ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดบ้านใน 115 18 15.65%
2.  โรงเรียนบ้านไสใน 95 12 12.63%
3.  โรงเรียนวัดชลธาร 20 2 10.00%
4.  โรงเรียนวัดวังไทร 406 40 9.85%
5.  โรงเรียนบ้านกงหนิง 87 7 8.05%
6.  โรงเรียนบ้านปากกะแดะ 164 12 7.32%
7.  โรงเรียนบ้านคีรีรอบ 155 11 7.10%
8.  โรงเรียนวัดบางใบไม้ 187 12 6.42%
9.  โรงเรียนวัดเขานางเภา 105 6 5.71%
10.  โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 657 36 5.48%
11.  โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 610 33 5.41%
12.  โรงเรียนบ้านสุชน 96 5 5.21%
13.  โรงเรียนบ้านห้วยด่าน 168 8 4.76%
14.  โรงเรียนบ้านคลองสุข 85 4 4.71%
15.  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 43 2 4.65%
16.  โรงเรียนบ้านหาดงาม 482 22 4.56%
17.  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 242 11 4.55%
18.  โรงเรียนวัดแจ้ง 468 21 4.49%
19.  โรงเรียนบ้านท่าเพชร 180 8 4.44%
20.  โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 181 8 4.42%
21.  โรงเรียนวัดอุทยาราม 72 3 4.17%
22.  โรงเรียนบ้านดอนหลวง 96 4 4.17%
23.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 365 15 4.11%
24.  โรงเรียนบ้านหนองเปล 25 1 4.00%
25.  โรงเรียนวัดกงตาก 402 16 3.98%
26.  โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 178 7 3.93%
27.  โรงเรียนบ้านหัวหมากบน 153 6 3.92%
28.  โรงเรียนบ้านศิลางาม 157 6 3.82%
29.  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 310 11 3.55%
30.  โรงเรียนวัดพ่วง 59 2 3.39%
31.  โรงเรียนวัดคุณาราม 211 7 3.32%
32.  โรงเรียนวัดพุฒ 129 4 3.10%
33.  โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 97 3 3.09%
34.  โรงเรียนวัดกลาง 405 12 2.96%
35.  โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 427 12 2.81%
36.  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 148 4 2.70%
37.  โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 333 9 2.70%
38.  โรงเรียนบ้านเกาะพลวย 40 1 2.50%
39.  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 41 1 2.44%
40.  โรงเรียนบ้านหาดริ้น 125 3 2.40%
41.  โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 44 1 2.27%
42.  โรงเรียนวัดกลางใหม่ 223 5 2.24%
43.  โรงเรียนบ้านคลองสระ 268 6 2.24%
44.  โรงเรียนบ้านศรีธนู 136 3 2.21%
45.  โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 187 4 2.14%
46.  โรงเรียนบ้านบ่อผุด 612 13 2.12%
47.  โรงเรียนบ้านไสขาม 98 2 2.04%
48.  โรงเรียนวัดท่าทอง 225 4 1.78%
49.  โรงเรียนบ้านโพหวาย 345 6 1.74%
50.  โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 58 1 1.72%
51.  โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 311 5 1.61%
52.  โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1754 28 1.60%
53.  โรงเรียนบ้านไสตอ 257 4 1.56%
54.  โรงเรียนวัดปากคู 139 2 1.44%
55.  โรงเรียนวัดนิกรประสาท 148 2 1.35%
56.  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 380 5 1.32%
57.  โรงเรียนวัดคีรีวงการาม 77 1 1.30%
58.  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 168 2 1.19%
59.  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 530 6 1.13%
60.  โรงเรียนบ้านคลองคราม 185 2 1.08%
61.  โรงเรียนบ้านบางสำโรง 767 8 1.04%
62.  โรงเรียนวัดนอก 97 1 1.03%
63.  โรงเรียนบ้านแหลมหอย 296 3 1.01%
64.  โรงเรียนวัดชลคราม 101 1 0.99%
65.  โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 111 1 0.90%
66.  โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 134 1 0.75%
67.  โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 166 1 0.60%
68.  โรงเรียนวัดคีรีวง 169 1 0.59%
69.  โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 176 1 0.57%
70.  โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 177 1 0.56%
71.  โรงเรียนบ้านดอนธูป 199 1 0.50%
72.  โรงเรียนวัดประสพ 228 1 0.44%
73.  โรงเรียนบ้านปลายแหลม 516 2 0.39%
74.  โรงเรียนบ้านควนยูง 257 1 0.39%
75.  โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 305 1 0.33%
76.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 893 2 0.22%
77.  โรงเรียนวัดภูเขาทอง 704 1 0.14%
78.  โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 243 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านท้องนายปาน 81 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านทับท้อน 66 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน 97 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 123 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านม่วงลีบ 98 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน 38 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 172 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านวังหวาย 73 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านสันติสุข 140 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 135 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านห้วยโศก 128 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี 25 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 9 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 225 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 131 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 22 0 0.00%
95.  โรงเรียนวัดคงคาล้อม 88 0 0.00%
96.  โรงเรียนวัดดอนยาง 87 0 0.00%
97.  โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม 12 0 0.00%
98.  โรงเรียนวัดบุญบันเทิง 18 0 0.00%
99.  โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 375 0 0.00%
100.  โรงเรียนวัดประเดิม 183 0 0.00%
101.  โรงเรียนวัดสมหวัง 436 0 0.00%
102.  โรงเรียนวัดนทีคมเขต 61 0 0.00%
103.  โรงเรียนวัดสิงขร 127 0 0.00%
104.  โรงเรียนวัดสันติวราราม 68 0 0.00%
105.  โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 125 0 0.00%
106.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 115 0 0.00%
107.  โรงเรียนวัดแหลมทอง 37 0 0.00%
108.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 65 0 0.00%
109.  โรงเรียนวัดสมัยคงคา 126 0 0.00%
110.  โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 182 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ 94 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านคลองกรูด 17 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านควนนิมิต 126 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านควนราชา 53 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 162 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านซอย 10 13 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านซอย 2 137 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านดอนสน 70 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านดอนเสาธง 49 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net