ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านควนกุฎ 67 12 17.91%
2.  โรงเรียนวัดควนแร่ 199 23 11.56%
3.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 240 26 10.83%
4.  โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 76 8 10.53%
5.  โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 138 11 7.97%
6.  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 171 12 7.02%
7.  โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) 88 6 6.82%
8.  โรงเรียนวัดบ้านสวน 193 13 6.74%
9.  โรงเรียนบ้านไสถั่ว 71 4 5.63%
10.  โรงเรียนวัดประดู่เรียง 62 3 4.84%
11.  โรงเรียนบ้านไทรทอง 42 2 4.76%
12.  โรงเรียนบ้านไสเลียบ 64 3 4.69%
13.  โรงเรียนวัดหรังแคบ 177 7 3.95%
14.  โรงเรียนวัดลานแซะ 233 9 3.86%
15.  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 80 3 3.75%
16.  โรงเรียนวัดควนปันตาราม 81 3 3.70%
17.  โรงเรียนวัดเขาอ้อ 27 1 3.70%
18.  โรงเรียนบ้านขันหมู่ 31 1 3.23%
19.  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) 66 2 3.03%
20.  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 133 4 3.01%
21.  โรงเรียนบ้านโตน 136 4 2.94%
22.  โรงเรียนบ้านเขาปู่ 284 8 2.82%
23.  โรงเรียนบ้านควนพลี 151 4 2.65%
24.  โรงเรียนบ้านชายคลอง 45 1 2.22%
25.  โรงเรียนวัดปากประ 51 1 1.96%
26.  โรงเรียนบ้านควนขนุน 158 3 1.90%
27.  โรงเรียนวัดตะแพน 227 4 1.76%
28.  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 230 4 1.74%
29.  โรงเรียนวัดแหลมโตนด 176 3 1.70%
30.  โรงเรียน วัดเขาป้าเจ้ 61 1 1.64%
31.  โรงเรียนวัดนาท่อม 63 1 1.59%
32.  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 192 3 1.56%
33.  โรงเรียนบ้านสํานักกอ 130 2 1.54%
34.  โรงเรียนบ้านบ่อทราย 204 3 1.47%
35.  โรงเรียนบ้านเตง 71 1 1.41%
36.  โรงเรียนวัดพังดาน 88 1 1.14%
37.  โรงเรียนบ้านปากสระ 90 1 1.11%
38.  โรงเรียนวัดเขาทอง 101 1 0.99%
39.  โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 101 1 0.99%
40.  โรงเรียนบ้านถ้ำลา 107 1 0.93%
41.  โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 122 1 0.82%
42.  โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) 122 1 0.82%
43.  โรงเรียนวัดโงกน้ำ 143 1 0.70%
44.  โรงเรียนวัดร่มเมือง 148 1 0.68%
45.  โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 190 1 0.53%
46.  โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 976 4 0.41%
47.  โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) 264 1 0.38%
48.  โรงเรียนบ้านโคกโดน 0 0 %
49.  โรงเรียนวัดกลาง 30 0 0.00%
50.  โรงเรียนวัดควนถบ 89 0 0.00%
51.  โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร 0 0 %
52.  โรงเรียนวัดควนแพรกหา 0 0 %
53.  โรงเรียนวัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) 0 0 %
54.  โรงเรียนบ้านไสกุน 0 0 %
55.  โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) 80 0 0.00%
56.  โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 0 0 %
57.  โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ 137 0 0.00%
58.  โรงเรียนวัดบ่วงช้าง 91 0 0.00%
59.  โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) 205 0 0.00%
60.  โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง 50 0 0.00%
61.  โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 175 0 0.00%
62.  โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ 0 0 %
63.  โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม 41 0 0.00%
64.  โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 87 0 0.00%
65.  โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) 190 0 0.00%
66.  โรงเรียนวัดป่าตอ 47 0 0.00%
67.  โรงเรียนวัดปากสระ 50 0 0.00%
68.  โรงเรียนวัดประดู่ทอง 47 0 0.00%
69.  โรงเรียนวัดบ้านนา 0 0 %
70.  โรงเรียนวัดลำใน 79 0 0.00%
71.  โรงเรียนวัดสุนทราวาส 117 0 0.00%
72.  โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย 0 0 %
73.  โรงเรียนวัดหัวหมอน 115 0 0.00%
74.  โรงเรียนวัดเกาะยาง 31 0 0.00%
75.  โรงเรียนวัดเกษตรนิคม 99 0 0.00%
76.  โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 157 0 0.00%
77.  โรงเรียนวัดเขาแดง 129 0 0.00%
78.  โรงเรียนวัดโคกแย้ม 67 0 0.00%
79.  โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) 53 0 0.00%
80.  โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) 49 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดโพรงงู 114 0 0.00%
82.  โรงเรียนวัดอภยาราม 132 0 0.00%
83.  โรงเรียนวัดไทรงาม 0 0 %
84.  โรงเรียนวัดใสประดู่ 0 0 %
85.  โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 61 0 0.00%
86.  โรงเรียนวัดไทรโกบ 98 0 0.00%
87.  โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1532 0 0.00%
88.  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 0 0 %
89.  โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง 0 0 %
90.  โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต 0 0 %
91.  โรงเรียน วัดดอนศาลา 0 0 %
92.  โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง 0 0 %
93.  โรงเรียนชุณหะวัณ 46 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) 62 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านขัน 157 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านควนดินแดง 197 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านต้นไทร 56 0 0.00%
98.  โรงเรียนทุ่งยางเปล 98 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านนาโหนด 121 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 0 0 %
101.  โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) 68 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านลานข่อย 239 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านสวนโหนด 0 0 %
104.  โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว 44 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านหัสคุณ 0 0 %
106.  โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 90 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านระหว่างควน 0 0 %
108.  โรงเรียนบ้านห้วยกรวด 52 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านนาวง 119 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 102 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านเนินทราย 35 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านเตาปูน 23 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) 101 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 109 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านแหลมยาง 0 0 %
116.  โรงเรียนบ้านโหละหนุน 0 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านใสอ้อย 0 0 %

 

Powered By www.thaieducation.net