ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ 82 28 34.15%
2.  โรงเรียนหนองโนวิทยา 96 21 21.88%
3.  โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข 58 10 17.24%
4.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 89 15 16.85%
5.  โรงเรียนหนองแวงม่วง 55 8 14.55%
6.  โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1007 141 14.00%
7.  โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 194 25 12.89%
8.  โรงเรียนนาบงวิทยา 126 14 11.11%
9.  โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 51 5 9.80%
10.  โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 134 13 9.70%
11.  โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 104 10 9.62%
12.  โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 114 10 8.77%
13.  โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 196 15 7.65%
14.  โรงเรียนบ้านชัยศรี 66 5 7.58%
15.  โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 41 3 7.32%
16.  โรงเรียนป่าหวายศึกษา 14 1 7.14%
17.  โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 71 5 7.04%
18.  โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 148 10 6.76%
19.  โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) 61 4 6.56%
20.  โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 138 8 5.80%
21.  โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา 18 1 5.56%
22.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย 128 7 5.47%
23.  โรงเรียนหนองแข้วิทยา 130 7 5.38%
24.  โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 218 11 5.05%
25.  โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา 99 5 5.05%
26.  โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 161 8 4.97%
27.  โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 21 1 4.76%
28.  โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 85 4 4.71%
29.  โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 87 4 4.60%
30.  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 114 5 4.39%
31.  โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม 162 7 4.32%
32.  โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล 48 2 4.17%
33.  โรงเรียนเนินลาดวิทยา 48 2 4.17%
34.  โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 105 4 3.81%
35.  โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ 53 2 3.77%
36.  โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 159 6 3.77%
37.  โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 83 3 3.61%
38.  โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 58 2 3.45%
39.  โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 88 3 3.41%
40.  โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ 32 1 3.13%
41.  โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 65 2 3.08%
42.  โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 165 5 3.03%
43.  โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ 110 3 2.73%
44.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 38 1 2.63%
45.  โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 115 3 2.61%
46.  โรงเรียนสำราญ - ประภาศรี 89 2 2.25%
47.  โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 136 3 2.21%
48.  โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 139 3 2.16%
49.  โรงเรียนหนองบัวชุม 47 1 2.13%
50.  โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 189 4 2.12%
51.  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 246 5 2.03%
52.  โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 102 2 1.96%
53.  โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา 102 2 1.96%
54.  โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 53 1 1.89%
55.  โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 53 1 1.89%
56.  โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 53 1 1.89%
57.  โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 170 3 1.76%
58.  โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 170 3 1.76%
59.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 60 1 1.67%
60.  โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 181 3 1.66%
61.  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 123 2 1.63%
62.  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 123 2 1.63%
63.  โรงเรียนบ้านหนองแซง 380 6 1.58%
64.  โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา 138 2 1.45%
65.  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 140 2 1.43%
66.  โรงเรียนยางคำวิทยา 72 1 1.39%
67.  โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 73 1 1.37%
68.  โรงเรียนบ้านแสนสุข 77 1 1.30%
69.  โรงเรียนบ้านโคกศรี 82 1 1.22%
70.  โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 84 1 1.19%
71.  โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม 93 1 1.08%
72.  โรงเรียนคำไฮวิทยา(ะยางตลาด) 95 1 1.05%
73.  โรงเรียนคำขามวิทยา 98 1 1.02%
74.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 101 1 0.99%
75.  โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 310 3 0.97%
76.  โรงเรียนดงบังวิทยา 110 1 0.91%
77.  โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 118 1 0.85%
78.  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม 124 1 0.81%
79.  โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 162 1 0.62%
80.  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 176 1 0.57%
81.  โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 193 1 0.52%
82.  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 192 0 0.00%
83.  โรงเรียนคำโองวิทยา 87 0 0.00%
84.  โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ 33 0 0.00%
85.  โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 91 0 0.00%
86.  โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 61 0 0.00%
87.  โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ 31 0 0.00%
88.  โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 37 0 0.00%
89.  โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 68 0 0.00%
90.  โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ 62 0 0.00%
91.  โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 95 0 0.00%
92.  โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 80 0 0.00%
93.  โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ 193 0 0.00%
94.  โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 50 0 0.00%
95.  โรงเรียนดอนขีวิทยา 103 0 0.00%
96.  โรงเรียนดอนยานางศึกษา 144 0 0.00%
97.  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 106 0 0.00%
98.  โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 88 0 0.00%
99.  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 121 0 0.00%
100.  โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ 67 0 0.00%
101.  โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ 41 0 0.00%
102.  โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 38 0 0.00%
103.  โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา 59 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 40 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านคำแคน 40 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 39 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 97 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 79 0 0.00%
109.  โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 242 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 83 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 111 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 44 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 70 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 42 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 159 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 27 0 0.00%
117.  โรงเรียนประชารัฐศึกษา 42 0 0.00%
118.  โรงเรียนปอแดงวิทยา 114 0 0.00%
119.  โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง 74 0 0.00%
120.  โรงเรียนพิมูลวิทยา 15 0 0.00%
121.  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 239 0 0.00%
122.  โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 27 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 59 0 0.00%
124.  โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล 4 0 0.00%
125.  โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 79 0 0.00%
126.  โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 41 0 0.00%
127.  โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 78 0 0.00%
128.  โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง 36 0 0.00%
129.  โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ 72 0 0.00%
130.  โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 213 0 0.00%
131.  โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม 104 0 0.00%
132.  โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม 59 0 0.00%
133.  โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา 37 0 0.00%
134.  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 155 0 0.00%
135.  โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา 70 0 0.00%
136.  โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 92 0 0.00%
137.  โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 60 0 0.00%
138.  โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 45 0 0.00%
139.  โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 104 0 0.00%
140.  โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 168 0 0.00%
141.  โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 82 0 0.00%
142.  โรงเรียนหนองแสงวิทยา 78 0 0.00%
143.  โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 74 0 0.00%
144.  โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง 107 0 0.00%
145.  โรงเรียนหลักด่านวิทยา 64 0 0.00%
146.  โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 108 0 0.00%
147.  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 95 0 0.00%
148.  โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 103 0 0.00%
149.  โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง 4 0 0.00%
150.  โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 120 0 0.00%
151.  โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา 37 0 0.00%
152.  โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล 9 0 0.00%
153.  โรงเรียนเดชอุดมพิทยาคม 7 0 0.00%
154.  โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 45 0 0.00%
155.  โรงเรียนโคกคำวิทยา 146 0 0.00%
156.  โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 87 0 0.00%
157.  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 112 0 0.00%
158.  โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 130 0 0.00%
159.  โรงเรียนโคกเครือวิทยา 87 0 0.00%
160.  โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 93 0 0.00%
161.  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 74 0 0.00%
162.  โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 55 0 0.00%
163.  โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 37 0 0.00%
164.  โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 202 0 0.00%
165.  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 170 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net