14 6.70%
77.  โรงเรียนบ้านวังหว้า 106 7 6.60%
78.  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 76 5 6.58%
79.  โรงเรียนบ้านไส้ไก่ 61 4 6.56%
80.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 92 6 6.52%
81.  โรงเรียนบ้านกุดเชือก 139 9 6.47%
82.  โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 94 6 6.38%
83.  โรงเรียนบ้านหนองผักตบ 127 8 6.30%
84.  โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 127 8 6.30%
85.  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย 16 1 6.25%
86.  โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 64 4 6.25%
87.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 49 3 6.12%
88.  โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 896 54 6.03%
89.  โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา 83 5 6.02%
90.  โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 134 8 5.97%
91.  โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน 34 2 5.88%
92.  โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 153 9 5.88%
93.  โรงเรียนบ้านนางาม 102 6 5.88%
94.  โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 52 3 5.77%
95.  โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 591 34 5.75%
96.  โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ 89 5 5.62%
97.  โรงเรียนบ้านเขวา 36 2 5.56%
98.  โรงเรียนบ้านโกน้อย 36 2 5.56%
99.  โรงเรียนบ้านโนนข่า 90 5 5.56%
100.  โรงเรียนซับแดงซำไผ่ 109 6 5.50%
101.  โรงเรียนบ้านขามป้อม 146 8 5.48%
102.  โรงเรียนบ้านโนนคุต 37 2 5.41%
103.  โรงเรียนบ้านมูลตุ่น 37 2 5.41%
104.  โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 57 3 5.26%
105.  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 58 3 5.17%
106.  โรงเรียนบ้านแก้งค้อ 39 2 5.13%
107.  โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย 39 2 5.13%
108.  โรงเรียนบ้านวังม่วง 119 6 5.04%
109.  โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม 40 2 5.00%
110.  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 229 11 4.80%
111.  โรงเรียนบ้านคำปากดาว 89 4 4.49%
112.  โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 45 2 4.44%
113.  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา 69 3 4.35%
114.  โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 92 4 4.35%
115.  โรงเรียนบัวเหลือง 47 2 4.26%
116.  โรงเรียนบ้านเกิ้ง 118 5 4.24%
117.  โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 119 5 4.20%
118.  โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง 24 1 4.17%
119.  โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 145 6 4.14%
120.  โรงเรียนบ้านขามเรียน 75 3 4.00%
121.  โรงเรียนบ้านหัวนากลาง 51 2 3.92%
122.  โรงเรียนบ้านลาน 128 5 3.91%
123.  โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 77 3 3.90%
124.  โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง 78 3 3.85%
125.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 107 4 3.74%
126.  โรงเรียนบ้านมูลนาค 107 4 3.74%
127.  โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 110 4 3.64%
128.  โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง 111 4 3.60%
129.  โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 29 1 3.45%
130.  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 59 2 3.39%
131.  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 149 5 3.36%
132.  โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี 92 3 3.26%
133.  โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 93 3 3.23%
134.  โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 100 3 3.00%
135.  โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 67 2 2.99%
136.  โรงเรียนบ้านโสกนาดี 103 3 2.91%
137.  โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 71 2 2.82%
138.  โรงเรียนหนองบัวเย็น 71 2 2.82%
139.  โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ 108 3 2.78%
140.  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 216 6 2.78%
141.  โรงเรียนบ้านคำโซ่ 72 2 2.78%
142.  โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 75 2 2.67%
143.  โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 187 5 2.67%
144.  โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง 75 2 2.67%
145.  โรงเรียนสามหมอโนนทัน 114 3 2.63%
146.  โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 119 3 2.52%
147.  โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 80 2 2.50%
148.  โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม 40 1 2.50%
149.  โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง 81 2 2.47%
150.  โรงเรียนบ้านนาตับเต่า 42 1 2.38%
151.  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 87 2 2.30%
152.  โรงเรียนสวัสดี 175 4 2.29%
153.  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 44 1 2.27%
154.  โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 89 2 2.25%
155.  โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 46 1 2.17%
156.  โรงเรียนบ้านหนองแปน 139 3 2.16%
157.  โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ 47 1 2.13%
158.  โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 53 1 1.89%
159.  โรงเรียนบ้านนาจานซับสมบูรณ์ 107 2 1.87%
160.  โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 161 3 1.86%
161.  โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 112 2 1.79%
162.  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 56 1 1.79%
163.  โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 57 1 1.75%
164.  โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง 61 1 1.64%
165.  โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 264 4 1.52%
166.  โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 81 1 1.23%
167.  โรงเรียนบ้านโสกนาค 82 1 1.22%
168.  โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 165 2 1.21%
169.  โรงเรียนบ้านโนนทัน 87 1 1.15%
170.  โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง 95 1 1.05%
171.  โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 103 1 0.97%
172.  โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 124 1 0.81%
173.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 139 1 0.72%
174.  โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 46 0 0.00%
175.  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย 79 0 0.00%
176.  โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง 100 0 0.00%
177.  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 95 0 0.00%
178.  โรงเรียนบ้านห้วยฮวก 29 0 0.00%
179.  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 26 0 0.00%
180.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 28 0 0.00%
181.  โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู 42 0 0.00%
182.  โรงเรียนบ้านเป้าประชาบำรุง 21 0 0.00%
183.  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 106 0 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา 20 0 0.00%
185.  โรงเรียนบ้านแจ้ง 22 0 0.00%
186.  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ 20 0 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านโนนงาม 29 0 0.00%
188.  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 2 0 0.00%
189.  โรงเรียนบ้านโนนสำนัก 24 0 0.00%
190.  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 72 0 0.00%
191.  โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต 32 0 0.00%
192.  โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 35 0 0.00%
193.  โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 124 0 0.00%
194.  โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 83 0 0.00%
195.  โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง 25 0 0.00%
196.  โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ 7 0 0.00%
197.  โรงเรียนบ้านคำแคน 32 0 0.00%
198.  โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 32 0 0.00%
199.  โรงเรียนบ้านนาฮี 15 0 0.00%
200.  โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง 16 0 0.00%
201.  โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 41 0 0.00%
202.  โรงเรียนบ้านนาข่า 42 0 0.00%
203.  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 6 0 0.00%
204.  โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 146 0 0.00%
205.  โรงเรียนบ้านวังแคน 42 0 0.00%
206.  โรงเรียนบ้านป่าดู่ 35 0 0.00%
207.  โรงเรียนบ้านวังแสง 77 0 0.00%
208.  โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 152 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net