ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 637 75 11.77%
2.  โรงเรียนพญาไท 1727 171 9.90%
3.  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 227 18 7.93%
4.  โรงเรียนโฆสิตสโมสร 641 50 7.80%
5.  โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) 526 39 7.41%
6.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 595 43 7.23%
7.  โรงเรียนวัดด่าน 299 20 6.69%
8.  โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 826 47 5.69%
9.  โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 727 41 5.64%
10.  โรงเรียนดาราคาม 353 19 5.38%
11.  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1565 78 4.98%
12.  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 708 35 4.94%
13.  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1198 56 4.67%
14.  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1135 52 4.58%
15.  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1034 47 4.55%
16.  โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 533 22 4.13%
17.  โรงเรียนวัดสังข์กระจาย 122 5 4.10%
18.  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 737 30 4.07%
19.  โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1399 57 4.07%
20.  โรงเรียนวัดหนัง 542 21 3.87%
21.  โรงเรียนวัดเจ้ามูล 347 13 3.75%
22.  โรงเรียนประถมนนทรี 379 14 3.69%
23.  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 450 16 3.56%
24.  โรงเรียนวัดโสมนัส 298 10 3.36%
25.  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 702 23 3.28%
26.  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1342 41 3.06%
27.  โรงเรียนวัดชนะสงคราม 198 6 3.03%
28.  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 446 13 2.91%
29.  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 408 11 2.70%
30.  โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 953 25 2.62%
31.  โรงเรียนวัดนาคปรก 221 5 2.26%
32.  โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 185 3 1.62%
33.  โรงเรียนราชวินิต 2198 34 1.55%
34.  โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 264 2 0.76%
35.  โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 638 4 0.63%
36.  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 287 0 0.00%
37.  โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 265 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net