ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านวังหามแห 21 5 23.81%
2.  โรงเรียนบ้านชุมนาก 117 27 23.08%
3.  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 106 21 19.81%
4.  โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 52 10 19.23%
5.  โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา 53 10 18.87%
6.  โรงเรียนบ้านแม่ลาด 43 7 16.28%
7.  โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 114 18 15.79%
8.  โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37) 124 19 15.32%
9.  โรงเรียนบ้านคลองไพร 74 11 14.86%
10.  โรงเรียนบ้านชายเคือง 158 23 14.56%
11.  โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 134 19 14.18%
12.  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 64 9 14.06%
13.  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 204 28 13.73%
14.  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 756 102 13.49%
15.  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 75 10 13.33%
16.  โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 273 36 13.19%
17.  โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 108 14 12.96%
18.  โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 55 7 12.73%
19.  โรงเรียนบ้านเกาะตาล 81 10 12.35%
20.  โรงเรียนบ้านศรีไพศาล 51 6 11.76%
21.  โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย 35 4 11.43%
22.  โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย 105 12 11.43%
23.  โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 79 9 11.39%
24.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 44 5 11.36%
25.  โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ 44 5 11.36%
26.  โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 134 15 11.19%
27.  โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 72 8 11.11%
28.  โรงเรียนบ้านป่าเหียง 64 7 10.94%
29.  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 83 9 10.84%
30.  โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 173 18 10.40%
31.  โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 154 16 10.39%
32.  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 100 10 10.00%
33.  โรงเรียนบ้านโนนตารอด 70 7 10.00%
34.  โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ 93 9 9.68%
35.  โรงเรียนบ้านคลองยาง 62 6 9.68%
36.  โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) 204 19 9.31%
37.  โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ 44 4 9.09%
38.  โรงเรียนบ้านหนองหิน 78 7 8.97%
39.  โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 156 14 8.97%
40.  โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 137 12 8.76%
41.  โรงเรียนบ้านปางลับแล 46 4 8.70%
42.  โรงเรียนบ้านไผ่งาม 58 5 8.62%
43.  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 35 3 8.57%
44.  โรงเรียนบ้านสามขา 82 7 8.54%
45.  โรงเรียนบ้านดงเย็น 83 7 8.43%
46.  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 108 9 8.33%
47.  โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 48 4 8.33%
48.  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี 36 3 8.33%
49.  โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 134 11 8.21%
50.  โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา 89 7 7.87%
51.  โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 79 6 7.59%
52.  โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 80 6 7.50%
53.  โรงเรียนรอดนิลวิทยา 121 9 7.44%
54.  โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 190 14 7.37%
55.  โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 136 10 7.35%
56.  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร 123 9 7.32%
57.  โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 253 18 7.11%
58.  โรงเรียนบ้านหนองโมก 71 5 7.04%
59.  โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี 117 8 6.84%
60.  โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี 103 7 6.80%
61.  โรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย 46 3 6.52%
62.  โรงเรียนบ้านวังบัว 216 14 6.48%
63.  โรงเรียนบ้านหัวรัง 155 10 6.45%
64.  โรงเรียนวัดแสงอุทัย 62 4 6.45%
65.  โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 63 4 6.35%
66.  โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 159 10 6.29%
67.  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 16 1 6.25%
68.  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 129 8 6.20%
69.  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา 216 13 6.02%
70.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 83 5 6.02%
71.  โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 120 7 5.83%
72.  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 86 5 5.81%
73.  โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา 69 4 5.80%
74.  โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 138 8 5.80%
75.  โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 192 11 5.73%
76.  โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง 105 6 5.71%
77.  โรงเรียนบ้านรังแถว 54 3 5.56%
78.  โรงเรียนบ้านกระบวยทอง 18 1 5.56%
79.  โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 109 6 5.50%
80.  โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา 74 4 5.41%
81.  โรงเรียนบ้านมอเจริญ 130 7 5.38%
82.  โรงเรียนบ้านบึงลาด 56 3 5.36%
83.  โรงเรียนบ้านวังชะโอน 132 7 5.30%
84.  โรงเรียนบ้านพัดโบก 152 8 5.26%
85.  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 98 5 5.10%
86.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 59 3 5.08%
87.  โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) 59 3 5.08%
88.  โรงเรียนบ้านวังล้อมรำลึก 20 1 5.00%
89.  โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 60 3 5.00%
90.  โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) 162 8 4.94%
91.  โรงเรียนบ้านเพชรนิยม 122 6 4.92%
92.  โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 166 8 4.82%
