ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 12 2 16.67%
2.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 59 8 13.56%
3.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 9 1 11.11%
4.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 108 12 11.11%
5.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 118 13 11.02%
6.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 23 2 8.70%
7.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 24 2 8.33%
8.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 37 3 8.11%
9.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 65 5 7.69%
10.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 117 9 7.69%
11.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 26 2 7.69%
12.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 65 5 7.69%
13.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 81 6 7.41%
14.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 469 34 7.25%
15.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 29 2 6.90%
16.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 91 6 6.59%
17.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 108 7 6.48%
18.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 32 2 6.25%
19.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 81 5 6.17%
20.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 116 7 6.03%
21.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 105 6 5.71%
22.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 105 6 5.71%
23.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 124 7 5.65%
24.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 111 6 5.41%
25.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 112 6 5.36%
26.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 114 6 5.26%
27.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 57 3 5.26%
28.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 139 7 5.04%
29.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 40 2 5.00%
30.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 63 3 4.76%
31.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 64 3 4.69%
32.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 89 4 4.49%
33.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 655 29 4.43%
34.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 95 4 4.21%
35.  โรงเรียนภูปอวิทยา 24 1 4.17%
36.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 217 9 4.15%
37.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 97 4 4.12%
38.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 128 5 3.91%
39.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 54 2 3.70%
40.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 55 2 3.64%
41.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 90 3 3.33%
42.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 120 4 3.33%
43.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1670 52 3.11%
44.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 98 3 3.06%
45.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 33 1 3.03%
46.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 66 2 3.03%
47.  โรงเรียนบ้านโคกใส 66 2 3.03%
48.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 66 2 3.03%
49.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 69 2 2.90%
50.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 104 3 2.88%
51.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 107 3 2.80%
52.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 36 1 2.78%
53.  โรงเรียนนาโกวิทยา 111 3 2.70%
54.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 75 2 2.67%
55.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1967 52 2.64%
56.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 39 1 2.56%
57.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 119 3 2.52%
58.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 261 6 2.30%
59.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 93 2 2.15%
60.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 140 3 2.14%
61.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 94 2 2.13%
62.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 94 2 2.13%
63.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 94 2 2.13%
64.  โรงเรียนบ้านท่างาม 52 1 1.92%
65.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 107 2 1.87%
66.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 54 1 1.85%
67.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 57 1 1.75%
68.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 184 3 1.63%
69.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 63 1 1.59%
70.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 73 1 1.37%
71.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 228 3 1.32%
72.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 232 3 1.29%
73.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 160 2 1.25%
74.  โรงเรียนนาจำปา 242 3 1.24%
75.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 163 2 1.23%
76.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 88 1 1.14%
77.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 89 1 1.12%
78.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 269 3 1.12%
79.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 95 1 1.05%
80.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 206 2 0.97%
81.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 216 2 0.93%
82.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 110 1 0.91%
83.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 113 1 0.88%
84.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 117 1 0.85%
85.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 370 3 0.81%
86.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128 1 0.78%
87.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 134 1 0.75%
88.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 138 1 0.72%
89.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 148 1 0.68%
90.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 159 1 0.63%
91.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 170 1 0.59%
92.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 233 1 0.43%
93.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 273 1 0.37%
94.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 268 1 0.37%
95.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 86 0 0.00%
96.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 105 0 0.00%
97.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 30 0 0.00%
98.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 43 0 0.00%
99.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 87 0 0.00%
100.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 16 0 0.00%
101.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 48 0 0.00%
102.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 100 0 0.00%
103.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 35 0 0.00%
104.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 34 0 0.00%
105.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 19 0 0.00%
106.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 50 0 0.00%
107.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 90 0 0.00%
108.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 12 0 0.00%
109.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 44 0 0.00%
110.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 15 0 0.00%
111.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 231 0 0.00%
112.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 151 0 0.00%
113.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 64 0 0.00%
114.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 67 0 0.00%
115.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
116.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 97 0 0.00%
117.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 116 0 0.00%
118.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 105 0 0.00%
119.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 19 0 0.00%
120.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 129 0 0.00%
121.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 43 0 0.00%
122.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 43 0 0.00%
123.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 106 0 0.00%
124.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 108 0 0.00%
125.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 169 0 0.00%
126.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 37 0 0.00%
127.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 50 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 119 0 0.00%
129.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 81 0 0.00%
130.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 116 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 84 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 127 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านสว่าง 50 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 102 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 27 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 60 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 55 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 65 0 0.00%
139.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 147 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 118 0 0.00%
141.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 52 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 85 0 0.00%
143.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 16 0 0.00%
144.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 25 0 0.00%
145.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 48 0 0.00%
146.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80 0 0.00%
147.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 138 0 0.00%
148.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 48 0 0.00%
149.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 0 0.00%
150.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 60 0 0.00%
151.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 63 0 0.00%
152.  โรงเรียนหนองแวงแสน 49 0 0.00%
153.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 123 0 0.00%
154.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 46 0 0.00%
155.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 78 0 0.00%
156.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 96 0 0.00%
157.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 157 0 0.00%
158.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 162 0 0.00%
159.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 24 0 0.00%
160.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 114 0 0.00%
161.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 93 0 0.00%
162.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 52 0 0.00%
163.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 68 0 0.00%
164.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 83 0 0.00%
165.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 129 0 0.00%
166.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 49 0 0.00%
167.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 80 0 0.00%
168.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 31 0 0.00%
169.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 67 0 0.00%
170.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 129 0 0.00%
171.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 50 0 0.00%
172.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 8 0 0.00%
173.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 117 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net