ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 21 5 23.81%
2.  โรงเรียน บ้านดอนยาง 28 5 17.86%
3.  โรงเรียน บ้านโคกล่าม 70 12 17.14%
4.  โรงเรียนบ้านดงเก่า 35 6 17.14%
5.  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 65 11 16.92%
6.  โรงเรียนบ้านหนองคู 33 5 15.15%
7.  โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 98 14 14.29%
8.  โรงเรียน บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) 208 29 13.94%
9.  โรงเรียน บ้านหนองหิน 186 25 13.44%
10.  โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 63 8 12.70%
11.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 264 33 12.50%
12.  โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร 73 9 12.33%
13.  โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 148 18 12.16%
14.  โรงเรียนบ้านเหล่านางาม 26 3 11.54%
15.  โรงเรียน บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 61 7 11.48%
16.  โรงเรียน บ้านชาด 71 8 11.27%
17.  โรงเรียน โคกงามวิทยาคาร 170 19 11.18%
18.  โรงเรียน บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 18 2 11.11%
19.  โรงเรียนบ้านป่าส่าน 54 6 11.11%
20.  โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) 225 25 11.11%
21.  โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย 55 6 10.91%
22.  โรงเรียนบ้านหนองปิง 145 15 10.34%
23.  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 235 24 10.21%
24.  โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 98 10 10.20%
25.  โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 187 19 10.16%
26.  โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก 50 5 10.00%
27.  โรงเรียนบ้านนาล้อม 41 4 9.76%
28.  โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 82 8 9.76%
29.  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 105 10 9.52%
30.  โรงเรียน หินกองวิทยา 54 5 9.26%
31.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 121 11 9.09%
32.  โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 44 4 9.09%
33.  โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 100 9 9.00%
34.  โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 78 7 8.97%
35.  โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 61 5 8.20%
36.  โรงเรียน พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 110 9 8.18%
37.  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 50 4 8.00%
38.  โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 89 7 7.87%
39.  โรงเรียนบ้านเลิงเปือย 78 6 7.69%
40.  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 335 25 7.46%
41.  โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร 68 5 7.35%
42.  โรงเรียน บ้านโนนท่อนวิทยา 164 12 7.32%
43.  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 82 6 7.32%
44.  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าข้าวนก 83 6 7.23%
45.  โรงเรียน บ้านกระเดื่อง 57 4 7.02%
46.  โรงเรียน บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 114 8 7.02%
47.  โรงเรียนบ้านดงพอง 43 3 6.98%
48.  โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง 88 6 6.82%
49.  โรงเรียน บ้านหินลาดวังตอ 353 24 6.80%
50.  โรงเรียนบ้านหนองหลุบ 194 13 6.70%
51.  โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา 48 3 6.25%
52.  โรงเรียน บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 82 5 6.10%
53.  โรงเรียนบ้านหนองปอ 50 3 6.00%
54.  โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา 67 4 5.97%
55.  โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 51 3 5.88%
56.  โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 103 6 5.83%
57.  โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 124 7 5.65%
58.  โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ 126 7 5.56%
59.  โรงเรียนบ้านเลิง 55 3 5.45%
60.  โรงเรียน บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 671 35 5.22%
61.  โรงเรียน บ้านดอนบม 156 8 5.13%
62.  โรงเรียน บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 39 2 5.13%
63.  โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 606 31 5.12%
64.  โรงเรียน บ้านโคกสูงวิทยาคม 40 2 5.00%
65.  โรงเรียนบ้านทองหลาง 103 5 4.85%
66.  โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ 42 2 4.76%
67.  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 148 7 4.73%
68.  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 152 7 4.61%
69.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 176 8 4.55%
70.  โรงเรียน บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 112 5 4.46%
71.  โรงเรียน บ้านคำบอน 90 4 4.44%
72.  โรงเรียนบ้านศิลา 45 2 4.44%
73.  โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี 91 4 4.40%
74.  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 92 4 4.35%
75.  โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต 93 4 4.30%
76.  โรงเรียนบ้านบ่อแก 93 4 4.30%
77.  โรงเรียน บ้านม่วงโป้ 121 5 4.13%
78.  โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 74 3 4.05%
79.  โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 79 3 3.80%
80.  โรงเรียนบ้านแดงน้อย 184 7 3.80%
81.  โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน 189 7 3.70%
82.  โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง 136 5 3.68%
83.  โรงเรียนบ้านโคกท่า 84 3 3.57%
84.  โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม 114 4 3.51%
85.  โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 57 2 3.51%
86.  โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 200 7 3.50%
87.  โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 115 4 3.48%
88.  โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 120 4 3.33%
89.  โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 91 3 3.30%
90.  โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา 157 5 3.18%
91.  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 3635 114 3.14%
92.  โรงเรียนบ้านโนนลาน 64 2 3.13%
93.  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 131 4 3.05%
94.  โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน 99 3 3.03%
95.  โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา 69 2 2.90%
96.  โรงเรียนบ้านดงกลาง 75 2 2.67%
97.  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 122 3 2.46%
98.  โรงเรียนบ้านโนนเรือง 41 1 2.44%
99.  โรงเรียน บ้านโสกแต้ 129 3 2.33%
100.  โรงเรียนบ้านโกทา 87 2 2.30%
101.  โรงเรียน บ้านกอก 91 2 2.20%
102.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 186 4 2.15%
103.  โรงเรียนบ้านงิ้ว 142 3 2.11%
104.  โรงเรียนบ้านบึงแก 102 2 1.96%
105.  โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 222 4 1.80%
106.  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 115 2 1.74%
107.  โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 178 3 1.69%
108.  โรงเรียน บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 61 1 1.64%
109.  โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 127 2 1.57%
110.  โรงเรียน บ้านหินขาว 67 1 1.49%
111.  โรงเรียน บ้านสะอาด 148 2 1.35%
112.  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 79 1 1.27%
113.  โรงเรียน บ้านลาดนาเพียง 83 1 1.20%
114.  โรงเรียนสนามบิน 2562 26 1.01%
115.  โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ 102 1 0.98%
116.  โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง 103 1 0.97%
117.  โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 162 1 0.62%
118.  โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 160 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านโนนแต้ 5 0 0.00%
120.  โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 36 0 0.00%
121.  โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง 95 0 0.00%
122.  โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 77 0 0.00%
123.  โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ 25 0 0.00%
124.  โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา 12 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านไก่นา 8 0 0.00%
126.  โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 52 0 0.00%
127.  โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร 54 0 0.00%
128.  โรงเรียน บ้านค้อ 51 0 0.00%
129.  โรงเรียน บ้านคำหญ้าแดง 90 0 0.00%
130.  โรงเรียน บ้านบะยาว 113 0 0.00%
131.  โรงเรียน บ้านป่าเหลื่อม 13 0 0.00%
132.  โรงเรียน บ้านหนองคลอง 130 0 0.00%
133.  โรงเรียน บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 142 0 0.00%
134.  โรงเรียน บ้านโคกฟันโปง 115 0 0.00%
135.  โรงเรียน บ้านป่าสังข์หนองฮี 48 0 0.00%
136.  โรงเรียน ห้วยหว้าวิทยาคม 75 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านกุดนางทุย 20 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 63 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านตอกแป้น 5 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านนาเพียง 28 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านวังโพน 35 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 23 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 97 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง 39 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านม่วง 254 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 62 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 39 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 90 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ 26 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 150 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 44 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านโนนกู่ 10 0 0.00%
153.  โรงเรียน บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) 43 -4 -9.30%

 

Powered By www.thaieducation.net