ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 109 14 12.84%
2.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 84 9 10.71%
3.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 94 10 10.64%
4.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 139 14 10.07%
5.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 23 2 8.70%
6.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 50 4 8.00%
7.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 91 6 6.59%
8.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 92 6 6.52%
9.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 125 8 6.40%
10.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 110 7 6.36%
11.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 116 7 6.03%
12.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 101 6 5.94%
13.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 69 4 5.80%
14.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 104 6 5.77%
15.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 89 5 5.62%
16.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 91 5 5.49%
17.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 162 8 4.94%
18.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 41 2 4.88%
19.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 257 12 4.67%
20.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 87 4 4.60%
21.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 218 10 4.59%
22.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 110 5 4.55%
23.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 88 4 4.55%
24.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 157 7 4.46%
25.  โรงเรียนภูปอวิทยา 23 1 4.35%
26.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 51 2 3.92%
27.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 53 2 3.77%
28.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 162 6 3.70%
29.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 28 1 3.57%
30.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 84 3 3.57%
31.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 28 1 3.57%
32.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 86 3 3.49%
33.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 115 4 3.48%
34.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 58 2 3.45%
35.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 120 4 3.33%
36.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 62 2 3.23%
37.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 100 3 3.00%
38.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 138 4 2.90%
39.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 35 1 2.86%
40.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 252 7 2.78%
41.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 144 4 2.78%
42.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 38 1 2.63%
43.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 78 2 2.56%
44.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 80 2 2.50%
45.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 81 2 2.47%
46.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 86 2 2.33%
47.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 94 2 2.13%
48.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 47 1 2.13%
49.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 47 1 2.13%
50.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 101 2 1.98%
51.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 52 1 1.92%
52.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 369 7 1.90%
53.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 109 2 1.83%
54.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 116 2 1.72%
55.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 119 2 1.68%
56.  โรงเรียนบ้านโคกใส 65 1 1.54%
57.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 130 2 1.54%
58.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 66 1 1.52%
59.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1956 29 1.48%
60.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 69 1 1.45%
61.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 70 1 1.43%
62.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 145 2 1.38%
63.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 246 3 1.22%
64.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 83 1 1.20%
65.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 99 1 1.01%
66.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 207 2 0.97%
67.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 620 6 0.97%
68.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 104 1 0.96%
69.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 105 1 0.95%
70.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1571 15 0.95%
71.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 110 1 0.91%
72.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 110 1 0.91%
73.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 110 1 0.91%
74.  โรงเรียนนาจำปา 222 2 0.90%
75.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 112 1 0.89%
76.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 113 1 0.88%
77.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 123 1 0.81%
78.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 123 1 0.81%
79.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 253 2 0.79%
80.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 126 1 0.79%
81.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 154 1 0.65%
82.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 162 1 0.62%
83.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 189 1 0.53%
84.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 248 1 0.40%
85.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 260 1 0.38%
86.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 86 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 61 0 0.00%
88.  โรงเรียนนาโกวิทยา 108 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 121 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 59 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านท่างาม 3 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 59 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 96 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 87 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านสว่าง 45 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 22 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 59 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 133 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 49 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 81 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 78 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 30 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 83 0 0.00%
104.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 50 0 0.00%
105.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 136 0 0.00%
106.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 17 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 123 0 0.00%
108.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 26 0 0.00%
109.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 39 0 0.00%
110.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 125 0 0.00%
111.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 22 0 0.00%
112.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 81 0 0.00%
113.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 54 0 0.00%
114.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 49 0 0.00%
115.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 67 0 0.00%
116.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 0 0.00%
117.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 62 0 0.00%
118.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 210 0 0.00%
119.  โรงเรียนหนองแวงแสน 43 0 0.00%
120.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 24 0 0.00%
121.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 90 0 0.00%
122.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 66 0 0.00%
123.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 54 0 0.00%
124.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 62 0 0.00%
125.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 100 0 0.00%
126.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 83 0 0.00%
127.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 51 0 0.00%
128.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 84 0 0.00%
129.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 13 0 0.00%
130.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 69 0 0.00%
131.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 54 0 0.00%
132.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 35 0 0.00%
133.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 185 0 0.00%
134.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 85 0 0.00%
135.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 33 0 0.00%
136.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 21 0 0.00%
137.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 10 0 0.00%
138.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 32 0 0.00%
139.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 110 0 0.00%
140.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 78 0 0.00%
141.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 19 0 0.00%
142.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 95 0 0.00%
143.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 7 0 0.00%
144.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 44 0 0.00%
145.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 97 0 0.00%
146.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 35 0 0.00%
147.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 29 0 0.00%
148.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 18 0 0.00%
149.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 222 0 0.00%
150.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 60 0 0.00%
151.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5 0 0.00%
152.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 195 0 0.00%
153.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 0 0 0.00%
154.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 160 0 0.00%
155.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 114 0 0.00%
156.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 77 0 0.00%
157.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 43 0 0.00%
158.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 180 0 0.00%
159.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
160.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 100 0 0.00%
161.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 80 0 0.00%
162.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 59 0 0.00%
163.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 139 0 0.00%
164.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 16 0 0.00%
165.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 31 0 0.00%
166.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 140 0 0.00%
167.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 72 0 0.00%
168.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 113 0 0.00%
169.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 98 0 0.00%
170.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 103 0 0.00%
171.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 185 0 0.00%
172.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 43 0 0.00%
173.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 31 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net