ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ 165 41 24.85%
2.  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 62 15 24.19%
3.  โรงเรียนบ้านมาบแก 72 11 15.28%
4.  โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 558 80 14.34%
5.  โรงเรียนวัดคลองสาลี 61 6 9.84%
6.  โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 84 8 9.52%
7.  โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 310 29 9.35%
8.  โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 180 16 8.89%
9.  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 54 4 7.41%
10.  โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 182 7 3.85%
11.  โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 113 4 3.54%
12.  โรงเรียนบ้านปางขนุน 85 3 3.53%
13.  โรงเรียนวัดสระแก้ว 125 4 3.20%
14.  โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 38 1 2.63%
15.  โรงเรียนบ้านตะกรุด 155 4 2.58%
16.  โรงเรียนบ้านดอนพลอง 162 4 2.47%
17.  โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 244 6 2.46%
18.  โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 42 1 2.38%
19.  โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 507 12 2.37%
20.  โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 132 3 2.27%
21.  โรงเรียนบ้านเนินใหม่ 99 2 2.02%
22.  โรงเรียนวัดหนองไร่ 99 2 2.02%
23.  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 149 3 2.01%
24.  โรงเรียนวัดเขาสมุก 52 1 1.92%
25.  โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ 68 1 1.47%
26.  โรงเรียนวัดท่างิ้ว 138 2 1.45%
27.  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 393 5 1.27%
28.  โรงเรียนวัดบ้านพลัง 170 2 1.18%
29.  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 95 1 1.05%
30.  โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 220 2 0.91%
31.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 128 1 0.78%
32.  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 132 1 0.76%
33.  โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 141 1 0.71%
34.  โรงเรียนบ้านปางสุด 0 0 %
35.  โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 0 0 %
36.  โรงเรียนบ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม 0 0 %
37.  โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 0 0 0.00%
38.  โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 48 0 0.00%
39.  โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 0 0 %
40.  โรงเรียนบ้านวังซ่าน 0 0 %
41.  โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 0 0 %
42.  โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม 0 0 %
43.  โรงเรียนบ้านลานตะแบก 0 0 %
44.  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 206 0 0.00%
45.  โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 0 0 %
46.  โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 0 0 %
47.  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 0 0 %
48.  โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 0 0 %
49.  โรงเรียนบ้านวังชุมพร 0 0 %
50.  โรงเรียนบ้านศรีทอง 107 0 0.00%
51.  โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 113 0 0.00%
52.  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 0 0 %
53.  โรงเรียนบ้านหนองจิก 0 0 %
54.  โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 0 0 %
55.  โรงเรียนบ้านวังหิน 0 0 %
56.  โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ 47 0 0.00%
57.  โรงเรียนบ้านหนองละมาน 0 0 %
58.  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 35 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 0 0 %
60.  โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ 0 0 %
61.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 58 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านหินดาด 0 0 %
63.  โรงเรียนบ้านหนองนมวัว 0 0 %
64.  โรงเรียนบ้านหนองไม้ 0 0 %
65.  โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง 65 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านเปราะ 0 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 0 0 %
68.  โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 0 0 %
69.  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 130 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 0 0 %
71.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 17 0 0.00%
72.  โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 0 0 %
73.  โรงเรียนวัดคลองธรรม 0 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 0 0 %
75.  โรงเรียนวัดจิกลาด 0 0 %
76.  โรงเรียนวัดด่านช้าง 0 0 %
77.  โรงเรียนวัดคลองจินดา 0 0 %
78.  โรงเรียนวัดดงหนองหลวง 0 0 %
79.  โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 0 0 %
80.  โรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) 0 0 %
81.  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 0 0 %
82.  โรงเรียนวัดตาสังใต้ 0 0 %
83.  โรงเรียนวัดท่าแรต 72 0 0.00%
84.  โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 0 0 %
85.  โรงเรียนวัดบ้านแดน 0 0 %
86.  โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 74 0 0.00%
87.  โรงเรียนวัดประสาทวิถี 0 0 %
88.  โรงเรียนวัดบ้านวัง 0 0 %
89.  โรงเรียนวัดมาบมะขาม 0 0 %
90.  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 0 0 0.00%
91.  โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา) 0 0 %
92.  โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) 0 0 %
93.  โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์ 0 0 %
94.  โรงเรียนวัดสวนขวัญ 100 0 0.00%
95.  โรงเรียนวัดวิวิตตาราม 0 0 %
96.  โรงเรียนวัดสวนหลวง 0 0 %
97.  โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 0 0 %
98.  โรงเรียนวัดหนองกรด 0 0 %
99.  โรงเรียนวัดหนองตางู 0 0 %
100.  โรงเรียนวัดหนองมะขาม 0 0 %
101.  โรงเรียนวัดหนองยาว 0 0 %
102.  โรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) 0 0 %
103.  โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส 29 0 0.00%
104.  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 0 0 %
105.  โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง 0 0 %
106.  โรงเรียนวัดเจริญผล 0 0 %
107.  โรงเรียนวัดอ่างทอง 0 0 %
108.  โรงเรียนวัดเทพสถาพร 0 0 %
109.  โรงเรียนวัดสังฆวิถี 0 0 %
110.  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี 0 0 %
111.  โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ 0 0 %
112.  โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 0 0 %
113.  โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 0 0 %
114.  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 0 0 %
115.  โรงเรียนวัดเกาะเปา 96 0 0.00%
116.  โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) 0 0 %
117.  โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 0 0 %
118.  โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 120 0 0.00%
119.  โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร 0 0 %
120.  โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 0 0 %
121.  โรงเรียนโรงเรียนบ้านปางชัย 0 0 %
122.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) 0 0 %
123.  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 0 0 %
124.  โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 0 0 %
125.  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 49 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 0 0 %
127.  โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 0 0 %
128.  โรงเรียนบ้านคลองไทร 0 0 %
129.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 0 0 %
130.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง 0 0 %
131.  โรงเรียนบ้านชุมม่วง 0 0 %
132.  โรงเรียนบ้านดงคู้ 0 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 86 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 0 0 %
135.  โรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา 0 0 %
136.  โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 0 0 %
137.  โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 227 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 0 0 %
139.  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา 0 0 %
140.  โรงเรียนจันทราราษฎร์ 0 0 %
141.  โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 0 0 %
142.  โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 0 0 %
143.  โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 0 0 %
144.  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 0 0 %
145.  โรงเรียนบ้านปางงู 0 0 %

 

Powered By www.thaieducation.net