ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 150 47 31.33%
2.  โรงเรียนบ้านบางประสามัคคี 66 15 22.73%
3.  โรงเรียนบ้านไสดง 235 45 19.15%
4.  โรงเรียนบ้านห้วยมุด 105 19 18.10%
5.  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 61 11 18.03%
6.  โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1004 138 13.75%
7.  โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 76 9 11.84%
8.  โรงเรียนบ้านธารอารี 68 7 10.29%
9.  โรงเรียนบ้านปากด่าน 40 4 10.00%
10.  โรงเรียนนาสาร 703 68 9.67%
11.  โรงเรียนบ้านยูงงาม 52 5 9.62%
12.  โรงเรียนบ้านเหมืองทวด 140 13 9.29%
13.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 54 5 9.26%
14.  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 259 23 8.88%
15.  โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี 91 8 8.79%
16.  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 173 15 8.67%
17.  โรงเรียนบ้านปลายน้ำ 191 16 8.38%
18.  โรงเรียนบ้านควนสระ 326 26 7.98%
19.  โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 216 17 7.87%
20.  โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง 116 9 7.76%
21.  โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ 69 5 7.25%
22.  โรงเรียนมหาราช 2 83 6 7.23%
23.  โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 83 6 7.23%
24.  โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์ 43 3 6.98%
25.  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 43 3 6.98%
26.  โรงเรียนบ้านคลองกา 50 3 6.00%
27.  โรงเรียนบ้านหมาก 124 7 5.65%
28.  โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 507 28 5.52%
29.  โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 340 18 5.29%
30.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 154 8 5.19%
31.  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 82 4 4.88%
32.  โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา 87 4 4.60%
33.  โรงเรียนควนสุบรรณ 188 8 4.26%
34.  โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 167 7 4.19%
35.  โรงเรียนบ้านกลาง 24 1 4.17%
36.  โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ 25 1 4.00%
37.  โรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด 26 1 3.85%
38.  โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 174 6 3.45%
39.  โรงเรียนบ้านเขารักษ์ 124 4 3.23%
40.  โรงเรียนศึกษาประชาคม 62 2 3.23%
41.  โรงเรียนบ้านคลองโหยน 218 7 3.21%
42.  โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น 133 4 3.01%
43.  โรงเรียนบ้านนาควน 134 4 2.99%
44.  โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(พระแสง) 70 2 2.86%
45.  โรงเรียนบ้านยูงทอง 70 2 2.86%
46.  โรงเรียนบ้านพรุแชง 196 5 2.55%
47.  โรงเรียนบ้านบ่อพระ 158 4 2.53%
48.  โรงเรียนบ้านควนสินชัย 159 4 2.52%
49.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 238 6 2.52%
50.  โรงเรียนบ้านไสท้อน 243 6 2.47%
51.  โรงเรียนวัดคลองตาล 81 2 2.47%
52.  โรงเรียนบ้านส้อง 122 3 2.46%
53.  โรงเรียนบ้านควนพรุพี 134 3 2.24%
54.  โรงเรียนบ้านปลายสาย 91 2 2.20%
55.  โรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา 46 1 2.17%
56.  โรงเรียนทรัพย์ทวี 99 2 2.02%
57.  โรงเรียนวัดอรัญคามวารี 152 3 1.97%
58.  โรงเรียนบ้านควนกองเมือง 51 1 1.96%
59.  โรงเรียนบ้านควนสูง 327 6 1.83%
60.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 164 3 1.83%
61.  โรงเรียนบ้านคลองจัน 110 2 1.82%
62.  โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 58 1 1.72%
63.  โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม 58 1 1.72%
64.  โรงเรียนวัดโสภณประชาราม 59 1 1.69%
65.  โรงเรียนบ้านประตูพลิก 188 3 1.60%
66.  โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ 129 2 1.55%
67.  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 132 2 1.52%
68.  โรงเรียนบ้านในไร่ 66 1 1.52%
69.  โรงเรียนวัดสองแพรก 203 3 1.48%
70.  โรงเรียนบ้านเขาปูน 145 2 1.38%
71.  โรงเรียนวัดวิเวการาม 146 2 1.37%
72.  โรงเรียนจิตประชาราษฎร์ 296 4 1.35%
73.  โรงเรียนบ้านหนองเรียน 150 2 1.33%
74.  โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 678 9 1.33%
75.  โรงเรียนบ้านปากสาย 76 1 1.32%
76.  โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ 77 1 1.30%
77.  โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 323 4 1.24%
78.  โรงเรียนบ้านไทรห้อง 90 1 1.11%
79.  โรงเรียนบ้านสวยศรี 95 1 1.05%
80.  โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 96 1 1.04%
81.  โรงเรียนบ้านเขาตอก 97 1 1.03%
82.  โรงเรียนบ้านควนสามัคคี 210 2 0.95%
83.  โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 216 2 0.93%
84.  โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 234 2 0.85%
85.  โรงเรียนวัดคลองฉนวน 125 1 0.80%
86.  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 253 2 0.79%
87.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 129 1 0.78%
88.  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 140 1 0.71%
89.  โรงเรียนบ้านควนนิยม 172 1 0.58%
90.  โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ 178 1 0.56%
91.  โรงเรียนวัดน้ำพุ 184 1 0.54%
92.  โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 228 1 0.44%
93.  โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1337 3 0.22%
94.  โรงเรียนบ้านกอบแกบ 53 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านคลองปราบ 69 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 67 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านคลองยา 45 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านควนปราง 97 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านคลองโร 132 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(นาสาร) 58 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านควนเนียง 122 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านดอนงาม 76 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านช่องช้าง 141 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านควนใหม่ 97 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านทรายทอง 73 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านดอนทราย 11 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านทุ่งจูด 58 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านควนยอ 119 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 341 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านบางรูป 267 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านบางหอย 172 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านบางปาน 122 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านบางดี 100 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 151 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 213 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี 87 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านควนกลาง 64 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านปลายศอก 115 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านปากหาน 40 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านบางหยด 68 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต 107 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านยูงงาม 51 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านยางอุง 5 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านลานเข้ 3 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านวังหิน 124 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านยวนปลา 74 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านหนองโสน 129 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 129 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านห้วยตอ 56 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านส้องเหนือ 87 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านหานเพชร 140 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 147 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 253 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 102 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านเมรัย 229 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านเขาสามยอด 252 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 86 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 0 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านไร่ยาว 319 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านไสขรบ 106 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านไสดง 47 0 0.00%
142.  โรงเรียนประชาอุทิศ 135 0 0.00%
143.  โรงเรียนวัดท่าเจริญ 100 0 0.00%
144.  โรงเรียนวัดดอนพยอม 84 0 0.00%
145.  โรงเรียนวัดบางพา 113 0 0.00%
146.  โรงเรียนวัดบางกำยาน 102 0 0.00%
147.  โรงเรียนวัดควนศรี 85 0 0.00%
148.  โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1222 0 0.00%
149.  โรงเรียนวัดบางสวรรค์ 369 0 0.00%
150.  โรงเรียนวัดอินทการาม 161 0 0.00%
151.  โรงเรียนวัดเวียงสระ 107 0 0.00%
152.  โรงเรียนวัดสามพัน 122 0 0.00%
153.  โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 247 0 0.00%
154.  โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา 124 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net