93.  โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 125 6 4.80%
94.  โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 209 10 4.78%
95.  โรงเรียนบ้านถนนน้อย 173 8 4.62%
96.  โรงเรียนบ้านปางมะนาว 87 4 4.60%
97.  โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 109 5 4.59%
98.  โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 604 27 4.47%
99.  โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 158 7 4.43%
100.  โรงเรียนบ้านวังพลับ 93 4 4.30%
101.  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 214 9 4.21%
102.  โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 48 2 4.17%
103.  โรงเรียนบ้านวังน้ำ 72 3 4.17%
104.  โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 48 2 4.17%
105.  โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา 73 3 4.11%
106.  โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี 49 2 4.08%
107.  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 99 4 4.04%
108.  โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27) 124 5 4.03%
109.  โรงเรียนวัดหนองเหมือด 124 5 4.03%
110.  โรงเรียนบ้านส่องตาแล 156 6 3.85%
111.  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 130 5 3.85%
112.  โรงเรียนบ้านช่องลม 54 2 3.70%
113.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 27 1 3.70%
114.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 81 3 3.70%
115.  โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา 217 8 3.69%
116.  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 109 4 3.67%
117.  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย 55 2 3.64%
118.  โรงเรียนบ้านหนองจอก 138 5 3.62%
119.  โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 143 5 3.50%
120.  โรงเรียนบ้านปางตาไว 148 5 3.38%
121.  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 123 4 3.25%
122.  โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม 94 3 3.19%
123.  โรงเรียนบ้านหาดชะอม 64 2 3.13%
124.  โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 65 2 3.08%
125.  โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 172 5 2.91%
126.  โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 138 4 2.90%
127.  โรงเรียนบ้านหัวเสลา 139 4 2.88%
128.  โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 143 4 2.80%
129.  โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี 145 4 2.76%
130.  โรงเรียนบ้านคอปล้อง 75 2 2.67%
131.  โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 189 5 2.65%
132.  โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 152 4 2.63%
133.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 116 3 2.59%
134.  โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 160 4 2.50%
135.  โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) 40 1 2.50%
136.  โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 162 4 2.47%
137.  โรงเรียนบ้านช้างคับ 82 2 2.44%
138.  โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 82 2 2.44%
139.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 125 3 2.40%
140.  โรงเรียนบ้านคลองเตย 133 3 2.26%
141.  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 90 2 2.22%
142.  โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 94 2 2.13%
143.  โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 94 2 2.13%
144.  โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 142 3 2.11%
145.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 191 4 2.09%
146.  โรงเรียนบ้านนิคม 49 1 2.04%
147.  โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 98 2 2.04%
148.  โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง 49 1 2.04%
149.  โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 253 5 1.98%
150.  โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 105 2 1.90%
151.  โรงเรียนบ้านคลองแขยง 55 1 1.82%
152.  โรงเรียนบ้านสระตาพรม 56 1 1.79%
153.  โรงเรียนอนุบาลวังไทร 231 4 1.73%
154.  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 119 2 1.68%
155.  โรงเรียนบ้านสามเรือน 121 2 1.65%
156.  โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 65 1 1.54%
157.  โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 203 3 1.48%
158.  โรงเรียนบ้านวังเจ้า 68 1 1.47%
159.  โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง 137 2 1.46%
160.  โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 77 1 1.30%
161.  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 86 1 1.16%
162.  โรงเรียนบ้านวังตะล่อม 87 1 1.15%
163.  โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ 87 1 1.15%
164.  โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 89 1 1.12%
165.  โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 95 1 1.05%
166.  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 111 1 0.90%
167.  โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง 113 1 0.88%
168.  โรงเรียนวัดคลองเจริญ 120 1 0.83%
169.  โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 128 1 0.78%
170.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 128 1 0.78%
171.  โรงเรียนวชิรสารศึกษา 146 1 0.68%
172.  โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา 98 0 0.00%
173.  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 33 0 0.00%
174.  โรงเรียนบ้านมาบคล้า 63 0 0.00%
175.  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน 15 0 0.00%
176.  โรงเรียนบ้านสามแยก 70 0 0.00%
177.  โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 67 0 0.00%
178.  โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ 120 0 0.00%
179.  โรงเรียนบ้านโนนพลวง 44 0 0.00%
180.  โรงเรียนบ้านโป่งแต้ 40 0 0.00%
181.  โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 76 0 0.00%
182.  โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 67 0 0.00%
183.  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 82 0 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านคลองขุด 54 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net