ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดเข็มทอง 109 16 14.68%
2.  โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ 104 12 11.54%
3.  โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ 47 5 10.64%
4.  โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 201 20 9.95%
5.  โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 306 30 9.80%
6.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 105 10 9.52%
7.  โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 133 11 8.27%
8.  โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม 41 2 4.88%
9.  โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 146 7 4.79%
10.  โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 172 8 4.65%
11.  โรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) 45 2 4.44%
12.  โรงเรียนวัดจันทร์เรือง 48 2 4.17%
13.  โรงเรียนวัดโคกสว่าง 62 2 3.23%
14.  โรงเรียนวัดหนองทองทราย 127 4 3.15%
15.  โรงเรียนวันครู 2504 66 2 3.03%
16.  โรงเรียนวัดวังปลาจีด 139 4 2.88%
17.  โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 71 2 2.82%
18.  โรงเรียนวัดเกาะกระชาย 73 2 2.74%
19.  โรงเรียนบ้านคลอง 30 75 2 2.67%
20.  โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 198 5 2.53%
21.  โรงเรียนวัดบ้านพริก 278 7 2.52%
22.  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 80 2 2.50%
23.  โรงเรียนวัดอรุณรังษี 97 2 2.06%
24.  โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 105 2 1.90%
25.  โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1569 29 1.85%
26.  โรงเรียนบ้านหัวหมอน 116 2 1.72%
27.  โรงเรียนวัดนาหินลาด 60 1 1.67%
28.  โรงเรียนวัดหนองรี 189 3 1.59%
29.  โรงเรียนวัดทองจรรยา 126 2 1.59%
30.  โรงเรียนวัดสบกเขียว 73 1 1.37%
31.  โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 79 1 1.27%
32.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 87 1 1.15%
33.  โรงเรียนวัดท่าด่าน 91 1 1.10%
34.  โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) 96 1 1.04%
35.  โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม 101 1 0.99%
36.  โรงเรียนวัดเกาะกา 106 1 0.94%
37.  โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 212 2 0.94%
38.  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 125 1 0.80%
39.  โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 131 1 0.76%
40.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 137 1 0.73%
41.  โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 163 1 0.61%
42.  โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1314 1 0.08%
43.  โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 52 0 0.00%
44.  โรงเรียนวัดบางหอย 86 0 0.00%
45.  โรงเรียนวัดบางปรัง 174 0 0.00%
46.  โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 0 0 %
47.  โรงเรียนวัดท่าทราย 125 0 0.00%
48.  โรงเรียนวัดพราหมณี 136 0 0.00%
49.  โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 230 0 0.00%
50.  โรงเรียนวัดลำบัวลอย 0 0 0.00%
51.  โรงเรียนวัดพรหมเพชร 78 0 0.00%
52.  โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 0 0 0.00%
53.  โรงเรียนวัดวังไทร 49 0 0.00%
54.  โรงเรียนวัดวังตูม 28 0 0.00%
55.  โรงเรียนวัดศรีจุฬา 0 0 %
56.  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 61 0 0.00%
57.  โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 0 0 %
58.  โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 67 0 0.00%
59.  โรงเรียนวัดหนองคันจาม 54 0 0.00%
60.  โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม 63 0 0.00%
61.  โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 84 0 0.00%
62.  โรงเรียนวัดหุบเมย 28 0 0.00%
63.  โรงเรียนวัดสันตยาราม 0 0 %
64.  โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ 0 0 0.00%
65.  โรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) 0 0 %
66.  โรงเรียนวัดวังยายฉิม 0 0 %
67.  โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 0 0 %
68.  โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 92 0 0.00%
69.  โรงเรียนวัดโคกลำดวน 39 0 0.00%
70.  โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย 40 0 0.00%
71.  โรงเรียนวัดเนินสะอาด 46 0 0.00%
72.  โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง 61 0 0.00%
73.  โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 198 0 0.00%
74.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 177 0 0.00%
75.  โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 170 0 0.00%
76.  โรงเรียนสาริกา 0 0 %
77.  โรงเรียนวัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) 0 0 %
78.  โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 726 0 0.00%
79.  โรงเรียนหัวเขาแก้ว 87 0 0.00%
80.  โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) 42 0 0.00%
81.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) 83 0 0.00%
82.  โรงเรียนวัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) 0 0 %
83.  โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 0 0 %
84.  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง 0 0 %
85.  โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) 185 0 0.00%
86.  โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 96 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านคลอง 1 0 0 %
88.  โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร 69 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านคลอง 14 183 0 0.00%
90.  โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 128 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านคลอง 24 0 0 %
92.  โรงเรียนบ้านคลอง 23 70 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) 138 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 0 0 %
95.  โรงเรียนบ้านคลอง 33 91 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านคลองหกวา 0 0 %
97.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 79 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านคลอง 31 151 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านชะวากยาว 0 0 %
100.  โรงเรียนบ้านชวดบัว 53 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านดงแขวน 0 0 %
102.  โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) 81 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 0 0 %
104.  โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ 23 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 173 0 0.00%
106.  โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 0 0 %
107.  โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 128 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 88 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 0 0 %
110.  โรงเรียนบ้านปากคลอง 17 0 0 %
111.  โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 0 0 %
112.  โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ 64 0 0.00%
113.  โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 117 0 0.00%
114.  โรงเรียนวังดอกไม้ 33 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านปากคลอง31 133 0 0.00%
116.  โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ 57 0 0.00%
117.  โรงเรียนวัดกุดตะเคียน 81 0 0.00%
118.  โรงเรียนวัดดอนยอ 166 0 0.00%
119.  โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ 97 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม 0 0 %
121.  โรงเรียนวัดคีรีวัน 81 0 0.00%
122.  โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 643 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 137 0 0.00%
124.  โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) 0 0 0.00%
125.  โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 104 0 0.00%
126.  โรงเรียนวัดท่าชัย 52 0 0.00%
127.  โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศลวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)) 0 0 %
128.  โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 78 0 0.00%
129.  โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) 92 0 0.00%
130.  โรงเรียนวัดท่ามะปราง 36 0 0.00%
131.  โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) 0 0 %

 

Powered By www.thaieducation.net