ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดศิลาราย 128 92 71.88%
2.  โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 46 7 15.22%
3.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 236 32 13.56%
4.  โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 115 15 13.04%
5.  โรงเรียนบ้านบางรูป 196 25 12.76%
6.  โรงเรียนบ้านน้ำตก 67 8 11.94%
7.  โรงเรียนวัดควนกอ 124 14 11.29%
8.  โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 84 8 9.52%
9.  โรงเรียนบ้านโคกวัด 85 8 9.41%
10.  โรงเรียนบ้านกันละ 47 4 8.51%
11.  โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร 24 2 8.33%
12.  โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 277 22 7.94%
13.  โรงเรียนวัดควนยูง 101 8 7.92%
14.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 103 8 7.77%
15.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 142 11 7.75%
16.  โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 70 5 7.14%
17.  โรงเรียนบ้านวังธน 70 5 7.14%
18.  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) 91 6 6.59%
19.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1035 67 6.47%
20.  โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 332 21 6.33%
21.  โรงเรียนบ้านไสยูงปัก 130 8 6.15%
22.  โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 522 32 6.13%
23.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 170 10 5.88%
24.  โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 121 7 5.79%
25.  โรงเรียนวัดควนสระบัว 123 7 5.69%
26.  โรงเรียนบ้านปลายเส 127 7 5.51%
27.  โรงเรียนวัดเขาโร 222 12 5.41%
28.  โรงเรียนบ้านหนองเจ 414 22 5.31%
29.  โรงเรียนบ้านสวน 81 4 4.94%
30.  โรงเรียนบ้านควนลำภู 144 7 4.86%
31.  โรงเรียนวัดสวนขัน 231 11 4.76%
32.  โรงเรียนวัดควนชม 255 12 4.71%
33.  โรงเรียนบ้านควน 65 3 4.62%
34.  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 67 3 4.48%
35.  โรงเรียนบ้านนา 180 8 4.44%
36.  โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 45 2 4.44%
37.  โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 113 5 4.42%
38.  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 259 11 4.25%
39.  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 144 6 4.17%
40.  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 121 5 4.13%
41.  โรงเรียนบ้านไสส้าน 181 7 3.87%
42.  โรงเรียนบ้านนาปราน 53 2 3.77%
43.  โรงเรียนบ้านคลองโอม 106 4 3.77%
44.  โรงเรียนวัดนิคมคีรี 81 3 3.70%
45.  โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 84 3 3.57%
46.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 59 2 3.39%
47.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 327 11 3.36%
48.  โรงเรียนวัดหน้าเขา 700 23 3.29%
49.  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 229 7 3.06%
50.  โรงเรียนบ้านคลองปีก 67 2 2.99%
51.  โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 105 3 2.86%
52.  โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 213 6 2.82%
53.  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 77 2 2.60%
54.  โรงเรียนบ้านห้วยปริก 195 5 2.56%
55.  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 119 3 2.52%
56.  โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 281 7 2.49%
57.  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 167 4 2.40%
58.  โรงเรียนวัดลำนาว 871 20 2.30%
59.  โรงเรียนราชเวชพิศาล 90 2 2.22%
60.  โรงเรียนวัดหาดสูง 135 3 2.22%
61.  โรงเรียนวัดโบราณาราม 225 5 2.22%
62.  โรงเรียนบ้านนาเส 317 7 2.21%
63.  โรงเรียนบ้านปากแพรก 276 6 2.17%
64.  โรงเรียนวัดวังขรี 46 1 2.17%
65.  โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 93 2 2.15%
66.  โรงเรียนวัดท่ายาง 522 11 2.11%
67.  โรงเรียนวัดสวนพิกุล 48 1 2.08%
68.  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 147 3 2.04%
69.  โรงเรียนวัดวังหีบ 98 2 2.04%
70.  โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย 148 3 2.03%
71.  โรงเรียนวัดกะโสม 200 4 2.00%
72.  โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 201 4 1.99%
73.  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 158 3 1.90%
74.  โรงเรียนวัดกะเปียด 114 2 1.75%
75.  โรงเรียนฉวาง 116 2 1.72%
76.  โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 350 6 1.71%
77.  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 117 2 1.71%
78.  โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 178 3 1.69%
79.  โรงเรียนวัดหลักช้าง 60 1 1.67%
80.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 122 2 1.64%
81.  โรงเรียนวัดเกาะสระ 122 2 1.64%
82.  โรงเรียนบ้านคลองงา 124 2 1.61%
83.  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 63 1 1.59%
84.  โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 255 4 1.57%
85.  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 64 1 1.56%
86.  โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 67 1 1.49%
87.  โรงเรียนบ้านนาพรุ 68 1 1.47%
88.  โรงเรียนวัดวังหิน 138 2 1.45%
89.  โรงเรียนวัดมังคลาราม 209 3 1.44%
90.  โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 154 2 1.30%
91.  โรงเรียนวัดจันดี 874 11 1.26%
92.  โรงเรียนบ้านหนองยาง 82 1 1.22%
93.  โรงเรียนวัดไม้เรียง 338 4 1.18%
94.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) 507 6 1.18%
95.  โรงเรียนวัดหนองดี 174 2 1.15%
96.  โรงเรียนวัดควนส้าน 175 2 1.14%
97.  โรงเรียนบ้านพูน 92 1 1.09%
98.  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 275 3 1.09%
