ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1276 262 20.53%
2.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 166 29 17.47%
3.  โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 364 59 16.21%
4.  โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 929 149 16.04%
5.  โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 425 67 15.76%
6.  โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 374 58 15.51%
7.  โรงเรียนวัดลำโพ 318 42 13.21%
8.  โรงเรียนคลองเกลือ 804 94 11.69%
9.  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 287 31 10.80%
10.  โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1136 105 9.24%
11.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) 666 57 8.56%
12.  โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 56 4 7.14%
13.  โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 122 8 6.56%
14.  โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) 252 12 4.76%
15.  โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 258 12 4.65%
16.  โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 395 17 4.30%
17.  โรงเรียนวัดอินทร์ 104 3 2.88%
18.  โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) 396 11 2.78%
19.  โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 109 3 2.75%
20.  โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 167 4 2.40%
21.  โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1010 24 2.38%
22.  โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 573 13 2.27%
23.  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1547 34 2.20%
24.  โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 352 7 1.99%
25.  โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 160 3 1.88%
26.  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 695 12 1.73%
27.  โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 183 3 1.64%
28.  โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 856 14 1.64%
29.  โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 405 5 1.23%
30.  โรงเรียนสุเหร่าเขียว 407 5 1.23%
31.  โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 619 7 1.13%
32.  โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 491 5 1.02%
33.  โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 155 1 0.65%
34.  โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์) 184 1 0.54%
35.  โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร 249 1 0.40%
36.  โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 130 0 0.00%
37.  โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 192 0 0.00%
38.  โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 655 0 0.00%
39.  โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 99 0 0.00%
40.  โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 93 0 0.00%
41.  โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 101 0 0.00%
42.  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 307 0 0.00%
43.  โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 0 0 0.00%
44.  โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 268 0 0.00%
45.  โรงเรียนวัดคลองเจ้า 92 0 0.00%
46.  โรงเรียนวัดตาล 376 0 0.00%
47.  โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 83 0 0.00%
48.  โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 267 0 0.00%
49.  โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 186 0 0.00%
50.  โรงเรียนวัดลากค้อน 91 0 0.00%
51.  โรงเรียนวัดศาลากุล 85 0 0.00%
52.  โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 58 0 0.00%
53.  โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 0 0 0.00%
54.  โรงเรียนวัดเชิงเลน 114 0 0.00%
55.  โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 307 0 0.00%
56.  โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 0 0 %
57.  โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 93 0 0.00%
58.  โรงเรียนวัดเพรางาย 159 0 0.00%
59.  โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 181 0 0.00%
60.  โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 148 0 0.00%
61.  โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 0 0 0.00%
62.  โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ 0 0 0.00%
63.  โรงเรียนแสงประเสริฐ 0 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net