ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 133 19 14.29%
2.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 93 11 11.83%
3.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 17 2 11.76%
4.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 259 30 11.58%
5.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 69 7 10.14%
6.  โรงเรียนภูปอวิทยา 22 2 9.09%
7.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 104 9 8.65%
8.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 116 9 7.76%
9.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 40 3 7.50%
10.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 86 6 6.98%
11.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 62 4 6.45%
12.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 144 9 6.25%
13.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 80 5 6.25%
14.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 80 5 6.25%
15.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 49 3 6.12%
16.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 83 5 6.02%
17.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 104 6 5.77%
18.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 141 8 5.67%
19.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 106 6 5.66%
20.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 36 2 5.56%
21.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 130 7 5.38%
22.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 112 6 5.36%
23.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 75 4 5.33%
24.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 120 6 5.00%
25.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 60 3 5.00%
26.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 61 3 4.92%
27.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 21 1 4.76%
28.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 197 9 4.57%
29.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 154 7 4.55%
30.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 112 5 4.46%
31.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 23 1 4.35%
32.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 53 2 3.77%
33.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 110 4 3.64%
34.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 83 3 3.61%
35.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 28 1 3.57%
36.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 84 3 3.57%
37.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 28 1 3.57%
38.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 58 2 3.45%
39.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 88 3 3.41%
40.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 92 3 3.26%
41.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 92 3 3.26%
42.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 62 2 3.23%
43.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 96 3 3.13%
44.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 65 2 3.08%
45.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 100 3 3.00%
46.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 100 3 3.00%
47.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 68 2 2.94%
48.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 34 1 2.94%
49.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 71 2 2.82%
50.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 36 1 2.78%
51.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 147 4 2.72%
52.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 78 2 2.56%
53.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 80 2 2.50%
54.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 83 2 2.41%
55.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 42 1 2.38%
56.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 128 3 2.34%
57.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 86 2 2.33%
58.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 615 14 2.28%
59.  โรงเรียนบ้านสว่าง 45 1 2.22%
60.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 48 1 2.08%
61.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 246 5 2.03%
62.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 55 1 1.82%
63.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 113 2 1.77%
64.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 115 2 1.74%
65.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 61 1 1.64%
66.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 124 2 1.61%
67.  โรงเรียนบ้านโคกใส 65 1 1.54%
68.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 132 2 1.52%
69.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 66 1 1.52%
70.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1956 26 1.33%
71.  โรงเรียนนาจำปา 225 3 1.33%
72.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 158 2 1.27%
73.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1572 20 1.27%
74.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80 1 1.25%
75.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 160 2 1.25%
76.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 163 2 1.23%
77.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 82 1 1.22%
78.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 83 1 1.20%
79.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 253 3 1.19%
80.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 176 2 1.14%
81.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 88 1 1.14%
82.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 198 2 1.01%
83.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 103 1 0.97%
84.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 210 2 0.95%
85.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 215 2 0.93%
86.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 223 2 0.90%
87.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 116 1 0.86%
88.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 120 1 0.83%
89.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 121 1 0.83%
90.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 127 1 0.79%
91.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 172 1 0.58%
92.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 245 1 0.41%
93.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 409 1 0.24%
94.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 116 0 0.00%
95.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 41 0 0.00%
96.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 30 0 0.00%
97.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 183 0 0.00%
98.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 50 0 0.00%
99.  โรงเรียนนาโกวิทยา 110 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านท่างาม 34 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 64 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 123 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 125 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 93 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 190 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 87 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 52 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 115 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 61 0 0.00%
110.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 137 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 31 0 0.00%
112.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 17 0 0.00%
113.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 50 0 0.00%
114.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 25 0 0.00%
115.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 39 0 0.00%
116.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128 0 0.00%
117.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 52 0 0.00%
118.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 52 0 0.00%
119.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 0 0.00%
120.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 22 0 0.00%
121.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 37 0 0.00%
122.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 84 0 0.00%
123.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 62 0 0.00%
124.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 258 0 0.00%
125.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 112 0 0.00%
126.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 97 0 0.00%
127.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 91 0 0.00%
128.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 92 0 0.00%
129.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 26 0 0.00%
130.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 101 0 0.00%
131.  โรงเรียนหนองแวงแสน 43 0 0.00%
132.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 106 0 0.00%
133.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 66 0 0.00%
134.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 48 0 0.00%
135.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 57 0 0.00%
136.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 82 0 0.00%
137.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 13 0 0.00%
138.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 34 0 0.00%
139.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 10 0 0.00%
140.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 185 0 0.00%
141.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 84 0 0.00%
142.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 32 0 0.00%
143.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 52 0 0.00%
144.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 63 0 0.00%
145.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 19 0 0.00%
146.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 89 0 0.00%
147.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 83 0 0.00%
148.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 43 0 0.00%
149.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 32 0 0.00%
150.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 94 0 0.00%
151.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 103 0 0.00%
152.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 18 0 0.00%
153.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 23 0 0.00%
154.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5 0 0.00%
155.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 50 0 0.00%
156.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 151 0 0.00%
157.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 7 0 0.00%
158.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 28 0 0.00%
159.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 77 0 0.00%
160.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 159 0 0.00%
161.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 185 0 0.00%
162.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
163.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 86 0 0.00%
164.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 98 0 0.00%
165.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 109 0 0.00%
166.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 99 0 0.00%
167.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 144 0 0.00%
168.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 104 0 0.00%
169.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 16 0 0.00%
170.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 30 0 0.00%
171.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 107 0 0.00%
172.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 110 0 0.00%
173.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 71 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net