99.  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 188 2 1.06%
100.  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 299 3 1.00%
101.  โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 208 2 0.96%
102.  โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 128 1 0.78%
103.  โรงเรียนบ้านเกาะปราง 131 1 0.76%
104.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 134 1 0.75%
105.  โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 135 1 0.74%
106.  โรงเรียนบ้านเขาตาว 143 1 0.70%
107.  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 293 2 0.68%
108.  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 151 1 0.66%
109.  โรงเรียนวัดควนสูง 164 1 0.61%
110.  โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 502 3 0.60%
111.  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 275 1 0.36%
112.  โรงเรียนบ้านบางตะเภา 376 1 0.27%
113.  โรงเรียนบ้านชายคลอง 265 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านนาท่อม 142 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านนาตำเสา 211 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านนาบอน 91 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านนาพา 117 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 120 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านบนควน 226 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 107 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านบางปรน 103 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านบ่อมอง 203 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านพรุวง 45 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านปลายรา 200 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านวังยวน 314 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านพอโกบ 111 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านวังวัว 37 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านวังหิน 77 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านวังเต่า 90 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านวังยาว 120 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านสวนอาย 53 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 144 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านหนองท่อม 188 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านวังตลับ 118 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 117 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 106 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านเขาวง 61 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 216 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 53 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 141 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 23 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 81 0 0.00%
143.  โรงเรียนพรรณราชลเขต 87 0 0.00%
144.  โรงเรียนมหาราช ๓ 183 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 171 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านโคกยาง 0 0 0.00%
147.  โรงเรียนวัดก้างปลา 421 0 0.00%
148.  โรงเรียนวัดขนาน 176 0 0.00%
149.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 326 0 0.00%
150.  โรงเรียนวัดควน 90 0 0.00%
151.  โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ 38 0 0.00%
152.  โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 61 0 0.00%
153.  โรงเรียนวัดนางเอื้อย 70 0 0.00%
154.  โรงเรียนวัดควนยูง 74 0 0.00%
155.  โรงเรียนวัดมะเฟือง 97 0 0.00%
156.  โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 0 0 0.00%
157.  โรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 59 0 0.00%
158.  โรงเรียนวัดมะปรางงาม 209 0 0.00%
159.  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 127 0 0.00%
160.  โรงเรียนวัดยางค้อม 104 0 0.00%
161.  โรงเรียนวัดเขากลาย 129 0 0.00%
162.  โรงเรียนวัดโคกเมรุ 69 0 0.00%
163.  โรงเรียนวัดใหม่ 80 0 0.00%
164.  โรงเรียนสมสรร 92 0 0.00%
165.  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 564 0 0.00%
166.  โรงเรียนวัดโคกหาด 208 0 0.00%
167.  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 152 0 0.00%
168.  โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 129 0 0.00%
169.  โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 216 0 0.00%
170.  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 109 0 0.00%
171.  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 258 0 0.00%
172.  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 87 0 0.00%
173.  โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ 91 0 0.00%
174.  โรงเรียนบ้านก่องาม 93 0 0.00%
175.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 89 0 0.00%
176.  โรงเรียนบ้านคลองขุด 115 0 0.00%
177.  โรงเรียนบ้านคลองกุย 53 0 0.00%
178.  โรงเรียนบ้านคลองจัง 104 0 0.00%
179.  โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 87 0 0.00%
180.  โรงเรียนบ้านคลองตูก 110 0 0.00%
181.  โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 396 0 0.00%
182.  โรงเรียนบ้านควนตม 26 0 0.00%
183.  โรงเรียนบ้านควนประ 103 0 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 32 0 0.00%
185.  โรงเรียนบ้านจันดี 119 0 0.00%
186.  โรงเรียนบ้านคลองสาย 20 0 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 101 0 0.00%
188.  โรงเรียนบ้านจำปา 131 0 0.00%
189.  โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 29 -1 -3.45%

 

Powered By www.thaieducation.net